پایان نامه بررسی کانسارها و منابع معدنی سنگهای ساختمانی در استان سیستان و بلوچستان و مقایسه آن

دسته: زمین شناسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 3242 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 210

 • پایان نامه بررسی کانسارها و منابع معدنی سنگهای ساختمانی در استان سیستان و بلوچستان و مقایسه آن
 • پایان نامه بررسی کانسارها و منابع معدنی سنگهای ساختمانی در استان سیستان و بلوچستان و مقایسه آن

پایان نامه بررسی کانسارها و منابع معدنی سنگهای ساختمانی در استان سیستان و بلوچستان و مقایسه آن

مقدمه:

ارزش و فراوانی کانسارهای سنگ تزئینی در این ملک زرخیز به گونه ای است که فقط با تدوین یک برنامه دقیق و اصولی می توان از این معادن خداداد به عنوان یکی از ارکان بنیادین اقتصاد کشور بهره برد. اما متأسفانه این صنعت سالهای طولانی تحت تأثیر اقتصاد متکی به نفت و بینشهای ناشی از آن مورد بی مهری واقع شده و حتی در دروس دانشگاهی هم مهجور وناشناخته باقی مانده است و این همه شاید برآمده از عدم درک و شناخت علمی این پدیده و در نتیجه نادیده گرفتن تأثیرات اقتصادی آن و بالطبع تلقی سطحی ونادرست از کاربردهای عام آن باشد. بنابراین اگر تغییری اساسی در فرهنگ ونحوه نگرش مردم ما به سنگ ونیز ساختار کشف و استخراج وتولید سنگ های تزئینی صورت نگیرد وبه ویژه اگر جنبه علمی و پژوهشی صنایع مربوط به فرآوری سنگ چنانچه باید مورد توجه قرار نگیرد، امید داشتن به توسعه این صنعت و حضور گسترده وفعال در بازار جهانی این محصول کاری عبث خواهد بود. نگاهی به آمارهای موجود پیرامون وضعیت تولید ومصرف این محصول در جهان، درعین آنکه تصویر نسبتاً روشنی از حال و آینده بازار جهانی سنگ به دست می دهد، مسئولیت پژوهندگان برنامه ریزان وکارگزاران مربوطه را دوچندان می سازد. و این واقعیت را به ما می نمایند که از این پس عوامل یاد شده بایستی مسائلی چون جهت دهی سرمایه های داخلی و خارجی، تحقیق واکتشاف، استخراج با روشهای علمی و پیشرفته، تولید با کیفیت مطلوب و صدور در راستای تقویت این صنعت را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند. بدون شک برای حرکت در مسیر توسعه صنعت سنگ تزئینی، نخستین گام پذیرفتن اصل اتکاء به پژوهش علمی وکنترل کیفی به عنوان تنها تعیین کننده خط سیر ومنازل بین راه است. و این نکته ای است که باید در تمامی مراحل از تحقیق و گردآوری اطلاعات زمین شناسی ومعرفی محصول در بازرهای جهانی در کانون توجه قرار گیرد و دقیقاً بدان عمل شود چراکه عمل براین اساس از یک سو برتری قابل ملاحظه ای را برای یک صادر کننده نسبت به سایر رقبای جهانی به ارمغان خواهد آورد و از دیگر سو عرضه کننده را واخواهد داشت تا برای از دست ندادن خریداران بالقوه وبالفعل فعالیت خود را در همه جوانب مطلوب و کارآمد نماید. برای مثال میتوان اولین تأثیر عمل بر اساس شناخت وپژوهش علمی را به ویژه در این صنعت در تازه گردانیدن روشهای اکتشاف واستخراج معادن دید. چه درجهان کنونی که تحولات ونوآوریها در زمینه علوم وصنایع به گونه ای حیرت افزا سرعت وتنوع یافته، نمی توان هنوز با روشهای کهنه وشیوه های ابتدایی وعمدتاً غیر اقتصادی وارد میدان شد و حضوری قدرتمند را هم در دنیای رقابت آمیز تجارت انتظار داشت.

بررسی کانسارهای قابل اکتشاف:

روش زیر باید عملی شود: در تکمیل مرحله دوم باید منطقه یا مناطقی که امید بخش ترین کانسارها در آنها واقع شده اند انتخاب شوندو سپس به صورت یک منطقه، حدود وثغور آن به وضوح مشخص شود. پس از آن حدود این منطقه باید روی نقشه ای با مقیاس 25000: 1 رسم شودو سپس به عواملی که به تشریح وتعریف کیفیت کانسار سنگ تزئینی کمک می کنند توجه شود که عبارتند از:

الف) کیفیت شامل: 1. شرایط دسترسی (شکل هندسی، راههای ارتباطی) 2. گونه شناسی (ریخت شناسی زمین، پوشش، هوازدگی) 3. همگونی (لایه شناسی یا لیتولوژی، تغییر رخسارها، اکسایش، رگه ها، رنگ، بافت، اندازه بلورها) 4. سیستمهای شکستگی (تعداد شکستگیها، الگوی توزیع شکستگیها، جهت گیری شکستگیها)

ب: قابلیت: ذخیره، اندازه بلوکها، مشخصات مصالح، مشخصات فیزیکی و شیمیایی، سود تجاری، سرمایه گذاریها

نتیجه گیری مرحله سوم: عوامل منفی و مصالح بدون سود (کانسار سودده نیست) عوامل مثبت ومصالح دارای سود (کانسار سودده است)، وضعیت متوسط (کانسار مخاطره آمیز است)

بررسی تفصیلی کانسار:

همانگونه که قبلاً تشریح شد هدف پژوهشگر در مطالعه کانسار تعیین جنبه های فنی و اقتصادی کانسار با واژه های کمی وکیفی و سود تجاری است. جنبه فنی به طور خاص به عوامل زیر مربوط است: توپوگرافی، زمین شناسی، شکستگی، بلوک دهی و کیفیت سنگها جنبه اقتصادی به طور خاص به عوامل زیر مربوط است: موقعیت کانسار، شرایط دسترسی، ضخامت مواد پوشش ها، ذخیره، قیمت زمین، در دسترس بودن آب وانرژی، وجود مناطقی برای توسعه و خصوصیات زیبایی شناسی مصالح، مخاطره سرمایه گذاری

روشهای آزمون استاندارد ASTM

آزمونهای مختلف که برروی سنگهای تزئینی اعمال می شود عبارتند از: C880 (مقاومت خمشی) C99 (مدول گسیختگی) C120 (مدول گسیختگی سنگ لوح) C170 (مقاومت تراکمی) C97 (جذب آب و چگالی نسبی) C121 (جذب آب سنگ لوح) C 241 (مقاومت سایشی)

آزمون مقاومت خمشی: ASTM C880

آزمون مقاومت خمشی برای طراحی سازه ای سنگ تزئینی مورد نیاز است. این آزمون با اعمال بار در فواصل ربع یک نمونه سنگ که از پانل بزرگتری بریده شده باشد اجرا می شود. بار را به تدریج اضافه می کنند تا نمونه آزمون گسیخته شود. ماکزیمم بار اعمال شده را ثبت می کنند و تنش خمشی را که در حالت گسیختگی در نمونه حادث شده است، محاسبه می کنند. برای هر حالت از چهار حالت آزمون (خشک یا تر، موازی یا عمود برکافت) پنج نمونه را می آزمایند.

آزمون مدول گسیختگی ASTM C99:

یک معیار مقاومت خمشی نمونه های سنگ را از آزمون مدول گسیختگی نیز می توان به دست آورد. نمونه های سنگ برای این آزمون را ASTM به عرض 4 in وطول 8 in و ضخامت 2 1/4 ودارای پرداخت سایشی نرم مشخص کرده است. بار آزمون در نقطه واحدی درمرکز یک دهانه 7 اینچی اعمال می شود. ASTM C99 آزمودن نمونه ها را هم به صورت تر وخشک وهم با اعمال بار موازی و عمود بر صفحه کافت مشخص کرده است. هم آزمون مقاومت خمشی وهم آزمون مدول گسیختگی معیاری از مقاومت خمشی به دست می دهند. اما با هم تفاوت دارند. ASTMC99 (مدول گسیختگی را نباید برای مقاصد طراحی به کار برد. به علاوه طرز بارگذاری نقطه مرکزی در ASTMC99 نوعاً باعث می شود که گسست مستقیماً در تحت بار اعمال شده به وقوع بپیوندد. در صورتیکه ASTM C 880 تصریح میکند که بار آزمون در دو ربع فاصله نمونه اعمال شود.

آزمون خمشی برای سنگ لوح: (مدول گسیختگی والاستیسیته (ASTM C120):

مدول گسیختگی برای سنگ لوح مطابق با ASTMC120 شبیه مدول مورد بحث در C880 است با چند تفاوت. نمونه های آزمون به طول 12in، عرض 1 1/2 in و ضخامت 1in هستند. بار آزمون در نقطه واحدی در مرکز یک دهانه 10 in وارد می شود. نمونه ها در دوجهت نسبت به دانه سنگ لوح به صورت خشک آزموده می شوند.

فهرست

عنوان … صفحه

تقدیر و تشکر … 1

فصل اول … 2

مقدمه: 3

نحوه پراکندگی استانی تعاونی های فعال در معادن سنگ های نما وتزئینی. 6

فصل دوم: 31

گسترش جغرافیایی استراتیگرافی سنگهای نما و تزئیتی ایران. 32

گسترش جغرافیایی استراتیگرافی سنگهای نما و تزئیتی ایران. 33

انواع سنگ های تزئینی: 35

سنگ لوح (Slate):.. 36

سنگ آهک و تراورتن Lime Stone and Travertine. 36

مرمر (Marble).. 37

تراورتن:. 39

مرمریت (مرمر آهکی): Lime Stone marble. 40

مرمر اونیکس (Onix marble):.. 42

مرمر سرپانتین (Serpantin marble):.. 43

بررسی فنی واقتصادی یک کانسار سنگ (فرمها ودستورالعمل های استاندارد): … 43

بررسی فنی واقتصادی یک کانسار سنگ (فرمها ودستورالعمل های استاندارد): 44

مقدمه ای بر استانداردهای سنگ های تزئینی: 47

روشهای آزمون استاندارد ASTM … 48

آزمون مقاومت خمشی: ASTM C88048

آزمون مدول گسیختگی ASTM C99:.. 48

آزمون خمشی برای سنگ لوح: (مدول گسیختگی والاستیسیته (ASTM C120: 49

آزمون مقاومت تراکمی: ASTM C170: … 49

آزمون جذب آب وچگالی نسبی: ASTM C97:.. 50

آزمون جذب آب سنگ لوح (ASTM C 121):.. 50

آزمون مقاومت سایشی: ASTM C241:.. 50

آزمون عملکرد سازه ای سیستمهای پوشش با سنگ (ASTM C120 –91): 51

فصل سومروشهای استخراج سنگ قواره: … 52

روشهای استخراج سنگ قواره: 53

1. آماده سازی دستگاه برش.. 56

2. حفاری.. 57

3. وسایل حفاری … 59

4. برش با استفاده از سیم الماسه … 60

تعیین اولویت سطوح برش … 61

برش افقی … 61

برش عمودی. 62

زاویه برش … 62

5. علل پاره شدن سیم الماسه: 64

5. علل پاره شدن سیم الماسه: 65

5. علل پاره شدن سیم الماسه: 66

6. جهت گردش سیم الماسه.. 66

7. علل ناصاف بریده شدن سطح برش.. 67

8. استفاده از دستگاههای اره الماسه: (هاواژ) 68

9. چگونگی بیرون کشیدن بلوک بریده شده از سینه کار … 68

10. ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز … 69

10. ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز … 70

مقایسه سیستمهای استخراج سنگ قواره 70

جستجو، اکتشاف و ارزیابی سنگ … 73

حفاری بهینه: 77

تعریف بازده حفاری … 77

سرمته … 80

بازده. 80

11. کنترل و بسته بندی … 80

لزوم استفاده ازکامپیوتر: 82

بازده ماکزیمم، درمقاومت کم:. 82

فصل چهارم 84

فنون فرآوری.. 85

برش بلوک سنگ … 85

اره های الماسه چند تیغه ای. 85

قله برها. 86

تکنولوژی مدرن فرآوری مرمر و تراورتن. 86

تکنولوژی … 86

هزینه های تولید 93

هزینه مصرف شدنیها 94

فصل پنجم 98

انواع گرانیت … 100

خواص فیزیکی گرانیت … 101

موارد استفاده گرانیت. 101

معیارهای انتخاب گرانیت … 102

عوامل قیمت. 102

پرداخت گرانیت … 103

استخراج گرانیت با سیم برش الماسه. 105

سیستم های برش با آب.. 109

سیستم برش با آب و مواد ساینده … 112

فصل ششم: 119

سهم ویژه معادن سنگهای نما و تزئینی در مجموعه فعالیت معدنی کشور: 120

مقایسه میزان و ارزش تولید سالانه معادن سنگهای نما و تزئینی با دیگر معادن: 121

چگونگی استخراج سنگ در جهان. 123

آینده صادرات سنگ های ساختمانی در ایران: … 125

قیمت های جهانی سنگ … 125

نگاهی به مصرف سرانه سنگ در کشورهای مصرف کننده عمده: 130

نگاهی به مصرف سرانه سنگ در کشورهای مصرف کننده عمده: 131

تولید کنندگان عمده گرانیت در جهان: 132

فصل هفتم 135

ویژگیهای فرسایشی و ناپایداری سنگ: 136

نگهداری سنگفرش … 141

لک زدایی … 143

زدودن لکه های مس وبرنز. 145

زدودن لکه های روغن و چربی از سطح مرمر … 145

چسبهای 100% جامد واستفاده از آن به جای دوغاب سیمان در نصب سنگ … 146

رنگ در سنگهای طبیعی. 148

کامپیوتر صنعت سنگ را هم متحول کرده است … 151

فصل هشتم 153

مقالات انگلیسی RICH QUARRIES AND DIAMOND WIRE SARE SAWING … 156

NEW BIRTH IN AN OLD CONTEXT … … 158

NEYRIZ MINE … … 159

مراجع … 160

مقالات مرتبط


 • دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 1 طبق این لایه، استان سیستان و بلوچستان به طبقات اقلیمی زیر تقسیم می شود: نیمه خشک، خشک و فرا خشک … نقشه طبقات اقلیمی استان...

 • دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 2 شیپ فایل رودخانه های استان سیستان و بلوچستان. این فایل شامل لایه جی آی اسی آبراهه های استان می باشد. برای تهیه نقشه ‘آبراهه های’...

 • دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: shp تعداد صفحات: 1 این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد. … نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها شیپ فایل محدوده سیاسی...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 580 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 159 پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان...

 • دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: shp تعداد صفحات: 1 این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد. … نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها شیپ فایل محدوده سیاسی...

 • دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: shp تعداد صفحات: 1 این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد. … نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها شیپ فایل محدوده سیاسی...

 • دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا فرمت فایل دانلودی: 7z فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 1 این فایل شامل لایه جی آی اسی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان می باشد. … نقشه شهرستان ها شیپ فایل شهرستان ها دانلود نقشه...

 • دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 2 شیپ فایل خطوط همدمای استان سیستان و بلوچستان. خطوط همدما، خطوطی که در روی نقشه های هواشناسی تمام نقاطی را که در یک دوره مشخص...

 • دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 1 شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان سیستان و بلوچستان می باشد. خطوط هم تبخیر، خطوطی که نقاط با تبخیر یکسان را به هم وصل...

 • دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا فرمت فایل دانلودی: 7z فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 2 نقشه شهرهای استان سیستان و بلوچستان به صورت نقطه ای. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد. …...

 • دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: shp تعداد صفحات: 1 این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد. … نقشه مرز شهرستان ها شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان...

 • دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا فرمت فایل دانلودی: 7z فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 1 این شیپ فایل، انواع کاربری اراضی استان سیستان و بلوچستان را نشان می دهد. برای تهیه نقشه ‘کاربری اراضی’ منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن...

 • دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 2 خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند. … نقشه همبارش نقشه خطوط همبارش خطوط همبارش شیپ...

 • دسته: مهندسی برق فرمت فایل: doc حجم فایل: 858 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 103 ارزیابی پخش بار بهینه UPFC کاربردهای UPFC در محیطهای تجدید ساختار شبیه سازی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان شبیه سازی پخش بار UPFC در شبکه انتقال...

 • دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا فرمت فایل دانلودی: 7z فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 2 برای تهیه نقشه ' جاده های ارتباطی ' منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را...

 • دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: shp تعداد صفحات: 1 این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد. … نقشه مرز شهرستان ها شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان...

 • دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: shp تعداد صفحات: 1 رده های غالب خاک استان سیستان و بلوچستان عبارتند از: انتی سل (Entisols) و آریدی سل (Aridisols). انتی سل ها، خاک هایی تازه شکل گرفته...

 • دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 2 این شیپ فایل، روستاهای استان سیستان و بلوچستان را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان از دستور clip در GIS استفاده...

 • دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 1 این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان می باشد. … شیپ فایل زمین شناسی سیستان و بلوچستان شیپ فایل سازندهای استان سیستان...

 • این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان می باشد دسته: جغرافیا بازدید: 4 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 1995 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 شیپ فایل سازندهای استان سیستان و بلوچستان شیپ فایل لیتولوژی استان سیستان و...