بررسی مزایا و موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی در مقایسه با منطقه آزاد اروند

این پروژه مخصوص دانشجویان رشته مدیریت و گرایش مناطق می باشد

دسته: مدیریت

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 909 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 70

 • بررسی مزایا و موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی در مقایسه با منطقه آزاد اروند
 • سرمایه گذاری، منطقه آزاد، توسعه، صادرات، موانع

فهرست مطالب

عناوین صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 2

1-3 سوالات تحقیق.. 3

1-4 اهداف تحقیق.. 3

1-5 سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-6 روش انجام تحقیق.. 4

1-7 واژگان کلیدی.. 4

1-7-1 سرمایه گذاری.. 4

1-7-2 منطقه آزاد. 4

1-7-3 توسعه. 4

1-7-4 صادرات.. 5

1-7-5 موانع. 5

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 7

2-2 نخستین مناطق آزاد جهان.. 7

2-3 تعاریف منطقه آزاد. 9

2-4 تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری.. 9

2-4 مبانی نظری تجارت آزاد. 10

2-5 اهداف مناطق آزاد. 11

2-6 تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟ . 13

2-7 اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد. 13

2-8 شرحی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور 14

2-9 آسیب های فعلی مناطق آزاد. 14

2-10 تاریخچه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی.. 15

2-11 محدوده منطقه آزاد انزلی.. 16

2-12 نقش منطقه آزاد انزلی در توسعه اقتصادی استان و کشور 18

2-13 فاصله بندر انزلی تا شهرها و مراکز مهم اقتصادی کشور 20

2-14 مناطق دیدنی شهر بندر انزلی.. 20

2-15 اهداف سازمان منطقه انزلی.. 21

2-16 سایرمناطق آزاددر ایران.. 22

2-17 ساختار تشکیلاتی مناطق آز اد. 22

2-18 سرمایه گذاری.. 24

2-19 عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد. 29

2-20 انواع سرمایه گذاران.. 33

2-20-1 اشخاص حقیقی.. 33

2-20-2 اشخاص حقوقی.. 33

2-20-2-1 بانکها 34

2-20-2-2 شرکت های بیمه. 34

2-20-2-3 صندوق های بازنشستگی.. 34

2-20-2-4 شرکتهای سرمایه گذاری.. 34

2-20-2-5 شرکتهای دارنده یا مادر 35

2-20-2-6 شرکتهای کارگزاری.. 35

2-20-2-7 سایر اشخاص حقوقی.. 35

2-21 منافع مناطق آزاد برای سرمایه گذاری خارجی.. 35

2-22 چالش های سرمایه گذاری در ایران.. 36

2-22-1 موانع اقتصادی.. 37

2-22-2 موانع سیاسی.. 37

2-23 پیشینه تحقیق.. 38

2-24 اهمیت پیشینه در تحقیقات.. 39

فصل سوم: روش های انجام تحقیق

3-1 مقدمه. 43

3-2 روش انجام تحقیق (نوع مطالعه، روش جمع آوری اطلاعات و مشکلات پیش روی تحقیق) 44

3-3 اهداف تحقیق.. 44

3-4 سوالات تحقیق.. 44

3-5 اعتبار (روایی) 45

3-5-1 انواع اعتبار 45

3-6 پایایی.. 46

3-6-1 برآورد پایایی.. 47

فصل چهارم: پاسخ به سوالات تحقیق

4-1 مقدمه. 49

4-2 پاسخ به سوال اول تحقیق: مزایای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند؟ 49

4-2-1 مزایای قانونی منطقه آزادانزلی.. 49

4-2-2 مزیت های اختصاصی منطقه آزادانزلی.. 50

4-3 پاسخ به سوال دوم تحقیق: موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند؟ 52

4-4 پاسخ به سوال سوم تحقیق: راهکارهای رفع موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند؟ 53

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 55

5-2 نتیجه گیری.. 55

5-3 راهکارها و پیشنهادات.. 56

منابع و ماخذ. 58

1-1 مقدمه

می توان گفت در عصرکنونی بهبود سرمایه گذاری هااز یک سو موجب جذب سرمایه های غیرکاراو سرازی کردن آنها به بخش اصلی اقتصادو ازطرف دیگربا توجه به منافع سرمایه گذارها، سرمایه گذاری ها در صنایعی هدایت خواهند شدکه از سودبیشتریا ریسککمتری برخوردار باشندو این امرموجب تخصیص بهینه در منابع خواهد شد.

با توجه به تحولات که در دنیای امروز شاهد هستیم علائم، اخبار و اطلاعات حاکی از آن است که رشد سرمایه گذاری در کشور هااز جمله عوامل مهمی است که دولت ها می توانند نه تنها برای حل مشکلات اقتصادی خود بلکه برای مواجهه با تهدیدها نیز از آن برای پیشبرد اقتصادی خودبه عنوان یک ابزار مهم و قابل اعتماد استفاده کارآمد داشته باشنداما این به تنهایی میسر نمی گردد مگر زمانیکه زیر ساخت ها و روساخت هایی متناسب با میزان سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی هایی در سطح کلان با حمایت هایی در سطح کلان و گسترده انجام گیردچراکه ممکن است سرمایه گذاری ها نتیجه ای عکس را بدهد و منجربه افول و به انحطاط کشیدن هردولتی شود ودر نهایت جوامع را با بحران هایی شدیدروبه رو سازد.

1-2 بیان مسئله

مهمترین ابزار برای توسعه صادرات صنعتی مناطق آزاد ٬ جذب سرمایه های خارجی است. ایجاد بستر قانونی مناسب ٬ اولین پیش شرط برای جذب سرمایه به مناطق آزاد است. به همین دلیل در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ٬ تمهیدات قانونی قابل توجهی در مقایسه با قوانین سرزمین اصلی برای دستیابی به این ابزار مهم فراهم شده است. براساس ماده بیستم قانون مزبور ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر یک از مناطق٬ آزاد است. توسعه اقتصادی آرمان تمامی کشورهای توسعه است و کشورهای مختلف ابزار متفاوتی را برای دستیابی به این امر برمی گزینند با توجه به اینکه عامل سرمایه یکی از عوامل اصلی در رشد و توسعه کشورها محسوب می شود و متغیرهای دیگر اقتصادی از جمله اشتغال تولید ناخالص ملی عرضه کالا و خدمات و مستقیما از این عامل تاثیر می پذیرند کشورها بدنبال طراحی مکانیزمهایی جهت جذب هرچه بیشتر سرمایه از منابع داخلی و خارجی می باشند از جمله مکانیزمهای مورد استفاده برخی کشورها جهت دستیابی به این هدف ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی است که در صورت موفقیت می تواند انتقال تکنولوژی اشتغال توسعه منابع انسانی و صادرات را نیز به دنبال داشته باشد. می برند تاسیس مناطق آزاد به منظور جذب سرمایه گذاری یکی از شیوه هایی است که مد نظر برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشورهای روبه رشد قرار گرفته است نکته با اهمیت در مورد جذب سرمایه در مناطق آزاد توجه به رقابت شدید بین مناطق آزاد در این رابطه می باشد بالطبع هر منطقه آزاد که بتواند پیش زمینه های مساعدتری از قبیل وجود قانون و مقررات روشن و صریح در ارتباط با مناطق آزاد و سرمایه گذاریها تاسیسات زیربنایی و امکانات زیستی مناسب ثبات سیاسی و غیره را فراهم نماید از موفقیت بیشتری در مورد جذب سرمایه برخوردار است.

1-3 سوالات تحقیق

1- مزایای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند؟

2- موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند؟

3- راهکارهای رفع موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند؟

1-4 اهداف تحقیق

هدف این تحقیق تلاش در جهت تعیین تنگناها و موانع در سر راه سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی، و همچنین تبیین نقش کلیدی سرمایه گذاری اعم از داخلی وخارجی در توسعه و پیشرفت این منطقه و به تبع آن توسعه کشورمان ایران می باشد بنابراین اهداف ما در سه مورد منعکس می شودکه عبارتنداز:

بررسی مزایای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی

بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی

ارائه راه حل های رفع موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی

1-5 سابقه و ضرورت انجام تحقیق

از آنجاییکه استفاده از مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان ابزاری موثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه بوده است، اما این مناطق در ایران به دلایل زیادی از جمله عدم سرمایه گذاری های کافی و موثر، نتوانسته اند بصورت قابل قبولی به رسالتشان که همان توسعه این مناطق بوده اند دست پیدا کنند، لذا ضروری است که تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرد.

1-6 روش انجام تحقیق

در این پژوهش از مطالعه توصیفی و میدانی و استفاده از کتب، اسناد و سایت های معتبر و کتابخانه های مجازی برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود.

مقالات مرتبط


 • دسته: مدیریت فرمت فایل: docx حجم فایل: 355 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 66 دانلود گزارش کارآموزی کار در دانلود پایان نامه دانلود پروژه دانلود پاورپوینت بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد دانلود طرح توجیهی پایان نامه بررسی نقش گمرک...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: docx حجم فایل: 261 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 85 پایان نامه شناسایی فرصت ها فرصت ها و تهدیدهای جذب سرمایه گذاری پایان نامه مدیریت پایان نامه شناسایی فرصت ها و تهدیدهای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: docx حجم فایل: 434 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 116 پایان نامه بررسی فرایندهای گمرکی در صادرات مجدد و ترانزیت مربوط به منطقه آزاد اروند پایان نامه بررسی فرایندهای گمرکی در صادرات مجدد و ترانزیت مربوط به منطقه...

 • دسته: پرسشنامه فرمت فایل: pdf حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 دانلود گزارش کارآموزی کار در م دانلود پایان نامه دانلود پروژه دانلود پاورپوینت بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند دانلود طرح توجیهی پرسشنامه بررسی عوامل...

 • دسته: مدیریت بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 312 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 93 شناسایی فرصت ها و تهدیدهای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند سرمایه گذاری منطقه آزاد فرصت تهدید کلیک جهت دانلود فهرست مطالب...

 • این مقاله کاملا امادس و نیاز به ویرایش ندارد دسته: مدیریت بازدید: 7 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 407 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 76 صادرات گمرک بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند مناطق آزاد تجاری واردات...

 • دسته: پرسشنامه فرمت فایل: docx حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 دانلود پاورپوینت دانلود گزارش کارآموزی بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند دانلود مقاله دانلود پرسشنامه دانلود پرسشنامه بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه...

 • دسته: گردشگری و توریسم فرمت فایل: doc حجم فایل: 207 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 244 پژوهش جامع بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر دانلود پژوهش بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر...

 • دسته: مدیریت هتلداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 185 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 234 جاذبه های توریستی موانع جذب جهانگردان منطقه کلیبر بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر کلیک جهت دانلود مسافرت و صنعت...

 • دسته: گردشگری و توریسم فرمت فایل: doc حجم فایل: 586 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 254 پایان نامه بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر پایان نامه بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر...

 • دسته: مدیریت هتلداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 185 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 234 موانع جذب منطقه کلیبر بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر جاذبه های توریستی جهانگردان کلیک جهت دانلود مسافرت و صنعت...

 • تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام دسته: حسابداری بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 756 کیلوبایت تعداد...

 • دسته: حسابداری فرمت فایل: docx حجم فایل: 511 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 115 مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام دانلود...

 • مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RACAPM) در شرکتهای سهامی عام تهران دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 622 کیلوبایت...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 204 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 131 پایان نامه بررسی تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار منطقه ای قم پایان نامه بررسی تاثیر متغیرهای غیر مالی...

 • دسته: محیط زیست فرمت فایل: docx حجم فایل: 3976 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 64 دانلود پروژه پایانی دانلود گزار دانلود مقاله ارزیابی اثرات ساخت و ساز در منطقه توریستی گردنه حیران و آلودگی های منطقه حیران و توسعه گردشگری و جذب...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 92 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 190 مقاله بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی جهت تأمین سرمایه و رشد اقتصاد تحقیق بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 92 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 190 مقاله بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی جهت تأمین سرمایه و رشد اقتصاد تحقیق بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب...

 • دسته بندی: مدیریت» مدیریت قراردادها فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 11 نقد و بررسی و مقایسه قراردادهای Joint Venture و Consortium، چالش ها و مزایا، مطالعه موردی کنسرسیوم پالایشگاه شازند اراک و جوینت ونچر پالایشگاه ستاره...

 • دسته: مالی فرمت فایل: pptx حجم فایل: 249 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 فهم سرمایه گذاری (فصل اول کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) دانلود پاورپوینت فهم سرمایه گذاری (فصل اول کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز...