پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1029 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 133

 • پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس
 • پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بهترین شیوه های مدیریت منابع انسانی (در قالب 7 شیوه پفر که عبارتند از: امنیت استخدامی، استخدام گزینشی، تیم های خودگردان، پرداخت مبتنی بر عملکرد، آموزش گسترده، کاهش در تفاوت مقام و موقعیت، تسهیم اطلاعات) بر عملکرد سازمان صورت پذیرفته است. پژوهش در یکی از شرکت های تابعه برق منطقه ای فارس انجام شده است. برای اندازه گیری متغیر های پژوهش از پرشسنامه احمد و شرودر (2003) استفاده شده است. پرسشنامه بین 150 نفر از متخصصان و کارشناسان جامعه مورد مطالعه توزیع گردید، که 110 پرسشنامه به پژوهشگر عودت داده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با AMOS 21 و SPSS 21 انجام پذیرفته است. نتایج بیانگر آن است که ابعاد شیوه های مدیریت منابع انسانی به جز امنیت استخدامی هیچگونه رابطه ای با عملکرد سازمانی ندارند. تجزیه و تحلیل مدل معادلات ساختاری از آن حکایت دارد که ابعاد شیوه های مدیریت منابع انسانی تا حدودی توانسته اند تغییرات حمایت ادارک شده سازمانی را پیش بینی نمایند اما حمایت ادراک شده سازمانی رابطه معنی داری با ابعاد عملکرد سازمانی نداشته است.

کلید واژه ها:

عملکرد سازمانی؛ بهترین شیوه های مدیریت منابع انسانی، حمایت ادراک شده سازمانی، تعهد سازمانی

مقدمه:

نظریه پردازان علم مدیریت، با شناخت انسان به عنوان عنصری پیچیده در سازمان، عامل انسانی را به عنوان مهمترین عنصر برای حفظ موجودیت و بقای سازمان معرفی می کنند و توجه روزافزونی به منابع انسانی نه تنها در نقش های سنتی بلکه در نقش مدرن آن حتی در عصر فن آوری اطلاعات معطوف داشته اند.

در دنیای رقابتی امروز، شدت رقابت هر روز افزایش می یابدو به طور پیوسته همه سازمانها برای بقا و بالندگی خودبه بهبود عملکرد سازمانی نیازمندند مدیران مجبورند در قبال شیوه های نوینی که عملکرد منابع راهبردی سازمان رابه حداکثر میرساند مدام گوش به زنگ باشند.

پاره ای از متن

آیا استراتژی منابع انسانی می تواند موجب تفاوت شود؟ آیا بهترین روش های عملی یا استراتژیک وجود دارند که اگر به اجرا در آیند، بر عملکرد سازمان اثر مثبت خواهند داشت؟ (بامبرگر [1] ومشولم [2] ، 22: 1381)

برای پژوهشگران مدیریت استراتژیک منابع انسانی، بررسی رابطه بین شیوه های اجرایی منابع انسانی و عملکرد شرکت، از نظرتجربی، می تواند ابزاری به حساب آید که بدان وسیله براعتبار رشته مدیریت منابع انسانی بیفزاید. (بامبرگرومشولم، 1381: 21)

آیا فعالیت ها و اقدامات منابع انسانی تفاوتی در نتایج سازمانی ایجاد می کند؟ با مرور مطالعات و تحقیقاتی که به اثر منابع انسانی بر عملکرد پرداخته اند پاسخ مثبت است.

[1] Bamberger [2] Meshoulam

فهرست مطالب

کلیات.. 1

1.1. مقدمه: 2

1.2. شرح و بیان مساله پژوهش: 2

1.3. اهمیت و ارزش تحقیق: 3

1.4. اهداف تحقیق: 4

1.5. قلمرو زمانی و مکانی پژوهش: 5

1.6. کلید واژه ها: 5

1.6.1. مدیریت منابع انسانی: 5

1.6.2. شیوه های مدیریت منابع انسانی: 5

1.6.3. عملکرد سازمانی: 6

1.6.4. حمایت ادراک شده سازمانی: 6

چارچوب نظری و مبانی تئوریک … 7

1.7. مقدمه: 8

1.8. ادبیات تحقیق: 8

1.8.1. انسان به عنوان یک منبع و سرمایه: 8

1.8.2. بررسی مقایسه ای مسائل نظری ناشی از پژوهش: 9

1.8.3. نگاه به سازمان از درون و برون: 9

1.8.4. تئوری مبادلات اجتماعی: 12

1.8.5. تئوری ویژگی های شغلی: 13

1.8.6. نظریه الگوی پردازش داده های اجتماعی: 14

1.8.7. دیدگاه منبع محور: 15

1.8.8. ضرورت کمی سازی دستاورد های منابع انسانی: 16

رویکردهای مختلف مطالعه شیوه های مدیریت منابع انسانی: 16

سیستم کاری عملکرد بالا: 18

1.8.9. ماهیت ارتباط مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی: 20

1.9. پیشینه تحقیق: 23

1.9.1. مقدمه: 23

1.9.2. پیشینه تحقیقات مربوط به متغیر های مستقل و وابسته: 23

الف) تحقیقات داخلی: 23

ب) تحقیقات خارجی: 27

1.9.3. پیشینه تحقیقات مربوط به متغیر تعدیل کننده: 53

الف) تحقیقات داخلی: 53

ب) تحقیقات خارجی: 55

روش شناسی تحقیق. 58

1.10. مقدمه: 59

1.11. نوع مطالعه: 59

1.12. مدل تحقیق: 60

1.12.1. متغیر های پژوهش: 61

1.12.2. الف) متغیر های مستقل: 61

1.12.3. ب) متغیرهای وابسته: 66

بعد عملیاتی: 69

بعد نا محسوس عملکرد (تعهد سازمانی): 69

1.12.4. ج) متغیر تعدیل کننده: 70

حمایت ادراک شده سازمانی به عنوان متغیر تعدیل کننده: 71

1.13. مدل عملیاتی پژوهش: 72

1.13.1. فرضیه های مطروحه در مورد متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته: 73

1.13.2. فرضیه مطروحه در باب متغیر های مستقل و متغیر تعدیل کننده: 74

1.13.3. فرضیه مطروحه در باب متغیر تعدیل کننده و متغیر های وابسته: 74

1.13.4. فرضیه های مطروحه در مورد توان تحت تاثیر قرا دادن رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته از طرف متغیر تعدیل کننده: 74

1.14. ابزار گردآوری داده ها: 74

1.14.1. الف) متغیرهای مستقل: 74

1.14.2. ب) متغیرهای وابسته: 78

الف) بعد عملیاتی: 78

ب) معیارهای ارزیابی کارایی عملکرد: 79

ج) تعهد سازمانی: 80

1.14.3. ج) متغیر تعدیل کننده: 81

1.15. جامعه آماری: 82

1.16. روش و طرح نمونه برداری: 82

1.17. حجم نمونه و روش محاسبه: 82

1.18. روش تجزیه و تحلیل داده ها: 83

1.18.1. چرایی استفاده از مدل معادلات ساختاری در پژوهش: 84

تجزیه و تحلیل داده ها 86

مقدمه: 87

1.19. الف) نتایج توصیفی پژوهش: 87

1.20. ب) نتایج تحلیلی پژوهش: 88

الف: خود همبستگی باقیمانده ها: 96

ب) رگرسیون غیر خطی: 96

بحث و نتیجه گیری.. 99

1.21. مقدمه: 100

1.21.1. الف) نقطه آغازین و روند کلی پژوهش: 100

2) جامعیت متغیر های وابسته: 103

1.21.2. ب) نتایج، دستاورد ها و پیشنهادات: 103

پیشنهادات برای پژوهش های آتی: 108

1.21.3. ج) محدودیت ها: 108

1.22. Abstract: II

1.23. M. A Thesis in Industrial Management III

مقالات مرتبط


 • عنوان دانلود پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی (فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) رشته مدیریت (مدیریت منابع انسانی) فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید 17 اسلاید کتاب مدیریت منابع انسانی تالیف دکتر سید حسین ابطحی از جمله مهمترین منابع درس...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 713 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 187 پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت...

 • دانلود پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی (فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید 14 اسلاید کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت از جمله منابع مهم درس مدیریت منابع انسانی در سطح کارشناسی می باشد...

 • دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 134 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 88 طرحهای امنیتی در خلیج فارس نقش عوامل فرامنطقه ای نظامهای امنیتی در خلیج فارس خلیج فارس عوامل تاثیرگذار منطقه ای طرحهای امنیتی در خلیج فارس طرحها و...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 462 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 195 پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در منطقه 3 شرکت مخابرات ایران فرهنگ سازمانی مدیریت مشارکتی سبک رهبری سازش با...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: pptx حجم فایل: 157 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 دانلود گزارش کار آموزی دانلود پرسشنامه دانلود پایان نامه دانلود پروپوزال دانلود پروژه پایانی دانلود پروژه دانلود مقاله دانلود فایل دانلود تحقیق دانلود پاورپوینت دانلود پاورپوینت تاریخچه پیدایش...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: pptx حجم فایل: 411 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 جایگاه نوین مدیریت منابع انسانی وظایف و مسئولیت های مدیریت منابع انسانی دانلود پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی (فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) اهداف مدیریت منابع...

 • دانلود پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی دسته مدیریت (مدیریت منابع انسانی) فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش) کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت از جمله منابع مهم درس مدیریت منابع انسانی در سطح کارشناسی می باشد این فایل شامل پاورپوینت فصل...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: pptx حجم فایل: 158 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 دانلود پرسشنامه دانلود ک دانلود پایان نامه ارشد دانلود پاورپوینت دانلود گزارش کار آموزی ماهیت مدیریت منابع انسانی (فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) دانلود پایان نامه...

 • این مقاله به بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی (HRM) شیوه و سرمایه اجتماعی سازمان (OSC) و اثرات تعدیل از ویژگی های صنعتی می پردازد بر این اساس دریک نمونه از 161شرکت، نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که...

 • دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 63 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس دانلود مقالات رشته علوم سیاسی بررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای...

 • مقاله ترجمه شده با عنوان توانمندسازی سازمانی و روانی (روانشناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد. کلیک جهت دانلود عنوان انگلیسی مقاله: Organisational and psychological empowerment in the HRM-performance linkage عنوان فارسی مقاله: توانمندسازی سازمانی و روانی...

 • این مقاله با هدف شفاف­سازی مفهوم توانمندسازی و تعیین نقش آن در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوشته شده است دسته: مقالات ترجمه شده بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 282 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 رفتارمشتری­گرا...

 • عنوان دانلود پاورپوینت آموزش و توسعه منابع انسانی (فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) دسته مدیریت (مدیریت منابع انسانی) فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید 28 اسلاید کتاب مدیریت منابع انسانی تالیف دکتر سید حسین ابطحی از جمله مهمترین منابع...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: pptx حجم فایل: 126 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 آموزش حین کار آموزش استاد – شاگردی نظریه محرک – پاسخ روش ها و فنون آموزش و توسعه منابع انسانی مراحل آموزش اصول یادگیری یادگیری روش های آموزشی...

 • دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 83 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 ارزیابی تاثیر عوامل فرا منطقه ای در ظهور و استمرار نظامهای امنیتی در منطقه خلیج فارس خلیج فارس نظامهای امنیتی عوامل فرا منطقه ای نظامهای امنیتی در...

 • دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 79 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 ارزیابی تاثیر عوامل منطقه ای در پیدایش و فروپاشی سیستمهای امنیتی در منطقه خلیج فارس دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی بررسی نقش عوامل منطقه ای...

 • این مطالعه در مورد بررسی ابعاد سیستم های ERPو شیوه های SCM و روابط بین مزیت رقابتی و عملکرد شرکت ها میباشداین تحقیق در 138 شرکت موفق ترکیه ای انجام شدبرای تست فرضیه های تحقیق از مرحله تجزیه و تحلیل استفاده...

 • خانواده اولین پایه گذار شخصیت، ارزشها و معیارهای فکری فرد است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط مشی زندگی فرد در آینده دارد و اخلاق و صحت و سلامت روانی فرد تا حد زیادی در گرو آن...

 • در این فابل بصورت جامع بهتمامی سوالات (70 سوال) تئوری های مدیریت، رفتار سازمانی پیشرفته و مدیریت منابع انسانی پیشرفته مجموعه مدیریت آزمون نیمه متمرکز دکتری 1393 بصورت تشریحی پاسخ داده شده است ضمن اینکه منبع طرح سوال به همراه شماره...