پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس

دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 470 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 181

 • پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس
 • پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس

پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس

چکیده:

با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.

این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و با کاهش نرخ تکرار جرم، امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.

طرح موضوع و بیان مسئله

امروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات ها شده است که در تمامی کشورها نسبت به جرایم متعددی اعمال می شود. اما با اگذشت مدت زمانی طولانی از اعمال این مجازات بر روی کثیری از مجرمان، ثابت شده است که این شیوه دیگر مفید و مناسب نیست و باید از روش های دیگری استفاده نمود. سوالی که پیش می آید و مبنای اصلی این تحقیق را هم شامل می شود این است که چه روش های دیگری را باید جانشین زندان کرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان از مجازات ها دست یابیم.

کشور آمریکا که همواره به عنوان یکی از ممالک با جمعیت بالای زندانی شناخته می شود مدت ها است که به دنبال روش هایی مناسب بر دستیابی به اهداف مجازات ها است و مطالعات بسیاری نیز در این زمینه در این کشور انجام گرفته و تجربیات زیادی حاصل شده است. بدین سبب بهتر است تا با بررسی مطالعات و استفاده از تجربیات آنها و بررسی قانون فدرال این کشور به اطلاعات مفیدی دست یابیم و به این ترتیب دیگر نیازی به طی مسیر پیش رفته شده توسط آنها نداشته باشیم و بتوانیم از منافع و آثار مثبت مجازات های جایگزین حبس نهایت استفاده را بنماییم.

فهرست

مقدمه . 1

1) طرح موضوع و بیان مسئله . 5

3) اهداف تحقیق .. 6

4) سوالات تحقیق .. 7

5) فرضیّات تحقیق .. 7

6) روش تحقیق .. 8

7) پیشینه تحقیق .. 8

8) مشکلات پیش روی تحقیق .. 9

9) چهارچوب نظری تحقیق .. 9

بخش اوّل: تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن . 11

فصل اوّل: اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان . 13

مبحث اول: حبس خانگی .. 13

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران . 13

بند اوّل: تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران . 14

بند دوّم: تاریخچه حبس خانگی .. 14

بند سوّم: حبس خانگی در قانون کنونی .. 15

بند چهارم: شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی .. 17

بند پنجم: افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی .. 18

بند ششم: نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی .. 19

بند هفتم: اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی .. 19

گفتار دوم: حبس خانگی در آمریکا 21

بند اوّل: تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا 21

بند دوّم: تاریخچه حبس خانگی .. 21

بند سوّم: حبس خانگی در قوانین فعلی .. 22

بند چهارم: اشکال حبس خانگی .. 23

بند پنجم: شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال . 23

بند ششم: موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی .. 24

بند هفتم: شرایط بر خورداری از حبس خانگی .. 24

بند هشتم: الغای حکم حبس خانگی .. 26

گفتار سوم: ارزیابی مجازات حبس خانگی .. 26

بند اول: ویژگی های مثبت حبس خانگی .. 26

بند دوم: ویژگی های منفی حبس خانگی .. 27

مبحث دوم: پادگان های آموزشی و درمانی .. 29

گفتار اول: پادگان های آموزشی در ایران . 29

بند اوّل: تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران . 29

بند دوّم: تاریخچه پادگان های آموزشی .. 30

بند سوّم: پادگان های آموزشی در قوانین کنونی .. 31

بند چهارم: مراکز حرفه آموزی و زندان باز . 32

بند پنجم: انواع پادگان های آموزشی .. 32

گفتار دوّم: مراکز درمانی در ایران . 33

بند اوّل: تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران . 34

بند دوّم: تاریخچه مراکز درمانی .. 34

بند سوّم: مراکز درمانی در قوانین کنونی .. 35

بند چهارم: انواع مراکز درمانی .. 36

بند پنجم: پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن . 37

گفتار سوّم: پادگان های آموزشی در آمریکا 38

بند اوّل: تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا 38

بند دوّم: تاریخچه پادگان های آموزشی .. 39

بند سوّم: پادگان های آموزشی در قوانین کنونی .. 39

بند چهارم: زندان های اردوگاهی فدرال . 40

گفتار چهارم: مراکز درمانی آمریکا 41

بند اوّل: تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا 42

بند دوّم: تاریخچه مراکز درمانی .. 42

بند سوّم: مراکز درمانی در قوانین کنونی .. 42

بند چهارم: نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد . 44

بند پنجم: سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد . 44

گفتار پنجم: ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی .. 45

بند اوّل: آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی .. 45

بند دوّم: آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی .. 47

فصل دوّم: تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان . 48

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران . 49

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در ایران . 49

بند دوّم: تاریخچه تعویق صدور حکم . 49

بند سوّم: تعویق صدور حکم در قوانین فعلی .. 50

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم . 51

بند پنجم: شرایط صدور قرار تعویق .. 51

بند ششم: دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی .. 53

بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت … 54

بند هشتم: موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم . 56

بند نهم: پایان یافتن تعویق صدور حکم . 57

گفتار دوّم: تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند دوّم: تاریخچه تعویق صدور حکم . 59

بند سوّم: تعویق صدور حکم در رویه فعلی .. 59

بند چهارم: افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم . 60

بند پنجم: انواع تعویق صدور حکم . 60

بند ششم: شرایط تعویق صدور حکم . 61

بند هفتم: خاتمه تعویق صدور حکم . 61

گفتار سوّم: ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم . 62

بند اوّل: خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم . 62

بند دوّم: خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم . 63

مبحث دوّم: تعلیق اجرای مجازات … 64

گفتار اوّل: تعلیق اجرای مجازات در ایران . 64

بند اوّل: تعریف تعلیق مجازات در ایران . 65

بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات … 65

بند سوّم: تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی .. 66

بند چهارم: انواع تعلیق اجرای مجازات … 67

بند پنجم: ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق .. 67

بند ششم: محدودیّت های وارده بر تعلیق اجرای مجازات … 68

بند هفتم: تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها 69

بند هشتم: پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات … 70

گفتار دوّم: تعلیق اجرای مجازات در آمریکا 71

بند اوّل: تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا 71

بند دوّم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات … 72

بند سوّم: تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی .. 73

بند چهارم: انواع تعلیق مجازات … 73

بند پنجم: جرایم غیر قابل تعلیق .. 74

بند ششم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات … 74

بند هفتم: پایان تعلیق اجرای مجازات … 76

گفتار سوم: ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات … 76

بند اوّل: آثار مثبت نهاد تعلیق .. 77

بند دوّم: آثار منفی نهاد تعلیق .. 78

بخش دوم: تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها 80

فصل اوّل: مجازات های سود رسان . 82

مبحث اوّل: مجازات های مالی .. 82

بند اوّل: تعریف جزای نقدی در حقوق ایران . 83

بند دوّم: تاریخچه جزای نقدی .. 83

بند سوّم: جزای نقدی در قوانین کنونی .. 84

بند چهارم: جزای نقدی اشخاص حقوقی .. 86

بند پنجم: جزای نقدی روزانه . 87

گفتار دوّم: مصادره اموال در ایران . 88

بند اوّل: تعریف مصادره در حقوق ایران . 88

بند دوّم: تاریخچه مصادره اموال . 89

بند سوّم: مصادره در قوانین کنونی .. 89

بند چهارم: مصادره اموال اشخاص حقوقی .. 91

بند اوّل: تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا 92

بند دوّم: تاریخچه جزای نقدی .. 92

بند سوّم: جزای نقدی در قوانین کنونی .. 93

بند چهارم: مهلت پرداخت جزای نقدی .. 94

بند پنجم: امتناع از پرداخت جزای نقدی .. 94

بند ششم: جزای نقدی اشخاص حقوقی .. 95

بند هفتم: جزای نقدی روزانه . 96

بند هشتم: عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز . 96

گفتار سوّم: مصادره اموال در آمریکا 97

بند اوّل: تعریف مصادره در حقوق آمریکا 97

بند دوّم: تاریخچه مصادره اموال . 98

بند سوّم: مصادره اموال در قوانین کنونی .. 99

بند چهارم: جرایم منجر به مصادره اموال . 99

بند پنجم: اموال قابل مصادره 100

بند ششم: مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی .. 100

گفتار چهارم: ارزیابی مجازات های مالی .. 101

بند اوّل: آثار مفید مجازات های مالی .. 101

بند دوّم: آثار مضرّ مجازات های مالی .. 102

مبحث دوّم: خدمات عام المنفعه . 103

گفتار اوّل: خدمات عام المنفعه در ایران . 104

بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران . 104

بند دوم: تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه . 105

بند سوّم: مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی .. 105

بند چهارم: مدّت مجازات خدمات عام المنفعه . 106

بند پنجم: انواع خدمات عام المنفعه . 107

بند ششم: الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم . 108

بند هفتم: حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه . 108

بند هشتم: تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه . 109

بند نهم: انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه . 109

بند دهم: صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه 110

بند یازدهم: مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم . 110

گفتار دوّم: خدمات عام المنفعه در آمریکا 111

بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا 111

بند دوّم: تاریخچه خدمات عام المنفعه . 111

بند سوّم: خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی .. 112

بند چهارم: موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه . 113

بند ششم: صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی .. 114

گفتار سوّم: ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه . 114

بند اوّل: آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه . 115

بند دوّم: آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه . 117

فصل دوّم: محرومیّت های قانونی .. 118

گفتار اوّل: مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی در ایران . 119

بند اوّل: تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران . 119

بند دوّم: تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی .. 120

بند سوّم: محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی .. 121

بند چهارم: انواع حقوق اجتماعی مورد بحث … 121

بند پنجم: خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی .. 123

بند ششم: اعاده حیثیت … 124

گفتار دوّم: محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 124

بند اوّل: تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 125

بند دوّم: تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی .. 125

بند سوّم: محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی .. 126

بند چهارم: انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی .. 126

بند پنجم: بازیابی مجدد حقوق .. 128

گفتار سوّم: ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی .. 129

بند اوّل: نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی .. 129

بند دوّم: نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی .. 130

مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی .. 130

گفتار اوّل: محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران . 131

بند دوّم: تاریخچه مجازات محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص … 132

بند سوّم: محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی .. 132

بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود . 133

بند پنجم: حقوق و تکالیف محکوم . 134

بند ششم: مجازات نقض حکم . 134

بند هفتم: تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس … 135

گفتار دوّم: مجازات تبعید در حقوق ایران . 135

بند اوّل: تعریف تبعید در حقوق ایران . 136

بند دوّم: تاریخچه تبعید . 136

بند سوّم: تبعید در قوانین کنونی .. 137

گفتار سوّم: محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا 139

بند اوّل: تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا 139

بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص … 139

بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی .. 140

بند چهارم: دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا 141

بند پنجم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط .. 141

بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص … 142

بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص … 143

نتیجه گیری و پیشنهادها 144

نتیجه گیری .. 145

پیشنهادها 155

منابع و مآخذ . 157

مقالات مرتبط


 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 56 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 90 زندان و مجازات های جایگزین جرم و مجازات زندان جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین فواید عدم توسل به زندان...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 46 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 90 تحقیق بررسی مجازات زندان و مجازات جایگزین تحقیق مجازات جایگزین حبس تحقیق بررسی مجازات زندان و مجازات جایگزین کلیک جهت دانلود سر فصل مطالب: فصل اول:...

 • این مقاله در 95 صفحه و با فرمت ورد تهیه و تنظیم گردیده است دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 54 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 95 مجازات جایگزین مقاله جانشین های مجازات حبس جانشین...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 51 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 79 پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس مقاله بررسی جانشین های مجازات حبس پروژه بررسی جانشین های مجازات حبس تحقیق...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 51 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 79 جانشین های مجازات حبس حبس پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس تحقیق بررسی جانشین های مجازات حبس دانلود پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس بررسی...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 310 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 132 پایان نامه تخفیف مجازات و تحولات آن از منظر قانون مجازات اسلامی پایان نامه تخفیف مجازات و تحولات آن از منظر قانون مجازات اسلامی از...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 53 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 انجام پروژه و پایان نامه حقوق مقالات ترجمه شده دانلود مقاله حقوق با عنوان حق حبس خرید مقالات، پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق همکاری...

 • دسته: سمینار فرمت فایل: docx حجم فایل: 157 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 چکیده سمینار آثار درجه بندی تعزیرات بر اعمال مجازات های سالب آزادی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رویکرد قانون جدید، پیش بینی مجازات حبس و مشمول دانستن...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 886 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 169 پایان نامه بررسی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی پایان نامه بررسی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 1766 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 165 مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی دانلود جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی پایان نامه...

 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc حجم فایل: 335 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 93 بارکدینگ و کاربرد آنها و سیستم های جایگزین سیستم های جایگزین بارکد انواع سیستم های بارکدینگ و کاربرد آنها و سیستم های جایگزین جدید انواع سیستم...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 بررسی نقش تکمیلی روش های حل اختلاف جایگزین (ADR) در حل و فصل دعاوی مربوط به ضمان قهری و خسارات ADR دعاوی حل اختلاف جایگزین دانلود...

 • دسته بندی: مهندسی» مهندسی متالورژی فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf در این فایل pdf بررسی استفاده از ضایعات به عنوان سوخت های جایگزین در صنعت سیمان مورد بررسی قرار گرفته است … تحقیق پیرامون سیمان صنعت سیمان سیمان...

 • دسته بندی: مهندسی» مهندسی متالورژی فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 13 دانلود مقاله با موضوع بررسی تست های بیومکانیکال بر روی اجزای جایگزین غضروف در ستون فقرات انسان، در قالب pdf و در 13 صفحه. در...

 • دسته: دام و طیور فرمت فایل: docx حجم فایل: 442 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 114 دانلود گزارش کار آموزی دانلود پرسشن دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه کارشناسی دانلود پروژه پایانی دانلود مقاله دانلود پاورپوینت اثر استفاده از گوانیدینواستات به عنوان...

 • دسته بندی: مهندسی» مهندسی مکانیک فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Word تعداد صفحات: 13 مقاله ترجمه شده با عنوان تعادل حرارتی (ترمودینامیکی) موتور دیزل تک سیلندر قابل اجرا برروی سوخت های جایگزین، به همراه اصل مقاله … engine alt...

 • تحقیق حاضر جهت بررسی اثر استفاده از گوانیدینو استات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر روی 180 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 غالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تیمار و4 تکرار انجام شدتیمارها شامل، 1جیره بر مبنای...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 693 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 181 پایان نامه بررسی فقهی آسیب های قضائی ترمیم شده در قانون مجازات اسلامی پایان نامه بررسی فقهی آسیب های قضائی ترمیم شده در قانون مجازات اسلامی از دانلود...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 27 دانلود تحقیق در مورد بررسی فقهی- اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه، در قالب doc و در 27 صفحه، قابل ویرایش، شامل عملیات بازار باز، اهمیت...

 • حاملگی با استفاده از رحم جایگزین به روشی اطلاق می شود که طی آن جنین های یک زوج نابارور به رحم یک زن بارور سالم (میزبان) منتقل می شود و پس از طی حاملگی و زایمان نوزاد به والدین اصلی (ژنتیک)...