بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی

دسته: فقه، حقوق، الهیات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 330 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 360

 • دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی دولت
 • مسوولیت های بدون تقصیر
 • حقوق مسئولیت مدنی
 • مسئولیت مدنی
 • جبران خسارت دولت
 • بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی
 • بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی
 • رابطه سببیت

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی

چکیده:

در این پایان نامه مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به تقسیم بندی که همواره از این مبحث در حقوق مسئولیت مدنی به عمل می آید، این پایان نامه در چهار بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت، بدون آنکه از تقسیم بندی سنتی مباحث مسئولیت مدنی عدول شود. سه بخش از این چهار بخش بر اساس ارکان مسئولیت مدنی عنوان بندی شده اند. بر این مبنا، بخش نخست این پایان نامه به بررسی مفهوم تقصیر دولت اختصاص دارد. در بخش دوم مفهوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی دولت مورد تحلیل قرار می گیرد و بخش سوم نیز ویژه مفهوم خسارت در ارتباط با دولت است که در ذیل آن از راه های جبران خسارت توسط دولت نیزبحث شده است. در بخش چهارم نیز مسوولیت بدون تقصیر دولت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

هر بخش از پایان نامه حاضر نیز بر اساس اوصاف و ماهیتی که عنوان آن دارد، به گفتارهای چندی تقسیم شده است که در ابتدای هر بخش به آنها اشاره خواهیم کرد. روش کار در این پایان نامه مبنا قرار دادن حقوق کشورهای پیشرفته یا به بیان دیگر حقوق مدرن و نظریه هایی است که از متن نظام های حقوق مدرن برخاسته اند. علت این انتخاب نظام سیاسی حاکم بر این کشورها است که بر اساس لیبرالیسم شکل گرفته اند و در نتیجه به نظام های حقوقی خود قدرت جولان و دگرگونی بر اساس نیازهای روز و مفهوم نسبی عدالت می دهند. حال آنکه در کشورهای دارای نظام های سیاسی خود کامه امکان دگرگونی جدی در نظام حقوقی وجود ندارد. زیرا نظام حقوقی در هر حال تابع نظام سیاسی خود است و چون امکان دگرگونی و رشد فکری و در نهایت پیشرفت در نظام های سیاسی خود کامه موجود نیست، نظام های حقوقی وابسته به آنها نیز ماهیتاً خشک و انعطاف ناپذیر هستند و در نتیجه تحول مثبت به سختی در چنین نظام هایی راه می یابد و در صورت راهیابی نیز دایمی و اساسی نیست.

اما در کنار بررسی نظام های حقوقی پیشرفته، حقوق ایران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حقوق مسئولیت مدنی دولت در ایران در دو فرض باقی بودن وضع سیاسی موجود و در نتیجه بررسی امکان ایجاد تحول در آن و نیز در فرض نبود نظام سیاسی موجود و آزاد شدن نظام حقوقی ما از زنجیرهای ارتجاع و امکان ایجاد دگرگون مثبت در آن تحلیل خواهد شد.

کلمات کلیدی:

رابطه سببیت

مسئولیت مدنی

جبران خسارت دولت

مسئولیت مدنی دولت

حقوق مسئولیت مدنی

مسوولیت های بدون تقصیر

فهرست مطالب

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1) از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1) خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق. م. م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق. م. م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق. م. م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق. م. م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق. م. م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً سنگین

1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

1) دلایل فرعی

2) دلیل اصلی: دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق. م. م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق. م. م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1) اوصاف قاطع خسارت

1-1-1) خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2) خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

1-3) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3) اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-2) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق. م. م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر

منابع

مقالات مرتبط


 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 269 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 258 نظریه های مکاتب سیاسی دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی تطبیقی نظریه های مکاتب سیاسی در مورد غایت دولت با مسوولیت مدنی دولت دانلود پایان نامه جبران خسارت...

 • بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت ها بر وضعیت نقدینگی شرک تها دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 2810 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 226 بررسی چگونگی تأثیر تقسیم...

 • دسته: آزمون های استخدامی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 1900 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور شهریور ماه سال 1395 مطابق با منابع جدید اعلام شده سال 1395 (بخش عمومی) آزمون استخدامیبهیاریپرستاریدبیرستانپایه...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 86 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54 مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه و نظام حقوقی ایران جبران خسارت مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی دولت مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: docx حجم فایل: 2432 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 172 دانلود نمونه سوالات دانلود طرح توجیهی دانلود مقاله دانلود پایان نامه دانلود فایل پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 68 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن بررسی مسئولیت مدنی کارمندان دولت دانلود مقاله مسئولیت مدنی دولت دانلود مقاله مسئولیت مدنی...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 13 این نوشتار به بررسی معنا و مفهوم مسئولیت مدنی و تبیین ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبیری، رسالت اصلی مقاله، این است که به...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 120 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 مسئولیت مدنی دولت مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی دولت مسئولیت کارمندان جبران خسارت دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق دانلود مقاله مسوولیت مدنی دولت دانلود مقالات کارشناسی...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 103 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 58 مسئولیت مدنی دولت در برابر اتفاقات پیش بینی نشده مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی دولت شخصی بودن مسئولیت قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران آئین نامه قانون تشکیل مدیریت بحران...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 43 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق دانلود مقالات ارشد حقوق نظریه تقصیر دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده دانلود مقالات...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 47 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 دانلود مقاله مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق دانلود مقاله مسئولیت مدنی دولت مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی دولت مسئولیت...

 • الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 342 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 149 پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری از دانلود فایل مطمئن...

 • تحقیق با عنوان (خصوصیات حق فسخ عقد نکاح نسبت به قواعد عمومی قراردادها) دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 662 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 حق فسخ عقد نکاح قواعد عمومی قراردادها خصوصیات حق...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 143 دانلود تحقیق با موضوع مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری و مدنی در انجام معاملات، در قالب word و در...

 • هدف از انجام این تحقیق نیز آن است که معاملاتی که مدیران از سوی شرکت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 85 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 مسؤولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه دانلود مقاله مسؤولیت مدنی دولت دانلود مقاله مسؤولیت مدنی دولت...

 • دسته: هنر و گرافیک فرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 عنوان: بررسی رابطه میان موضوع و نوع ترکیب بندی و فام های رنگی مطابق با آنها در آثار نگارگری ایرانی- اسلامی عنوان بررسی رابطه میان موضوع...

 • دسته: محیط زیست فرمت فایل: doc حجم فایل: 2760 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 308 سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته...

 • پروپوزال کامل رشته حقوق (الزامات و قواعد حاکم بر اعاده دادرسی) دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 قواعد حاکم بر اعاده دادرسی قانون 92 قآدک 92 الزامات الزامات...