مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 29 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 55

 • پروژه بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا
 • دانلود تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا
 • مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا
 • تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا
 • مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا در 55 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می سازد و از سوی دیگر نقشی پیش گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه قاضی عالی قرار گیرد تشویق می شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش بینی طرق شکایت از آراء گام ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می آید و آن دادگاه می تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه (عدولی) شکایت گفته اند (واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی الرسم به دو دسته تقسیم می کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی تر نیز می باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق العاده) شکایت از هم متمایز می گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی) Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می کند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده عام را در این خصوص تشکیل می دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می باشند مگر اینکه خلاف آن پیش بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می شدند (می شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق العاده شکایت شمرده می شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.

فصل سوم

بررسی اثر تعلیقی در اعتراض ثالث

اعتراض شخص ثالث نیز یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء شمرده می شود، از این نظر که این شکایت اثر تعلیقی بر اجرای رأی ندارد. اما تفاوت بارزی که با فرجام خواهی و اعاده دادرسی دارد این است که برخلاف این دو طریق شکایت نه تنها موارد یا جهات آن بلکه آرای قابل اعتراض نیز شمارش نشده اند، حتی ماده 418 ق. ج. «هر گونه رأی صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر» را قابل اعتراض ثالث اعلام می نماید و همین امر موجب می شود که این طریق شکایت به طرق شکایت عادی بسیار نزدیک شود.

اعتراض شخص ثالث از جهت دیگری نیز از سایر طرق فوق العاده شکایت و حتی طرق شکایت از آراء متمایز است: این طرق شکایت تنها طریقی است که به اشخاص ثالث و تنها برای اشخاص ثالث باز است. به بیان دیگر اشخاص ثالث حق ندارند سایر طرق شکایت از آراء (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی) را اصالتاً، مطرح نمایند و در مقابل، اصحاب دعوا از حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رأیی که در آن دعوا صادر شده، اصالتاً بی بهره اند. به همین سبب مناسب دیده شد که علی رغم ترتیبی که در قانون رعایت شده، در آن کتاب، اعتراض شخص ثالث بعد از چهار دیگر شکایت معمولی بررسی شود. افزودن بر آن، اعتراض شخص ثالث، برخلاف سایر طرق شکایت از آرا، محدود به مهلت معینی نمی باشد نکته مهمی که در خصوص اعتراض ثالث، نظر حقوقدانان را از ابتدا به سوی خود کشیده این است که چون آرای دادگاه اثر نسبی دارند. (نک. ش. 433)، چگونگی ممکن است شخص ثالثی ناچار به شکایت نسبت به رأیی شود که له و علیه دیگران صادر شده است. در اینجا به طور کوتاه اشاره شده که اگر چه حکم دادگاه علی القاعده، تنها علیه محکوم علیه قابل اجرا می باشد اما علیه تمامی اشخاصی نیز که در زمره اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده اند قابل استفاده می باشد. بنابراین هر گاه برای مثال، حکمی نسبت به مالکیت ملکی له (الف) و علیه (ب) صادر شود، این حکم توسط (الف) می تواند در دعوایی که بین (الف) و (ج) مطرح می شود، به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت چنانچه (ج) بخواهد این دلیل را بی اثر کند، چاره ای جز اقدام در فسخ آن، از طریق اعتراض ثالث نسبت به آن ندارد. افزون بر آن چنانچه حکمی له (الف) و علیه (ب) مبنی بر محکومیت (ب) به خلع ید، به مفهوم اعم (نک. ج1، ش. 9.6) از ملکی و یا استرداد عین معین منقولی صادر شود و در روز اجرای هر یک از دو حکم مزبور، عین محکوم به در تصرف (ج) باشد، به موجب ماده 44 ق. ا. ا. م، این امر مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود. بدین معنا که علی القاعده حسب مورد، از (ج) خلع ید گردیده و با عین محکوم به منقول از او گرفته شده و به محکوم له تحویل می گردد. در این صورت نیز چنانچه (ج) نسبت به اموال مزبور حتی برای خود قائل باشد باید آن را با ذکر دلیل به مأمور اجرا اعلام نموده و در فرجه مقرر نسبت به حکم اعتراض ثالث نماید. بنابراین آراء علی رغم اثر نسبی آنها، می توانند با حقوق اشخاصی غیر از طرف های حکم برخورد پیدا نمایند. و در این صورت منطقی خواهد بود که به اشخاص ثالث اجازه داده شود، از طرق شکایت نسبت به آنها حقوق خود را احقاق و یا حفظ نمایند.

درخصوص مورد که اعتراض ثالث، وارد تشخیص گردد یک نکته مهم قابل تذکر است و آن این است که اثر رأی عدولی محدود و منحصر به شخص معترض ثالث است مگر این که حکم عدولی قابل تفکیک نباشد توضیح آن که ممکن است محکوم علیهم حکم معترض علیه، متعدد باشند و در نتیجه اعتراض شخص ثالث، نهایتاً دادگاه به وارد بودن اعتراض و عدول از حکم معترش علیه یا به فسخ آن رأی دهد در این صورت اگر موضوع حکم قابل تفکیک باشد، قسمتی از حکم معترض علیه که به منافع معترض خلل وارد می کند الغاء و بقیه حکم به اعتبار خود باقی می ماند ولی اگر قابل تجزیه و تفکیک نباشد بدیهی است تمام حکم الغاء می شود (ماده 359 قانون آ. د. م) و در این صورت بدیهی است سایر محکوم علیهم حکم معترض علیه نیز از حکم عدولی استفاده خواهند کرد.

مقالات مرتبط


 • مقدمه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – که چندین دهه بر نظام دادرسی کشور حاکم بود و تجارب تلخ و شیرین فراوانی به همراه داشت و در عین حال از پشتوانه...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 97 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری پروپوزال...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 331 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 190 پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق کیفری مرور زمان حقوق کیفری...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 دانلود مقاله دانلود تحقیق پژوهش دانلود پژوهش دانلود پروژه بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 97 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 پروپوزال حمایت از شهود فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 33 مقدمه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – که چندین دهه بر نظام دادرسی کشور حاکم...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 221 مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی کلیک جهت دانلود مبحث...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 74 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 مقالات ترجمه شده حقوق ادله موافقین مر انجام پروژه و پایان نامه مرور زمان کیفری دانلود مقاله حقوق با عنوان مرور زمان کیفری حقوق کیفری خرید...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 101 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 140 بررسی ماده 128 و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری دانلود پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ق آ د ک دانلود پایان...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 73 بخشی از متن: آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 85 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 خرید مقاله آیین دادرسی کیفری 1 خرید مقاله و تحقیق آیین دادرسی کیفری 1 دانلود تحقیق آیین دادرسی کیفری 1 دانلود مقاله آیین دادرسی کیفری...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 75 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 دانلود مقالات حقوق دانلود مقاله بررسی داوری داخلی دانلود مقالات حقوقی مقررات آیین دادرسی مدنی دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقاله بررسی داوری داخلی بر اساس مقررات آیین...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 168 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 148 گرایش خصوصی حق دفاع آیین دادرسی مدنی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق اصل تناظر...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 154 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 131 پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران از دانلود فایل مطمئن...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 196 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 75 بررسی مسئولیت کیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق کیفری با حقوق تطبیقی بررسی مسئولیت کیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق کیفری با حقوق تطبیقی از دانلود...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 124 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 304 تحقیق اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی تحقیق اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی کلیک جهت دانلود تحقیق...

 • پروپوزال تکمیل رشته حقوق (بررسی فقهی و حقوقی رجوع از شهادت و اقرار در مراحل مختلف دادرسی کیفری ایران) دسته: آزمون ارشد بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 پروپوزال حقوق (بررسی فقهی و...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 234 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 125 پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس از دانلود فایل مطمئن...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 383 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 122 پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس از دانلود فایل مطمئن...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 397 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 126 دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس دانلود پایانامه کارشناسی ارشد ر دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق...