پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یکپارچه سلول های چارچوب زکمن

دسته: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 3649 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 205

 • پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یکپارچه سلول های چارچوب زکمن
 • پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یکپارچه سلول های چارچوب زکمن

پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یکپارچه سلول های چارچوب زکمن

فهرست مطالب

چکیده … 1

فصل اول- مقدمه … 2

1-1- انگیزه این کار تحقیقاتی … 3

1-1-1- اهمیت معماری سازمانی … 3

1-1-2- اهمیت چارچوب معماری سازمانی … 6

1-1-3- اهمیت معماری مدل رانه … 7

1-2- هدف این تحقیق چیست؟ … 8

1-3- سابقه این کار تحقیقاتی … 9

1-4- ساختار پایان نامه … 10

1-5- خلاصه … 11

فصل دوم- مفاهیم و اصول بنیادین … 12

2-1- مفاهیم مربوط به معماری … 13

2-1-1- عمارت وینچستر … 13

2-1-2- معماری … 15

2-1-3 معماری نرم افزار … 16

2-1-4- معماری سازمانی … 17

2-1-5- ماهیت معماری … 19

2-1-5-1- چرا معماری انجام می دهیم؟ … 20

2-1-5-2- نقش تجرید در معماری … 20

2-1-5-3- نقش عقلانیت در معماری … 21

2-1-5-4- نقش کل گرایی در معماری … 21

2-1-5-5- نقش یکپارچگی در معماری … 22

2-1-5-6- معماری چیست؟ … 22

2-2- مفاهیم مربوط به چارچوب و متدولوژی معماری … 23

2-2-1- چارچوب معماری … 23

2-2-2- متدولوژی معماری … 24

2-2-3- چارچوب و متدولوژی … 24

2-2-4- متدولوژی برنامه ریزی معماری سازمانی … 25

2-3- آشنایی با برخی از چارچوب های معماری سازمانی … 26

2-3-1- چارچوب معماری سازمانی زکمن … 26

2-3-2- چارچوب معماری سازمانی فدرال … 31

2-3-3- چارچوب C4ISR … 32

2-3-4- مقایسه ای بین چارچو بهای زکمن، فدرال، و C4ISR … 34

2-4- خلاصه … 35

فصل سوم- نگاهی به معماری مد لرانه … 36

3-1- فلسفه وجودی معماری مدل رانه … 37

3-1-1- مأموریت گروه مدیریت شیء … 37

3-1-2- نسل های جدیدی از استانداردها … 38

3-1-3- یکپارچه سازی استانداردهای مختلف … 38

3-2- معماری مدل رانه … 39

3-2-1- معرفی … 39

3-2-2- مفاهیم پایه ای … 40

3-2-2-1- سامانه … 40

3-2-2-2- مدل … 40

3-2-2-3- مدل ران … 41

3-2-2-4- معماری … 41

3-2-2-5- دیدگاه … 41

3-2-2-6- دید … 42

3-2-2-7- سکو … 42

3-2-2-8- برنامه کاربردی … 42

3-2-2-9- مدل مستقل از محاسبه (CIM) … 42

3-2-2-10- مدل مستقل از سکو (PIM) … 42

3-2-2-11- مدل خاص سکو (PSM) … 43

3-2-2-12- مدل سکو … 43

3-2-2-13- تغییر شکل مدل … 43

3-2-2-14- خدمات فراگیر … 43

3-2-2-15- پیاده سازی … 43

3-3- چگونه معماری مدل رانه کار می کند؟ … 44

3-3-1- تهیه مدل های مستقل از محاسبه … 44

3-3-2- تهیه مدل های مستقل از سکو … 44

3-3-3- تهیه مدل های سکو … 45

3-3-4- نگاشت … 45

3-3-4-1- نگاشت های نوع مدل … 45

3-3-4-2- نگاشت های نمونه مدل … 45

3-3-4-3- نگاشت های ترکیبی نوع و نمونه … 46

3-3-4-4- مدل های نشانه گذاری شده … 46

3-3-4-5- الگوها … 46

3-3-4-6- زبان نگاشت … 47

3-3-5- نشانه گذاری یک مدل … 47

3-3-6- تغییر شکل … 47

3-3-7- سابقه تغییر شکل … 48

3-3-8- تهیه مدل های خاص سکو … 48

3-4- استانداردها و فرامدل های معماری مدل رانه … 49

3-4-1- ابزار فراشیء (MOF) … 49

3-4-2- زبان مدل سازی یکپارچه (UML) … 50

3-4-3- تبادل فراداده (XMI) XML … 50

3-4-4- زبان محدودیت شیء (OCL) … 50

3-4-5- فرامدل انباره مشترک (CWM) … 51

3-4-6- فرامدل خدمات وب (WSM) … 52

3-4-7- فرامدل تعریف فرآیند کسب وکار (BPDM) … 52

3-4-8- مدل انگیزه کسب وکار (BMM) … 52

3-4-9- معنی شناسی واژگان و قواعدکسب وکار (SBVR) … 52

3-4-10- نمایش قواعد ساخت (PRR) … 53

3-4-11- نمایه هایUML … 53

3-5- انطباق استانداردهای مدل رانه با چارچوب زکمن … 54

3-6- خلاصه … 55

فصل چهارم- یک روش مدل سازی یکپارچه برای چارچوب زکمن … 56

4-1- چارچوب زکمن در مقایسه با سایر چارچوب ها … 57

4-1-1- مقایسه از منظر جنبه های مختلف معماری … 57

4-1-2- مقایسه از منظر دیدهای مختلف معماری … 58

4-1-3- مقایسه از منظر همپوشانی اطلاعات … 59

4-1-4- مقایسه از منظر کاربرد عملی … 59

4-2- چالش های فرا روی استفاده از چارچوب زکمن … 60

4-2-1- چالش مدل سازی … 60

4-2-2- چالش متدولوژی … 62

4-3- راه حل پیشنهادی برای چالش مدل سازی … 63

4-3-1- محدوده مسئله … 63

4-3-2- معیارهای مورد انتظار از یک راه حل … 65

4-3-3- مدل سازی سلول های چارچوب زکمن … 67

4-3-3-1- سلول مالک/داده (مدل معنایی) … 68

4-3-3-2- سلول مالک/کارکرد (مدل فرآیند کسب وکار) … 69

4-3-3-3- سلول مالک/شبکه (سامانه آمایش کسب وکار) … 69

4-3-3-4- سلول مالک/افراد (مدل گردش کار) … 70

4-3-3-5- سلول مالک/زمان (زمانبندی کلان) … 71

4-3-3-6- سلول مالک/انگیزه (طرح کسب وکار) … 71

4-3-3-7- سلول طراح/داده (مدل منطقی داده) … 72

4-3-3-8- سلول طراح/کارکرد (معماری کاربردی) … 73

4-3-3-9- سلول طراح/شبکه (معماری سامانه توزیع شده) … 74

4-3-3-10- سلول طراح/افراد (معماری واسط انسانی) … 74

4-3-3-11- سلول طراح/زمان (ساختار پردازشی) … 75

4-3-3-12- سلول طراح/انگیزه (مدل قواعد کسب وکار) … 75

4-3-3-13- سلول سازنده/داده (مدل فیزیکی داده) … 75

4-3-3-14- سلول سازنده/کارکرد (طراحی سامانه) … 76

4-3-3-15- سلول سازنده/شبکه (معماری فناوری) … 76

4-3-3-16- سلول سازنده/افراد (معماری نمایش) … 77

4-3-3-17- سلول سازنده/زمان (ساختار کنترل) … 78

4-3-3-18- سلول سازنده/انگیزه (طراحی قواعد) … 78

4-3-3-19- سلول پیمانکار/داده (تعریف داده) … 78

4-3-3-20- سلول پیمانکار/کارکرد (برنامه) … 79

4-3-3-21- سلول پیمانکار/شبکه (معماری شبکه) … 79

4-3-3-22- سلول پیمانکار/افراد (معماری امنیت) … 79

4-3-3-23- سلول پیمانکار/زمان (تعریف زمانبندی) … 80

4-3-3-24- سلول پیمانکار/انگیزه (مشخصه قواعد) … 80

4-4- خلاصه … 80

فصل پنجم- مطالعه موردی … 82

5-1- انتخاب یک سازمان و لزوم معماری برای آن … 83

5-1-1- نظام فاوا … 83

5-1-2- چرا معماری؟ ! … 84

5-1-3- معماری نظام فاوا … 85

5-1-4- معیارهای انتخاب فضای عملیاتی پیگیری و اقدام … 87

5-2- شناخت سازمان … 87

5-2-1- فلسفه نیاز به میدان پیگیری و اقدام … 87

5-2-2- مأموریت و اهداف میدان پیگیری و اقدام … 88

5-2-3- تبیین مسئله پیگیری … 89

5-2-4- مدل عمومی میدان پیگیری و اقدام … 90

5-2-5- سیستم مدیریت میدان پیگیری … 91

5-2-6- فعالیت های اصلی میدان پیگیری و اقدام … 93

5-2-7- درخواست انجام کار … 94

5-2-8- پیگیری درخواست … 96

5-3- قلمرو معماری … 97

5-3-1- سلول برنامه ریز/داده … 97

5-3-2- سلول برنامه ریز/کارکرد … 98

5-3-3- سلول برنامه ریز/شبکه … 98

5-3-4- سلول برنامه ریز/افراد … 99

5-3-5- سلول برنامه ریز/زمان … 99

5-3-6- سلول برنامه ریز/انگیزه … 100

5-4- حل مسئله در حوزه راه حل پیشنهادی … 100

5-4-1- ستون داده … 101

5-4-2- ستون کارکرد … 103

5-4-3- ستون شبکه … 105

5-4-4- ستون افراد … 108

5-4-5- ستون زمان … 111

5-4-6- ستون انگیزه … 111

5-5- خلاصه … 113

فصل ششم- نتیج هگیری … 114

6-1- مروری بر پایان نامه … 115

6-2- ارزیابی راه حل … 116

6-3- آیا راه حل پیشنهادی در عمل قابل پذیرش است؟ … 118

6-4- رتبه روش پیشنهادی در بین سایر روش ها … 120

6-5- محدودیت های راه حل … 123

6-6- فرصت های آتی … 124

6-7- خلاصه … 125

مراجع و منابع … 126

مقالات مرتبط


 • دسته: سمینار کامپیوتر فرمت فایل: doc حجم فایل: 364 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 پایان نامه همگام سازی خودکار مدل ها در معماری مدل رانه پایان نامه همگام سازی خودکار مدل ها در معماری مدل رانه کلیک جهت دانلود...

 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc حجم فایل: 1625 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 220 پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک کلیک جهت دانلود پایان نامه بومی...

 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc حجم فایل: 1933 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 220 پایان نامه همگام سازی تدریجی مدل ها با استفاده از تبدیلات یک طرفه در معماری مدل رانه پایان نامه همگام سازی تدریجی مدل ها با استفاده...

 • طرح سلول فتوولتاییک و سلول پیل سوختی یکپارچه برای تامین انرژی در نواحی دورچکیده در این مقاله، یک سیستم هایبرید سلول فتوولتاییک و سلول پیل سوختی PVFC برای تامین انرژی الکتریکی منطقه کوچک مجزا، شبیه سازی و ارائه می شود طرح...

 • دسته: سمینار کامپیوتر فرمت فایل: doc حجم فایل: 3358 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 160 پایان نامه انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 2.0 پایان نامه انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 20 کلیک جهت دانلود پایان نامه...

 • دسته: سمینار کامپیوتر فرمت فایل: doc حجم فایل: 2999 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 150 0 زبان مدلسازی یکنواخت بر سلولهای چارچوب زکمن پایان نامه بررسی انطباق نسخه 20 زبان مدلسازی یکنواخت بر سلولهای چارچوب زکمن پایان نامه بررسی انطباق نسخه 2...

 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: pdf حجم فایل: 1116 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی نرم افزار کامپیوتر با عنوان ارزیابی UML جهت پشتیبانی از چارچوب زکمن ارزیابی UML معماری سازمانی سامانه های اطلاعاتی پشتیبانی از...

 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: docx حجم فایل: 824 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 180 دانلود پرسشنامه دا دانلود پایان نامه ارشد دانلود پاورپوینت دانلود گزارش کار آموزی بررسی UML از نظر قابلیت پوشش به چارچوب زکمن دانلود پایان نامه دانلود...

 • هدف از انجام این پروژه بررسی سلول های خورشیدی و مواد تشکیل دهنده سلول های خورشیدی و مسائل مختلف حول این مبحث می باشد. کلیک جهت دانلود پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: سلول های خورشیدی و...

 • مقاله ترجمه شده با عنوان چارچوب یکپارچه برای آنالیز زنجیره تامین کننده برق با استفاده از روش تاپسیس فازی اسوات ترکیب شده با برنامه ریزی سلسله مراتبی: در مورد کشور ترکیه. کلیک جهت دانلود عنوان انگلیسی مقاله: The integrated...

 • مدل RFID برای شبیه سازی کردن چارچوب اسلاتی ALOHA براساس پروتکل ضد تلاقی برای معرفی کردن چندین برچسب 1 مقدمه شبکه های معرفی شده برای فرکانس رادیویی یا RFID از گسترش سیگنال رادیویی به صورت اتوماتیک برای معرفی کردن آیتم ها...

 • دسته بندی: مدیریت» مدیریت آموزش فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 211 دانلود تحقیق با موضوع مقایسه تأثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی+ پرسش نامه 77 صفحه ای. هدف از...

 • هدف از انجام این پژوهش مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی بر میزان یادگیری و یاد داری در درس علوم دانش آموزان دختر پایه پنجم منطقه 5 تهران بوده است دراین پژوهش فرضیه...

 • پروژه مدیریت دارایی یک روش یکپارچه برای برنامه ریزی منبع و برنامه ریزی برای به حداقل رسانی هزینه های وابسته به برنامه ریزی دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 347 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 کلمات...

 • دسته بندی: مهندسی» مهندسی کامپیوتر فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 179 دانلود تحقیق با موضوع ارائه مدل یکپارچه برای مدیریت فرآیند کسب و کار با رویکرد معماری سرویس گرا، در قالب word و در 179 صفحه،...

 • چارچوب مبنای تست (TFF) چارچوب مولفه­ی نرم­افزار جامع برای استفاده در ایجاد سیستم­های تست است TFF توسط معماری استاندارد IEEE P1226 ABBET و اسناد بررسی 1 همراه با جزئیات مولفه­های نرم­افزاری و خدمات تعریف شده توسط استانداردهای مولفه­ی P1226 تشریح می­شود...

 • دسته: مهندسی برق فرمت فایل: ppt حجم فایل: 404 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 دانلود پاورپوینت همزمانی سیستم OFDM مبتنی بر همبستگی سمبل های دریافتی و روش های تخمین کانال مبتنی بر ارسال سمبل پایلوت سیستم OFDM همزمانی فریمی مدولاسیون چندحاملی...

 • دسته: مهندسی برق فرمت فایل: doc حجم فایل: 2758 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 مدولاسیون چند حاملی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات همزمانی سیستم OFDM مبتنی بر همبستگی سمبل های دریافتی و روش های تخمین کانال مبتنی بر ارسال سمبل...

 • دسته: برق، الکترونیک و مخابرات فرمت فایل: docx حجم فایل: 2070 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 104 مدل سازی بهینه سلول فتوولتاییک دانلود پایان نامه برق (مدل سازی بهینه سلول فتوولتاییک) پایان نامه برق (مدل سازی بهینه سلول فتوولتاییک) دانلود مقاله دانلود...

 • مقاله ترجمه شده با عنوان کاهش فلیکر ولتاژ مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی با کنترلر یکپارچه عبور توان. و با استفاده از الگوریتم قاب مرجع سنکرون. کلیک جهت دانلود عنوان انگلیسی مقاله: ANN Based Voltage Flicker Mitigation with...