پایان نامه بررسی هیدرولیکیو هیدرولوژیکی راه و ابنیه های فنی در طرح هندسی راه و ارائه مدل ریاضی

دسته: عمران

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 14861 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 250

 • پایان نامه بررسی هیدرولیکیو هیدرولوژیکی راه و ابنیه های فنی در طرح هندسی راه و ارائه مدل ریاضی
 • پایان نامه بررسی هیدرولیکیو هیدرولوژیکی راه و ابنیه های فنی در طرح هندسی راه و ارائه مدل ریاضی

پایان نامه بررسی هیدرولیکیو هیدرولوژیکی راه و ابنیه های فنی در طرح هندسی راه و ارائه مدل ریاضی

چکیده:

ازمسائلی عمده ای که در راههای کوهستانی و صعب العبور مطرح است نقش مسائل آبی و اثرات یخبندان و رعایت کلیه مشخصات فنی در طرح هندسی راه و روسازی است. از آنجایی که در طی مدت بهره برداری در این مناطق بطور متناوب روسازی در شرایط مرطوب، یخبندان و خشک است لذا مطالعات اساسی این شرایط مبنای حفظ و نگهداری رویه آسفالتی بوده و جزو شرایط آئین نامه ای در مشخصات فنی راهداری محسوب میشود. در طراحی روسازی و طرح هندسی راه اکثر روابط و معادلات مورد استفاده ضوابط راهسازی و روسازی بر اساس تحقیقات انجام گرفته میباشد. این تحقیق بیان ارتباط بین مسائل هیدرولوژیکی و هیدرولیکی و خرابی به وجود آمده و شروع فصل جدیدی در تعیین ضوابط راهداری است که بایستی در ضوابط راهسازی روسازی راه به عنوان یک پارامتر کنترل کننده مد نظر قرار گیرد و به عنوان اولین ضابطه ریاضی راهداری میزان شدت خرابی سالانه بر اساس شیب طولی و متوسط ترافیک روزانه عبوری ارائه شده است.

مقدمه:

تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در زمینه خرابی روسازی آسفالتی و ارائه طرق در مورد پیشگیری و کنترل آنها به مسائل طراحی روسازی و هندسی راه محدود شده و همواره اثر و نقش مسائل هیدرولیکی و هیدرولوژیکی و بطور کلی مسائل آبی در طرح هندسی راه کمتر مورد توجه قرار گرفته است و محققین فقط به بررسی اثر بارهای ترافیکی طرح بتن آسفالتی، کیفیت و خواص مصالح، نحوه اجرای لایه های روسازی و مسائلی از این قبیل پرداخته اند.

تعیین ابعاد مقطع پل

با توجه به مواردی که ذکر گردید ارتفاع عبور آب و هم چنین سطح مقطع عبور آب در رودخانه، در محل احداث پل، برای حالت دبی طغیانی (یا دبی مبنای محاسبه) مشخص می گردد و در نتیجه می توان ابعاد مقطع پل را به شرح زیر و با توجه به شکل 2-10 معین نمود:

به علت وجود پایه های پل، بالاجبار، مطابق شکل 2-10 مقداری از سطح مقطع رودخانه توسط این پایه ها اشغال می گردد و لازم است ارتفاع H به اندازه ای انتخاب شود که سطح L  H برابر مساحت محاسبه شده  گردد. معمولاً تراز زیر دال پل می بایست بالاتر از ارتفاع H قرار گیرد. این اختلاف ارتفاع حداقل برابر 40 سانتی متر و به لحاظ عبور درختان و اشیای مختلف از زیر پل به هنگام وقوع سیلاب مفید است و چنانچه در منطقه ای که پل احداث می گردد احتمال غلتیدن سنگ های بزرگ از بالای کوه ها وجود داشته باشد و یا احتمال ریشه کن شدن درختان قطور نیز داده شود، می بایست دهانه و ارتفاع پل را به نحوی انتخاب نمود که به هنگام وقوع سیلاب ها، عبور سنگ های غلتان و درختان ریشه کن شده از زیر پل امکان پذیر بوده و دهانه پل را مسدود ننمایند. مسدود شدن دهانه پل ها در زمان سیلاب باعث ورود خسارات فراوان به پل و راه خواهد شد. نظیر این خسارات در محور کرج چالوس زیاد مشاهده شده است، از جمله به هنگام وقوع سیلاب در حوالی آبادی پل خواب (نزدیک دریاچه سد کرج) در اثر غلتیدن سنگ های کوه و مسدود شدن دهانه یکی از پل ها و حرکت آب بر روی سطح راه و اطراف آن خسارات زیان باری به ساختمان های اطراف جاده وارد آمد و مرگ تعداد زیادی از مسافران را سبب گردید.

فهرست مطالب

چکیده:

مقدمه فصل اول: کلیات

 – 1 – تعریف مساله

- 2 – ضرورت انجام تحقیق

- 3 – روش تحقیق

- 4 – فرضیه تحقیق

1-5 – اهداف تحقیق 10

فصل دوم کاوش در متون 11

 –1 – محاسبات هیدرولیکی در تعیین مقاطع پلها و آبروها 

 -1-1 – تعیین دبی سیلابها 12

 – 2 – تعیین سطح مقطع عبور آب در پلها 26

 – 2 – 1 – فرمول مانینگ 28

– 2 – 2 – فرمول بازن 29

2 – 2 – 3 – تعیین ابعاد پل 34

 – 2 -4 – برخورد آب به پایه های پل 37

 – 3 – تئوری های اساسی زهکشی 41

– 3 – 1 – تاریخچه 41

 – 3 – 2 – نقش زهکشی در جلوگیری از فرسایش 42

2 – 2 – 3 – زهکشی وانواع آن 42

– 3 – 4 – زهکشی سطحی 44

– 3 – 4 – 1 – مقدمه 44

– 3 – 4 – 2 – بارش طرح برای آبهای سطحی 46

–3 – 4 – 3 – برآورد دبی جریان در سیستم های زهکشی 47

– 3-4 – 4 – روش طراحی زهکشی سطحی 52

 – 3 – 4 – 5 – روش تشکیل حوضچه آب 53

 – 3 – 4 – 6 – زهکشی زیر سطحی یا عمیق 57

2 – 3 – 4 – 7 – جریان ورودی – خروجی در آنالیز زهکشی 60

 -3 – 4 – 8 – اصل پیوستگی در سیستم طراحی زهکشی ها 62

 – 3 – 4 – 9 – مدت زمان لازم برای عبور آب از سیستم زهکشی روسازی 63

 – 3 – 4 – 10 – مدت زمان لازم برای زهکشی بعداز قطع جریانات ورودی 64

 – 4 – برآورد جریان های ورودی و خروجی درسیستم های زهکشی 67

 – 4 – 1 – بررسی های اساسی 67

– 4 – 2 برآورد جریان های ورودی در سیستم های زهکشی 79

 – 4 – 3 – بر آورد جریانات خروجی در سیستم های زهکشی 84

 – – معیار های طراحی زهکشی های زیر سطحی روسازی ها 90

– 5 – 1 – مفاهیم اساسی 90

– 5 – 2 – قابلیت انتقال لایه های زهکشی 95

– 5 – 3 – زمان لازم برای عبور آب از سیستم های زهکشی (لایه اساس) 98

 – 5 –4 – زمان لازم برای افت رطوبت اشباع بعداز قطع جریانهای ورودی 101

 -5 – 5 – محافظت خاک بستر های حساس 103

- 5 – 6 – شرایط نفوذ پذیری مصالح ترانشه ها زهکشی 104

– 5 – 7 – لوله زهکشی و لوله تخلیه آب 106

فصل سوم: بررسی هیدرولیکی و هیدلولوژیکی راه وابنیه های فنی 108

 1 – هیدرولیک 109

 – 2 – زهکشی سطح رویه لایه ها 109

 – 3 – شیب طولی و سطح طول ها 109

3 – 4 – شیب عرضی سطح راه ها 110

– 5 – زهکشی طولی 111

– 6 – آبرو ها 111

– 7 – جوی ها 111

– 8 – پیچ های خروجی 111

3 – 9 – آبرو های مانع 114

3 – 10 – شوت ها 115

- 11 – اصول طراحی کانالها 116

3 ––  مقادیر مجاز سرعت درکانال های زهکشی 121

 -11 – 2 – مراحل طراحی کانال های زهکشی طولی 122

– 11 – 3 – محاسبه سطح مقطع مورد نیاز کانال ها 122

3 – 12 – روش های مختلف کنترل فرسایش خاک 125

– 13 – زهکشی عرضی 127

 – 14 – علم هیدرولوژی 167

 -15 – سیکل هیدرولوژی 168

 – 16 – مشکلات طراحی هیدرولوژیکی 170

3 – 17 – رواناب سطحی 171

فصل چهارم: بررسی مسائل هیدرولیکی و هیدرولوژیکی در راه های استان اردبیل (مطالعه موردی) 177

 – 1 – مقدمه 178

4 – 2 – معرفی روش های ارزیابی وروسازی 179

4 – 2 – 1 – روش PC I 179

–2 -2 – روش MCI به عنوان روش انتخابی در مطالعه موردی 180

-3 – اطلاعات اولیه خرابی روسازی در سه دوره بازدید در راه های استان 190

– 4 – تعیین MCI و شدت های خرابی دوره های مرطوب و خشک در راه های استان 196

4-4-1-تحلیل حساسیت 202

-5-تحلیل اطلاعات ومدل سازی 205

– 6 – معرفی پارامتر های زهکشی (f) 218

 – 6 -1 – انتخاب مناطق مورد نظر وخصوصیات نمونه گیری (محور خلخال به اسالم) 219

 – 6 – 2) مقایسه ترک های مسیر زهکشی شده ونشده 220

 – 6 – 3 – نتایج تحقیق مسیر زهکشی شده ونشده در محور خلخال به آسالم 227

 – 7 – اعمال شرایط زهکشی در معادلات شدت خرابی اولیه وارائه مدل ریاضی نهایی 229

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 231

 – 1 – نتیجه گیری 232

 – 2 – پیشنهادات 234

 – 3 – پیشنهادات برای تداوم پروژه 235

مقالات مرتبط


 • دسته: نقشه برداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 1234 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 گزارش کارآموزی رشته نقشه برداری با عنوان تهیه نقشه توپوگرافی و روشهای پیاده سازی ابنیه های فنی و مختصری از GPS GPS نقشه برداری نقشه توپوگرافی پیاده...

 • دسته: عمران فرمت فایل: doc حجم فایل: 125 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 199 پایان نامه تعیین شاخص ایمنی ابنیه فنی راهها پایان نامه تعیین شاخص ایمنی ابنیه فنی راهها کلیک جهت دانلود پایان نامه تعیین شاخص ایمنی ابنیه فنی...

 • دسته: عمران فرمت فایل: doc حجم فایل: 8914 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 795 پایان نامه طرح هندسی راه و کنترل هوشمند ترافیک و تاثیر آن بر ایمنی و ظرفیت راهها پایان نامه طرح هندسی راه و کنترل هوشمند ترافیک و تاثیر...

 • دسته: جغرافیا فرمت فایل: doc حجم فایل: 3671 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 104 بررسی سیلاب و سایر ویژگیهای هیدرولوژیکی در حوضه شهری توسعه شهری آبراهه های مخاطره آمیز مخاطرات سکونتگاههای شهری برآورد مخاطرات ژئومورفولوژیکی آبراهه شناخت و بررسی رفتارهای آبراهه ای...

 • مدارک و مشخصات فنی و هندسی راه دسته: آزمون ارشد بازدید: 4 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 921 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 مدارک و مشخصات فنی و هندسی راه مدارک و مشخصات فنی و هندسی راه از دانلود فایل...

 • پروژه احداث کانال اصلی و ابنیه فنی اراضی پایاب سد خداآفرین که با وسواس تمام تهیه و آماده شده است دسته: عمران و نقشه کشی بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 169 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 پروژه احداث...

 • تعداد 60 نمونه سوال فصل ششم ریاضی چهارم دبستان بصورت پیک دسته: ریاضی بازدید: 33 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 584 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 60 نمونه سوال اشکال هندسی از فصل ششم کتاب ریاضی چهارم دبستان نرم افزار...

 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc حجم فایل: 2807 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 64 آموزش الکترونیکی مفاهیم هندسی ریاضی چهارم ابتدایی مفاهیم هندسی ریاضی چهارم ابتدایی آموزش الکترونیکی آموزش الکترونیکی مفاهیم هندسی ریاضی چهارم ابتدایی کلیک جهت دانلود...

 • دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 277 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 ict ictsos طرح تو جیهی فنی واقتصادی و مالی جهت خرید مکان وتجهیزات فنی طرح خدمات رسانی فوری it ict ictsos طرح تو جیهی...

 • دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 54 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 دانلود پرسشنامه دانلود دانلود پایان نامه ارشد دانلود پاورپوینت دانلود گزارش کار آموزی طرح توجیهی، فنی واقتصادی و مالی جهت خرﯾد مکان و تجهیزات...

 • دسته: پژوهش فرمت فایل: docx حجم فایل: 3965 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 پایان نامه اثر پارامتر های هندسی بر روی انتقال حرارت و افت فشار در طراحی مبدل های حرارتی لوله پره دار صفحه ای پایان نامه اثر پارامتر های...

 • دسته: فنی و مهندسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 5978 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 102 اثر پارامتر های هندسی بر روی انتقال حرارت و افت فشار در طراحی مبدل های حرارتی لوله پره دار صفحه ای انتقال حرارت و افت فشار...

 • این مجموعه درباره پروژه ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای بهبود اثربخشی TPM میباشد این پروژه در قالب پی دی اف میباشد و یکی از بهترین نمونه تحقیقات انجام گرفته با این موضوع میباشد دسته: ریاضی بازدید: 4 بار فرمت...

 • دسته: فنی و مهندسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 11630 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 150 پایان نامه بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی پایان نامه بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی مقاله بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی پروژه بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی...

 • دسته: عمران فرمت فایل: doc حجم فایل: 8500 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 147 پایان نامه بررسی آزمایشگاهی برخی از پارامترهای هندسی هیدرولیکی بر روی حفره آبشستگی پایین دست پایان نامه بررسی آزمایشگاهی برخی از پارامترهای هندسی هیدرولیکی بر روی حفره آبشستگی...

 • دسته: حسابداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 636 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 146 پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت انتخاب رشته برای داوطلبان آزمون ریاضی وفنی با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت انتخاب رشته برای داوطلبان...

 • دسته: مکانیک فرمت فایل: doc حجم فایل: 6807 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 176 پایان نامه تحلیل روشهای کاهش ضریب تمرکز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان محدود توسط نرم افزار CATIA 178 پایان نامه تحلیل روشهای کاهش ضریب تمرکز...

 • دسته: عمران فرمت فایل: doc حجم فایل: 6945 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 153 پایان نامه ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیکی سازههای آبی کانال آبرسان در شرایط غیر ماندگار پایان نامه ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیکی سازههای آبی کانال آبرسان در شرایط...

 • دسته: فنی و مهندسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 6817 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 175 مقاله تحلیل روشهای کاهش ضریب تمرکز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان محدود توسط نرم افزار CATIA تحقیق تحلیل روشهای کاهش ضریب تمرکز تنش...

 • دسته: عمران فرمت فایل: doc حجم فایل: 2027 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 180 پایان نامه تحلیل پارامترهای هندسی-هیدرولیکی درابشستگی پایین دست کالورت ریزشی پایان نامه تحلیل پارامترهای هندسیهیدرولیکی درابشستگی پایین دست کالورت ریزشی کلیک جهت دانلود پایان نامه تحلیل...