پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک

دسته: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1625 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 220

 • پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک
 • پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک

پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک

فهرست مطالب

عنوان … صفحه

فهرست شکل ها الف

فهرست جدول ها ب

چکیده و کلمات کلیدی … 1

فصل اول: معرفی موضوع … 2

1 – 1 – مقدمه … 3

1 – 2 – تعریف مساله … 4

1 – 3 – محدوده تحقیق … 5

1 – 4 – اهداف تحق یق … 6

1 – 5 – تحقیقات مرتبط … 7

1 – 6 – ساختار پایان نامه … 8

فصل دوم: ادبیات معماری سازمانی چابک … 9

2 – 1 – مقدمه … 10

2 – 2 – معماری چیست؟ … 11

2 – 3 – معماری سازمانی … 12

2 – 4 – چابکی چیست؟ … 14

2 – 5 – بیانیه چابک و بررسی آن … 15

2 – 6 – تعریف معماری سازما نی چابک … 17

2 – 7 – اصول حاکم بر معماری سازمانی چابک … 18

2 – 8 – اهداف معماری سازمانی چابک … 23

2 – 9 – معماران چابک … 23

2 – 10 – تیم های چابک … 27

2 – 11 – فرآیند معماری چابک و چرخه حیات چابک … 31

2 – 12 – متدولوژی ها و روش های چابک توسعه نرم افزار … 38

2 – 12 – 1 – متدولوژی XP … 39

2 – 12 – 2 – متدولوژی Scrum … 43

2 – 12 – 3 – متدولوژی AUP … 45

2 – 12 – 4 – متدولوژی RAD … 48

2 – 13 – مشکلات تدوین معماری چابک … 49

2 – 14 – خلاصه و نتیجه گیری … 50

فصل سوم: مبانی مورد نیاز برای چابکی … 51

3 – 1 – مقدمه … 52

3-2- بررسی مشکلات و چالش های روش های کلاسیک معماری سازمانی … 52

3 – 2 – 1 – فرسایشی بودن روش ها … 53

3 – 2 – 2 – وجود حجم زیادی از مستندات و مدل ها … 54

3 – 2 – 3 – عدم تطبیق پذیری در مقابل تغییرات سازمان … 54

3-2-4- محدود شدن معماران در کلیشه ها و تضعیف پویایی و خلاقیت آنها … 55

3-2-5- عدم پاسخگویی معماران به منظور توسعه سریع سیستم های اطلاعاتی … 55

3-2-6- عدم وجود تمرکز در تعیین محدوده و چشم انداز معماری سازمانی … 56

3 – 2 – 7 – عدم انطباق حوزه معماری سازمانی با راهبر دهای سازمان … 56

3 – 3 – متدولوژی ها و روش های چابک معماری سازمانی … 57

3 – 3 – 1 – چارچوب و متدولوژی معماری سازمانی چم … 59

3 – 3 – 1 – 1 – بررسی و نقد متدولوژی چم … 63

3 – 3 – 2 – معماری سازمانی مبتنی بر Scrum … 66

3 – 3 – 2 – 1 – نقد معماری سازما نی مبتنی بر Scrum … 68

3 – 3 – 3 – معماری سازمانی سرویس گرا … 69

3 – 3 – 3 – 1 – نقد معماری سازمانی سرویس گرا … 71

3 – 3 – 4 – معماری سازمانی مبتنی بر مدلسازی چابک … 71

3 – 3 – 4 – 1 – نقد معماری سازمانی مبتنی بر مدلسازی چابک … 73

3 – 4 – بکارگیری تجارب عملی چابک در معماری سازمانی … 73

3 – 5 – تجارب عملی چابک مورد استفاده در این تحقیق … 78

3 – 6 – معیارهای مورد انتظاراز چابکی در معماری سازمانی … 79

3 – 6 – 1 – تطبیق پذیری در مقابل تغییرات … 80

3 – 6 – 2 – سرعت … 81

3 – 6 – 3 – پویایی و خلاقیت … 81

3 – 6 – 4 – پاسخگویی معماران برای توسعه سیستم های کاربردی … 82

3 – 7 – خلاصه و نتیجه گیری … 83

فصل چهارم: بومی کردن چارچوب زکمن برای چابکی … 85

4 – 1 – مقدمه … 86

4 – 2 – بررسی تفصیلی چارچوب زکمن … 86

4 – 3 – چالش های اصلی فراروی استفاده از چارچوب زکمن … 88

4 – 3 – 1 – چالش مدلسازی … 88

4 – 3 – 2 – چالش متدولوژی … 89

4 – 4 – آیا چارچوب زکمن چابک است؟ … 90

4 – 5 – ضرورت بومی سازی چارچوب های معماری … 91

4 – 6 – راه حل پیشنهادی برای چابکی (بومی سازی زکمن) … 93

4 – 6 – 1 – ایجاد تمرکز در معماری سا زمانی (مدل های سطر اول) … 96

4 – 6 – 2 – برنامه ریزی ترخیص (تعیین وضعیت موجود) … 100

4 – 6 – 3 – مدل ها و روش های چابک سطح ترخیص … 102

4 – 6 – 4 – برنامه ریزی تکرار (تعیین وضعیت مطلوب) … 108

4 – 6 – 5 – مدل ها و روش های چابک سطح تکرار … 109

4 – 6 – 6 – برنامه ریزی روزانه (طرح گذار) … 112

4 – 6 – 7 – مدل ها و روش های چابک طرح گذار … 112

4 – 7 – بررسی و ارزیابی راه حل چابک پیشنهادی … 113

4 – 8 – خلاصه و نتیجه گیری … 116

فصل پنجم: مطالعه موردی … 118

5 – 1 – سازمان مورد مطالعه و لزوم مع ماری چابک برای آن … 119

5 – 2 – روش (مدل) تعیین استراتژی اثربخش و تحول آفرین … 120

5 – 3 – حل مساله در حوزه راه حل … 121

5 – 3 – 1 – مدل های مربوط به سطر اول چارچوب زکمن … 122

5 – 3 – 2 – مدل ها وروش های سطح ترخیص … 125

5 – 3 – 3 – مدل ها و روش ه ای سطح تکرار … 138

5 – 4 – بررسی کاربردی بودن مدل ها و روش های چابک … 147

5 – 5 – خلاصه و نتیجه گیری … 150

فصل ششم: نتایج و پیشنهادات … 151

6 – 1 – خلاصه تحقیق … 152

6 – 2 – محدودیت های تحقیق … 153

6 – 3 – نتایج تحقیق … 153

6 – 4 – ارزیابی مدل ها و روش ها چابک … 154

6 – 4 – 1 – نتایج نظر سنجی … 154

6 – 4 – 2 – تحلیل نتایج … 155

6 – 5 – مقایسه راه حل چابک پیشنهادی با سایر روش ها … 156

6 – 6 – پیشنهادات برای تحقیقات آینده … 166

مراجع و منابع … 167

مقالات مرتبط


 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: docx حجم فایل: 824 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 180 دانلود پرسشنامه دا دانلود پایان نامه ارشد دانلود پاورپوینت دانلود گزارش کار آموزی بررسی UML از نظر قابلیت پوشش به چارچوب زکمن دانلود پایان نامه دانلود...

 • دسته: سمینار کامپیوتر فرمت فایل: doc حجم فایل: 3358 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 160 پایان نامه انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 2.0 پایان نامه انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 20 کلیک جهت دانلود پایان نامه...

 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: pdf حجم فایل: 1116 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی نرم افزار کامپیوتر با عنوان ارزیابی UML جهت پشتیبانی از چارچوب زکمن ارزیابی UML معماری سازمانی سامانه های اطلاعاتی پشتیبانی از...

 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc حجم فایل: 3649 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 205 پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یکپارچه سلول های چارچوب زکمن پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه...

 • دسته: سمینار کامپیوتر فرمت فایل: doc حجم فایل: 2999 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 150 0 زبان مدلسازی یکنواخت بر سلولهای چارچوب زکمن پایان نامه بررسی انطباق نسخه 20 زبان مدلسازی یکنواخت بر سلولهای چارچوب زکمن پایان نامه بررسی انطباق نسخه 2...

 • مدل RFID برای شبیه سازی کردن چارچوب اسلاتی ALOHA براساس پروتکل ضد تلاقی برای معرفی کردن چندین برچسب 1 مقدمه شبکه های معرفی شده برای فرکانس رادیویی یا RFID از گسترش سیگنال رادیویی به صورت اتوماتیک برای معرفی کردن آیتم ها...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx حجم فایل: 544 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 پایان نامه بررسی میزان افسردگی بین دانشجویان پسر بومی و غیر بومی دانلود پایان نامه بررسی میزان افسردگی بین دانشجویان پسر بومی و غیر بومی...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 43 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 68 پایان نامه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد ابهر پایان نامه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد ابهر از...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 40 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 77 بررسی افسردگی دانشجویان پسر بومی و غیر بومی دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک کرج پژوهش بررسی افسردگی دانشجویان پسر بومی و غیر بومی دانشگاه تربیت معلم...

 • هدف اصلی این مطالعه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است جامعه پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر تشکیل می دادند تعداد افراد مورد مطالهه در این...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 40 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 77 مقاله بررسی افسردگی دانشجویان پسر بومی و غیر بومی دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک کرج تحقیق بررسی افسردگی دانشجویان پسر بومی و غیر بومی دانشگاه تربیت...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: docx حجم فایل: 118 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 پیشینه ومبانی نظری تحقیق انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی پیشینه ومبانی نظری تحقیق انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی کلیک جهت دانلود پیشینه ومبانی...

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 118 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی مبانی نظری...

 • پاورپوینت آماده در مورد چابک سازی سازمانی دسته: مدیریت بازدید: 5 بار فرمت فایل: ppt حجم فایل: 4512 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 چابک سازی منابع انسانی چابک سازی سازمانی، مدیریت دولتی کلیک جهت دانلود پاورپوینت آماده و زیبا...

 • این فایل شامل 10 مقاله جدید 20162015 با موضوع ناب (lean) و چابکی (agility) در SMEsو است؛ که عنوان تمام مقالات در زیر فهرست شده است تمامی این مقالات از سایت های معتبر ELSEVIER sciencedirect تهیه شده اند که بسیاری از...

 • دسته بندی: مدیریت» مدیریت استراتژی فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: PPT تعداد صفحات: 28 دانلود پاورپوینت در مورد روش توسعه نرم افزار چابک (Agile)، در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تعریف Agile (چابک)، تقسیم...

 • دسته: سمینار فرمت فایل: docx حجم فایل: 1524 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 197 دانلود پرسشنامه دانلود دانلود پایان نامه ارشد دانلود پاورپوینت دانلود گزارش کار آموزی معماری سازمانی چابک Agile Enterprise Architecture دانلود پایان نامه دانلود گزارش سمینارکارشناسی ارشد معماری سازمانی...

 • دسته بندی: علوم انسانی» اقتصاد فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 37 در دنیای رقابتی عصر حاضر، سازمان ها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ...

 • دسته: کارشناسی ارشد فرمت فایل: doc حجم فایل: 4928 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 195 بررسی پتانسیل دریاچه گهر برای ایجاد مجموعه گردشگری دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد معماری معماری بومی و شرایط محیطی دریاچه گهر و بررسی پتانسیل آن برای ایجاد...

 • دسته: سمینار کامپیوتر فرمت فایل: doc حجم فایل: 1175 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 82 پایان نامه ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا پایان نامه ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا کلیک جهت دانلود پایان نامه ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا چکیده...