پایان نامه پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 451 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 139

 • پایان نامه پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی
 • پایان نامه پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی

پایان نامه پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی

چکیده

در عصر حاضر به دنبال پیشرفت فناوری و اطلاعات، رقابت بین کسب و کارها نیز شدت یافته است. چگونگی ارائه برندها، محصولات یا خدمات برای اینکه مورد توجه بیشتر مصرف­کنندگان قرار گرفته و متمایز بودن آنها برجسته گردد تا افراد مجذوب آنان گردند و یا تمایل به خرید آنان داشته باشند، بسیار حائز اهمیت است. به علاوه با نوآوری­های به وجود آمده در فناوری و توسعه اینترنت، تجارت الکترونیک رونق بسیاری پیدا کرده است. با توجه به این امر، تبلیغات به ویژه در بستر اینترنت، عامل مهم و تاثیرگذاری در تجارت الکترونیک می­باشد. بدین ترتیب، تحقیق حاضر به موضوع پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کاربران جامعه مجازی ایرانیان است و حجم نمونه 385 نفر می­باشد. نمونه­گیری به روش در دسترس انجام شد. کلیه داده­های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شد. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است و جهت بررسی روایی سازه از شاخص AVE استفاده گردید که نشان دهنده برخورداری پرسشنامه از روایی مناسب بوده است. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS 16 و Warp PLS 3 انجام شد. نتایج نشان داد که بین نگرش به تبلیغات اینترنتی و اعتماد به تبلیغات اینترنتی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. همچنین بین اعتماد به تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات، کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی نیز رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. اما بین نگرش به تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات رابطه­ای یافت نشد. براساس نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاد می­شود که با کنترل متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش به تبلیغات اینترنتی و ایجاد نگرش مثبت­تر نسبت به آن، اعتماد مشتریان را افزایش داده تا از این طریق علاقه به کلیک کردن برای دیدن تبلیغات اینترنتی در آنها افزایش یابد و از این طریق میزان خرید اینترنتی که به طور معمول هزینه کمتری را برای شرکت­ها و مشتریان دارد، نیز بیشتر گردد.

کلیدواژه تجارت الکترونیک، تبلیغات اینترنتی، پاسخ رفتاری کاربران، اعتماد به تبلیغات اینترنتی، نگرش به تبلیغات اینترنتی.

مقدمه

امروزه با گسترش روزافزون اینترنت در جهان، تعداد کاربران اینترنتی به صورت فزاینده¬ای در حال رشد می¬باشد. این امر پتانسیل بالایی را برای تجارت الکترونیک ایجاد کرده، لذا شرکت¬ها مجبور به انجام فعالیت¬های تجاری از طریق اینترنت شده¬اند.

تبلیغات همواره جزء حوزه¬های مهم در بازاریابی و دنیای تجارت می¬باشد. در بین روش¬های مختلف بازاریابی اینترنتی، تبلیغات اینترنتی یکی از مواردی است که بیشترین کاربرد و استفاده را داراست (کاتلر و همکاران، 2012).

بخشی از متن

اعتماد حالتی از عدم اطمینان است حالتی میان دانستن و ندانستن، چون فردی که از تمام جزییات مسئله آگاه است، می¬تواند یک تصمیم منطقی بگیرد و احتیاجی به اعتماد کردن ندارد (بامبرگر، 2012). اگر افراد هیچ گونه اطلاعاتی نداشته باشند، هیچ مبنایی هم برای اعتماد کردن ندارند و در بهترین حالت می¬توانند امیدوار باشند. اعتماد هنگامی ایجاد می¬شود که شخص اعتمادکننده، هیچ گونه گزینه¬ای برای انتخاب ندارد ولی روی یک نتیجه احتمالی موقعیتی، که اطلاعات محدودی در موردش موجود است، حساب می¬کند، با این حال از اطلاعات در دسترس، برای ارزیابی انتخاب¬هایش و ارزیابی اعتماد به اعتمادشونده استفاده می¬کند (پترسامانسن، 2012).

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- اهمیت موضوع.. 2

1-3- بیان مسأله. 3

1-4- سوالات تحقیق.. 6

1-5- چارچوب نظری تحقیق.. 6

1-6- فرضیه­های تحقیق.. 7

1-7- اهداف تحقیق.. 7

1-8- قلمرو تحقیق.. 8

1-8-1- قلمرو مکانی.. 8

1-8-2- قلمرو زمانی.. 8

1-8-3- قلمرو موضوعی.. 8

1-9- تعریف واژگان تخصصی.. 8

1-10- خلاصه فصل … 9

1-11- ساختار کلی تحقیق.. 9

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 12

2-2- تبلیغات … 12

2-2-1- وظایف تبلیغات … 13

2-2-1-1- جلب توجه. 13

2-2-1-2- ایجاد علاقه. 14

2-2-1-3- تحریک تمایل.. 14

2-2-1-4- سوق دادن به خرید.. 14

2-2-2- اثر بخشی تبلیغات … 15

2-2-2-1- اندازه­گیری ورودی­ها 15

2-2-2-2- اندازه­گیری خروجی­ها 15

2-2-2-3- اندازه­گیری فرآیندها 16

2-3- اینترنت و بازاریابی.. 16

2-3-1- تعاملی بودن.. 17

2-3-2- کنترل مصرف­کنندگان.. 17

2-3-3- شخصی­سازی.. 18

2-3-4- ظرفیت اطلاعاتی.. 18

2-3-5- تجارت الکترونیک … 18

2-4- تبلیغات اینترنتی.. 19

2-4-1- ویژگی­های مهم تبلیغات اینترنتی.. 22

2-4-2- محدودیت های تبلیغات اینترنتی.. 23

2-4-3- انواع روش­های تبلیغات اینترنتی.. 23

2-5- نگرش … 26

2-5-1- عناصر نگرش … 29

2-5-2- نحوه شکل­گیری نگرش … 30

2-5-3- نگرش نسبت به تبلیغات اینترنتی.. 30

2-6- اعتماد. 33

2-6-1- اعتماد و اعتبار به عنوان ساختارهایی مستقل.. 34

2-6-2- سه بعد موجود در ذات اعتماد به تبلیغات … 35

2-7- پاسخ رفتاری.. 36

2-7-1- کلیک تبلیغات … 37

2-7-2- خرید اینترنتی.. 38

2-8- جامعه مجازی.. 39

2-9- مروری بر مطالعات صورت گرفته. 40

2-9-1- پژوهش های خارجی.. 40

2-9-2- پژوهش های داخلی.. 44

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 48

3-2- روش تحقیق.. 48

3-3- متغیرهای تحقیق و الگوی مفهومی تحقیق.. 48

3-4- مراحل انجام تحقیق.. 50

3-5- جامعه و نمونه آماری.. 52

3-5-1- تعیین حجم نمونه و روش نمونه­گیری.. 52

3-6- ابزار سنجش … 53

3-6-1- تدوین پرسشنامه … 54

3-7- روایی پرسشنامه. 57

3-8- پایایی پرسشنامه. 58

3-9- روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها 58

3-10- تحلیل عامل اکتشافی.. 59

3-10-1- پیش شرط­های تحلیل عامل اکتشافی.. 59

3-11- مدل­سازی معادلات ساختاری.. 60

3-11-1- برازش مدل.. 62

3-11-1-1- برازش مدل اندازه­گیری.. 62

3-11-1-2- معیارهای ارزیابی برازش بخش ساختاری.. 63

3-11-1-3- معیارهای ارزیابی برازش کلی مدل.. 64

3-11-2- آزمون فرضیه­ها 65

3-11-2-1- بررسی ضرایب معناداری z یا t-values یا p-values 65

3-11-2-2- بررسی ضرایب استاندارد شده بار عاملی مربوط به مسیرهای هر یک از فرضیه­ها 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه. 67

4-2- ویژگی­های جمعیت­شناختی پاسخگویان و جامعه­ آماری.. 67

4-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت … 67

4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 69

4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات … 70

4-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد.. 71

4-2-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب حدود میزان استفاده از اینترنت در طول هفته. 73

4-2-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت زمان آغاز خرید اینترنتی.. 75

4-3- بررسی توزیع نرمال داده­های تحقیق.. 76

4-3-1- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال نگرش به تبلیغات اینترنتی.. 76

4-3-2- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال اعتماد به تبلیغات اینترنتی.. 77

4-3-3- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال کلیک تبلیغات اینترنتی.. 77

4-3-4- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال خرید اینترنتی.. 77

4-4- تحلیل عامل اکتشافی.. 78

4-4-1- تحلیل عامل اکتشافی انعکاسی بعد شناختی اعتماد. 78

4-4-2- تحلیل عامل اکتشافی انعکاسی بعد احساسی اعتماد. 80

4-4-3- تحلیل عامل اکتشافی انعکاسی بعد رفتاری اعتماد. 82

4-5- آزمون مدل مفهومی تحقیق.. 83

4-5-1- برازش مدل­های اندازه­گیری.. 83

4-5-2- برازش مدل­های ساختاری.. 85

4-5-3- برازش کلی مدل.. 87

4-5-4- آزمون فرضیه. 87

4-5-4-1- نتیجه آزمون فرضیه. 87

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 92

5-2- بررسی نتایج تحقیق.. 92

5-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول.. 93

5-2-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. 93

5-2-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم. 93

5-2-4- نتایج حاصل از فرضیه چهارم. 94

5-3- جنبه های نوین پژوهش … 94

5-4- خلاصه و نتیجه­گیری.. 94

5-5- محدودیت … 95

5-6- پیشنهادات تحقیق.. 95

5-6-1- پیشنهادات کاربردی.. 95

5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 96

فهرست منابع

الف) منابع فارسی.. 98

ب) منابع لاتین.. 101

ضمائم

الف) پرسشنامه … 107

ب) جدول های مربوط به نتایج آزمون های آماری … 111

مقالات مرتبط


 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 716 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 135 پایان نامه بررسی رابطه بین قابلیت های اعتماد، اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه پایان نامه بررسی رابطه بین قابلیت های اعتماد، اعتماد و قصد وفاداری...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: docx حجم فایل: 35 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی کلیک جهت دانلود پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی همرا با منبع نویسی درون متنی به...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: docx حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 پیشینه ومبانی نظری تحقیق نگرش به تبلیغات اینترنتی پیشینه ومبانی نظری تحقیق نگرش به تبلیغات اینترنتی کلیک جهت دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق نگرش به...

 • دسته: برنامه نویسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 453 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 139 پاسخ رفتاری کاربران نگرش به تبلیغات اینترنتی تحقیق تبلیغات اینترنتی تجارت الکترونیک پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی دانلودمقاله...

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 35 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی مبانی نظری و پیشینه...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 244 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 مقاله هویت های جدید واقعی و مجازی (مطالعه کاربران اینترنتی دانشجو با جنسیت و قومیت متفاوت) هویت های جدید واقعی و مجازی (مطالعه کاربران اینترنتی...

 • دانلود بزرگترین بانک ایمیل کاربران فعالی اینترنت دسته: کامپیوتر بازدید: 4 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 9629 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 دانلود بزرگترین بانک ایمیل کاربران فعال اینترنتی دانلود بزرگترین بانک ایمیل مشاغل و اصناف بانک ایمیل کارخانه هاشرکت...

 • دسته: فناوری اطلاعات فرمت فایل: doc حجم فایل: 381 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 پایان نامه نقش شبکه های اجتماعی غیر مجاز بر اعتقادات کاربران پایان نامه نقش شبکه های اجتماعی غیر مجاز بر اعتقادات کاربران نقش شبکه های اجتماعی غیر...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 709 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 160 پایان نامه بررسی تأثیرکیفیت خدمات الکترونیک و اثر بخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان پایان نامه بررسی تأثیرکیفیت خدمات الکترونیک و اثر بخشی تبلیغات دهان...

 • دسته: علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 344 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 111 بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در دوره ابتدایی مدارس مشاوره والدین دوره متوسطه آموزه دینی کلیک جهت دانلود...

 • دسته: علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 342 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 139 والدین آموزه دینی بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم، هشتم، نهم) نسبت به امر مشاوره وراهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه...

 • پاسخ تشریحی سؤالات (صحیح غلط) آخر هر فصل کتاب اقتصاد خرد محسن نظری (با پاسخ کاملاً تشریحی) که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در 15 صفحه فایل pdf تهیه شده و جزوه شخصی ایشان می باشد دسته: مدیریت بازدید:...

 • دسته: اقتصاد فرمت فایل: doc حجم فایل: 104 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 مطالعه در مورد نقش و تاثیر تبلیغات در بازاریابی و راهکارهای بکارگیری تبلیغات مفید و موثر بازاریابی تبلیغات بازار مشتری تجاری کلیک جهت دانلود یکی از...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 436 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 168 پایان نامه توسعه مدل وفاداری برند با تبیین نقش شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی برند پایان نامه توسعه مدل وفاداری برند با تبیین نقش شخصیت برند و مسئولیت...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 292 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 126 بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با...

 • اختلال کمبود توجه بیش فعالی یکی از شایع ترین اختلالات دوره کودکی است که می تواند اثرات نامطلوبی بر روی فرد در دوره کودکی و نوجوانی، بر روابط خانوادگی و بخصوص سلامت عمومی مادران داشته باشد و یکی از موثرترین راههای...

 • دسته: فناوری اطلاعات فرمت فایل: doc حجم فایل: 381 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 دانلود مقاله دانلود تحقیق پژوهش دانلود پژوهش دانلود پروژه نقش شبکه های اجتماعی غیر مجاز بر اعتقادات کاربران شبکه های اجتماعی غیر مجاز بر اعتقادات پایان نامه...

 • دسته: پژوهش ها فرمت فایل: doc حجم فایل: 2102 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 101 تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش...

 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 پروژه کاربران ابنترنتی بررسی کاربران ابنترنتی دانلود کاربران ابنترنتی کاربران ابنترنتی تحقیق کاربران ابنترنتی پایان نامه کاربران ابنترنتی پایان نامه کاربران ابنترنتی از دانلود فایل مطمئن...

 • شناسایی رابطه تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی با تأکید بر اعتماد به عنوان متغیری مداخله گر با پیدایش تجارت الکترونیکی بسیاری از بخشهای اقتصادی و صنعتی، کمابیش تحت تأثیر این فناوری نوید...