بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

دسته: فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 521 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 209

 • احکام زندان و زندانی
 • حقوق و مذاهب اسلامی
 • بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

این پژوهش به «بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می پردازد. زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستم های حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یکی از این راهها و ابزارها که از یک طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. دیدگاههای مختلفی در مورد مجازات زندان برای مجرمان وجود دارند که برخی بر تایید این شیوه برای تادیب مجرمان صحه می گذارند برخی هم معتقدند که زندان نه تنها باعث تادیب و کاهش جرم نمی شود بلکه باعث می شود که افراد زندانی در کنش متقابل با سایر زندانیان به روش های جدید ارتکاب جرم دست پیدا کنند و همینطور اینکه فضای زندان بر ارتکاب مجدد جرم به هنگام آزادی تاثیر زیادی دارد. به طور خلاصه می توان گفت زندان بخش مهمی از مجازات های در نظر گرفته شده برای جرایم مختلف را تشکیل می دهد، که پرداختن به آن از حیث حقوقی ضروری به نظر می رسد. دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که همه مسایل فردی و اجتماعی زندگی بشر را مد نظر قرار داده است، فقط به صورت آرمانی جامعه نپرداخته است، لذا دین اسلام با توجه به واقعیت های زندگی بشر و جایز الخطا بودن انسان راهکارها و ابزارهایی برای هدایت انسانها و تادیب کسانی که با عمل خود به زندگی افراد دیگر و جامعه صدمه می رسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان که در دین اسلام و توسط حکومت ها و خلفا به عنوان ابزار مجازات (تنبیه و یا درمان و اصلاح) در نظر گرفته شده است، در بین مداهب مختلف اسلامی، چه شیعه و چه مداهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. این پژوهش هم در واقع در پی بررسی دیدگاههای هر کدام از مذاهب مختلف در باره زندان و زندانی است تا به یک تبیین جامع و دقیق از مسأله بپردازد.

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات و تعاریف

مقدمه …

1-1 بیان مسئله …

1-2 هدف های تحقیق …

1-3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن …

1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق …

1-4-1 سوالات تحقیق …

1-4-2 فرضیه های تحقیق …

1-5 روش تحقیق …

1-6 قلمرو تحقیق …

1-7 محدودیت ها و مشکلات تحقیق …

1-8 تعریف مفاهیم …

1-8-1 عناوین مرتبط به واژه زندان …

*فصل دوم – تاریخچه، طبقه بندی، انواع و مشروعیت زندان

2-1 تاریخچه زندان در اسلام و ایران …

2-1-1 تاریخچه زندان در اسلام …

2-1-2 تاریخچه زندان در ایران …

2-2 طبقه بندی زندانیان بر حسب عناوین مختلف …

2-2-1 جایگاه بحث طبقه بندی زندانیان در اسلام …

2-2-2 جایگاه بحث طبقه بندی در حقوق ایران …

2-2-2-1 عناوین طبقه بندی در حقوق ایران …

2-2-2-2 مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندی زندانیان …

2-2-2-3 نظر فقها و دانشمندان اسلامی در خصوص بحث طبقه بندی …

2-3 انواع و مدت حبس …

2-3-1 انواع حبس در حکومت امام علی (ع) …

2-3-2 انواع حبس از نظر فقهای اسلامی …

2-3-3 انواع حبس از لحاظ مدت آن …

2-3-4 مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه …

2-3-5 انواع حبس از نظر کیفیت محافظت و مراقبت از محبوسین …

2-3-6 انواع حبس از نظر اهداف آن …

2-3-7 تقسیم بندی زندان از نظر انگیزه های حبس …

2-3-8 انواع زندان ها در آیین نامه ها و مقررات زندان های ایران …

2-3-9 انواع زندان ها در قرن حاضر …

2-4 مشروعیت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه …

2-4-1 مبانی فقهی حبس …

2-4-2 مشروعیت زندان از دیدگاه احادیث و روایت …

2-4-3 مشروعیت حبس در اسلام و قوانین موضوعه …

2-4-4 مشروعیت زندان در قرآن کریم …

2-4-4-1 آیه اول …

2-4-4-2 آیه دوم …

2-4-4-3 آیه سوم …

2-4-4-4 آیه چهارم …

2-4-5 مشروعیت زندان از دیدگاه سنت …

2-4-7 مشروعیت زندان از نظر اجماع …

2-4-6 مشروعیت زندان از نظر عقل …

2-5 امام علی (ع) موسس زندان های اصلاحی …

2-5-1 مراحل اصلاح و تربیت مجرمین از دیدگاه امام علی (ع) …

2-5-2 زندان در حکومت امام علی (ع) …

فصل سوم: جایگاه زندان و زندانی

3-1 جایگاه زندان در اسلام …

3-1-1 راه هایی که برای تقلیل زندانی در اسلام پیش بینی شده است …

3-3 اهداف مجازات زندان در اسلام …

3-3-1 هدف شریعت از اجرای قوانین بشری …

3-3-2 اصول حاکم بر مجازات های اسلامی …

3-3-3 دیدگاه اسلام و کیفر حبس …

3-3-4 جایگاه زندان در جایگاه های اسلامی …

3-3-4-1 زمان اجرای مجازات ها …

3-3-4-2 نمونه هایی از زندان های اسلامی …

3-4 جایگاه های زندان در حقوق …

3-4-1 اهداف مجازات زندان در حقوق ایران …

3-4-2 اهداف کلی مجازات …

3-2 تاثیر محیط زندان بر زندانی …

3-2-1 عوامل ایجاد تکرار جرم در زندان یا همان اثر منفی زندان …

3-2-2 آسیب پذیری حبس …

3-2-3 ضرر و زیان های زندان …

3-3 روش های مختلف اصلاح و تربیت مجرمان …

3-3-1 جایگاه حبس در اسلام …

3-3-2 اهداف اصلاح و تربیت در اسلام …

3-3-3 روش های اصلاح و تربیت زندانیان …

3-4 کارکردها و پیامدهای زندان …

3-4-1 کارکردهای زندان …

3-4-2 پیامدهای زندان …

3-4-3 محاسن و معایب حبس …

3-5 دیدگاه موافقان و مخالفان کبفر حبس …

3-5-1 دیدگاه موافقان کیفر حبس …

3-5-2 دیدگاه مخالفان کیفر حبس …

3-6 جایگزین های حبس …

3-6-1 مجازات زندان و جایگزین آن …

فصل چهارم: احکام موارد زندان

4-1 احکام زندان در اسلام و حقوق …

4-1-1 حکم زندان در اسلام …

4-1-1-1 تعزیر از دیدگاه لغویان و فقیهان (مذاهب اسلامی) …

4-1-1-2 فرق میان حد و تعزیر …

4-1-2 تشویق و تنبیه زندانیان …

4-1-3 صلاحیت مراجع صدور حکم …

4-1-4 حکم زندان و اجرای حد در حرم …

4-1-5 نمونه هایی از احکام زندانیان …

4-2 حبس مدیون و متهم از دیدگاه فقه، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه …

4-2-1 حبس مدیون از دیدگاه فقه …

4-2-2 حبس مدیون در مذاهب اسلامی …

4-2-3 حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه …

4-2-4 حبس متهم …

4-2-4-1 متهم به دزدی …

4-2-4-2 حبس متهم به دزدی تا حضور شهود …

4-2-4-3 حبس متهم تا تعدیل شهود …

4-2-4-4 حبس متهم مدعی مال …

4-3 موارد و موجبات زندان بر اسلام …

4-3-1 زندان در جرایم ضد امنیتی …

4-3-1-1 حبس باغی …

4-2-1-2 حبس راهزنان …

4-3-1-3 حبس اسیر …

4-3-2 زندان در جرایم ضد نفس …

4-3-2-1 متهم به قتل …

4-3-1-2 کسی که فردی را نگه دارد تا او را به قتل برساند …

4-3-2-3 آمر به قتل …

4-3-2-4 حبس قاتل به فرمان مولا …

4-3-2-5 فرد یا فردی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فرار دهد …

4-3-2-6 حبس کسی که برده اش را بل عذاب و شکنجه بکشد …

4-3-2-7 حبس قاتل تا تکمیل شرایط …

4-3-2-8 حبس قاتل فراری …

4-3-2-9 حبس قاتل پس از عفو و اولیاء مقتول …

4-3-2-10 حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد …

4-3-3 زندان در جرایم مربوط به دین …

4-3-3-1 حبس برای ممانعت از ارتکاب محارم الهی …

4-3-3-2 حبس زناکار با خواهر خویش …

4-3-3-3 حبس زن مرتد …

4-3-3-4 حبس ایلا کننده …

4-3-3-5 حبس مظاهر …

4-3-3-6 حبس برای اقدام حد …

4-3-4 زندان در جرایم مربوط به مال …

4-3-4-1 حبس خودداری کننده از ادعای دین …

4-3-4-2 حبس غاضب بر خورندهد مال یتیم و خیانت کننده امانت …

4-3-4-3 حبس عامل خیانت کار …

4-3-4-4 حبس ناقب …

4-3-4-5 حبس سارق برای بار سوم …

4-3-4-6 مفلس …

4-3-4-7 حبس ممتنع از ادعای دین …

4-3-4-8 حبس راهن …

4-3-4-9 حبس تارک نفقه …

4-3-4-10 حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به …

4-3-4-11 حبس نباش …

4-3-4-12 حبس طرار، مختلس …

4-3-4-13 حبس کفیل …

4-3-4-14 حبس ملتوی در محکمه …

4-3-4-15 حبس مدعی علیه که نکول پیشه کند …

4-3-4-16 حبس مدعی الیه تا حضور شهود …

4-3-5 زندان در شهادت …

4-3-5-1 حبس شهود …

4-3-5-2 حبس شاهد دروغگو …

4-3-6 حبس تراشنده و از بین برنده موی زنها …

4-3-7 حبس زننده برده خویش …

4-3-8 حبس مردم آزار …

4-3-9 حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات …

4-3-10 حبس ساحر، کاهن و عارف …

4-3-11 زندان عالم فاسق، طبیب، جاهل و مکری مفلس …

4-3-12 حبس برای توبه از گناه …

4-3-13 حبس قائلان به خدایی علی (علیه السلام) …

4-3-14 حبس برای شراب و مست کننده …

4-3-15 حبس مشروبخوار در ماه مبارک رمضان …

4-3-16 حبس آزار دهنده زن خویش …

4-3-17 حبس بنده فراری …

فصل پنجم: حقوق زنان و زندانی

5-1 حقوق زندانی در قرآن و روایات …

5-1-1 ارزش های انسان در قرآن و از دیدگاه اسلام …

5-2 حقوق زندانی از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه …

5-2-1 قواعدی که اسلام درباره رفتار با زندانیان منظور داشته …

5-2-2 حقوق عمومی زندانیان …

5-3 مصادیق حقوق زندانی …

5-3-1 آزادی انجام معامله …

5-3-2 آزادی نکاح یا طلاق …

5-3-3 آزادی شهادت …

5-3-4 آزادی ایراد سخنرانی، تالیف و نظایر آن …

5-3-5 آزادی اشتغال به مشاغل مختلف …

5-3-6 آزادی در ورزش …

5-3-7 لزوم توجه به تمایلات و سلیقه های شخصی زندانی …

5-3-8 حق ملاقات با خانواده …

5-3-9 تفکیک زندانیان در مورد لازم …

5-3-10 حق برخورداری از بهداشت عمومی و فردی …

5-3-11 حق برخورداری از خوراک و پوشاک مناسب …

5-3-12 آزادی رفت و امد شاگرادان و مستمعان زندانی …

5-3-13 حق برخورداری از آسایش روحی …

5-3-14 حق زنان در زندان …

5-3-15 بازرسی وضع زندانیان …

5-3-16 منع تادیب و تنبیه زندانیان …

5-3-17 رسیدگی به جرائمی که در داخل زندان صورت می گیرد …

5-3-18 حق برخورداری از وکیل …

5-3-19 منع مطلق شکنجه …

5-3-20 حق زندانی در آموزش های لازم …

5-3-21 حق زندانی در آزادی برقراری ارتباط …

5-3-22 حق دسترسی به کتابخانه عمومی و اخبار و اطلاعات …

5-3-23 آزادی انجام شعائر دینی …

5-3-24 حق شرکت در مراسم اعیاد و مانند آن …

5-3-24-1 حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی …

5-3-25 حق معالجه زندانی یا آزاد سازی …

5-3-26 حق زندانی در صورت تبرئه …

5-3-27 حق رفاه زندانی …

5-3-28 حق نفقه زندانی …

5-3-29 حق تعجیل در محاکمه …

5-3-30 حق زندانی در مورد همسرش با او …

5-3-31 حق جداسازی زنان از مردان در زندان …

5-3-32 جداسازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان …

5-3-33 فوت زندان …

5-4 ارشاد و راهنمایی زندانیان …

5-5 مخارج و مسکن زندانیان …

5-5-1 مخارج زندان و زندانی در اسلام و حقوق …

5-5-2 هزینه زندان و زندانیان در اسلام و روایت …

5-5-3 کفالت خانواده زندانی …

5-6 ملاقات با زندانی …

5-6-1 ملاقات از دیدگاه امام علی (ع) …

5-6-2 حق ملاقات با نزدیکان و غیر آنان …

5-6-3 انواع ملاقات در زندان …

5-6-4 ملاقات زندانیان در آیین نامه و مقررات زندان های جمهوری اسلامی …

5-7 مرخصی رفتن زندانیان …

5-7-1 دیدگاه امام صادق (ع) در خصوص مرخص زندانیان …

5-7-2 انواع مرخصی زندان …

5-7-3 مرخصی زندانیان در آیین نامه جمهوری اسلامی ایران …

5-8 کار و اشتغال در زندان …

5-8-1 کار از دیدگاه امام جعفرصادق (ع) …

5-8-2 حق اشتغال برای زندانی …

5-8-3 کاریابی جهت زندانیان …

5-8-4 ایجاد اشتغال برای زندانیان در درون زندان …

5-8-5 نکات لازم جهت اشتغال در زندان …

5-8-6 انواع اشتغال در زندان …

5-8-7 مراحل اشتغال به کار زندانی …

5-9 ارتباط زندانی با خارج از زندان …

5-10 عفو و بخشندگی در زندان …

5-10-1 عفو و بخشندگی در (قرآن، روایات، سنت و فقه) …

5-10-2 اقتصاد عفو و بخشندگی …

5-10-3 عفو و بخشندگی در قانون مجازات اسلامی …

5-11 آینده زندانی …

5-12 آزادی از زندان …

نتیجه گیری …

منابع فارسی …

منابع عربی …

منابع انگلیسی …

مجلات …

قوانین …

پایان نامه …

مقالات مرتبط


 • حقوق زندانی، مقررات کیفری، ایران دسته: آزمون ارشد بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 44 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 حقوق زندانی در مقررات کیفری ایران حقوق زندانی، مقررات کیفری، ایران کلیک جهت دانلود چکیده: زندانی کردن...

 • در تحقیق صورت گرفته اثرات مثبت و منفی زندان بر فرد و جامعه مورد بررسی قرار گرفته و در راهکارهای مبارزه با کاهش استفاده از حبس تأکید شده است بررسی این اثرات راه گشای مسائلی است که از دیر باز بر...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 49 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 پایان نامه بررسی مطالعه تطبیقی صغار در مذاهب پنج گانه و حقوق موضوعه ایران پایان نامه بررسی مطالعه تطبیقی صغار در مذاهب پنج گانه و...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 126 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 126 پایان نامه مقایسه شیوع افسردگی در بین زنان و مردان زندانی و غیر زندانی حدود سنی 35 ساله پایان نامه مقایسه شیوع افسردگی در بین...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 49 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 بررسی مطالعه تطبیقی صغار در مذاهب پنج گانه و حقوق موضوعه ایران پایان نامه بررسی مطالعه تطبیقی صغار در مذاهب پنج گانه و حقوق موضوعه...

 • این مقاله در 230 صفحه و بصورت جامع و کامل و با فرمت ورد تهیه و تنظیمک گردیده است دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 245 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 230 تجدید نظر حقوق...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 238 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 230 پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس از دانلود...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 216 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 101 پایان نامه بررسی تطبیقی آثار، احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پایان نامه بررسی تطبیقی آثار، احکام و شرایط اعسار...

 • اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن،...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 80 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 80 پروژه پایانی کارشناسی حقوق با عنوان مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران اجرای احکام احکام قضایی خارجی احکام داوری بین المللی دانلود...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 127 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 236 پایان نامه خیارات در مذاهب اسلامی پایان نامه خیارات در مذاهب اسلامی کلیک جهت دانلود پایان نامه خیارات در مذاهب اسلامی مقدمه حمد...

 • دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 59 دامنه انحرافات اجتماعی بسیار گسترده است و پیشرفت ترین آن علمی است که به لحاظ قانونی خلاف شمرده می شود … انحرافات فردی جرائم...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: pdf حجم فایل: 240 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 نظارت الکترونیکی بر بزه کاران به جای زندانی کردن جایگزین های زندان مجازات های بینابین ظارت الکترونیکی حبس خانگی تعلیق مراقبتی تدابیر نظارتی سیستم همکاری در...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: docx حجم فایل: 387 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 108 بررسی ادله تقلید از دیدگاه مذاهب خمسه پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی بررسی ادله تقلید از دیدگاه مذاهب خمسه دانلود مقاله...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 244 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 289 ماهیت محاربه از دیدگاه سنت بررسی فقهی محاربه در مذاهب پنجگانه جرم محاربه ماهیت محاربه از دیدگاه شیعه محاربه از نگاه اهل سنت دانلود پایان نامه...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 46 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 90 تحقیق بررسی مجازات زندان و مجازات جایگزین تحقیق مجازات جایگزین حبس تحقیق بررسی مجازات زندان و مجازات جایگزین کلیک جهت دانلود سر فصل مطالب: فصل اول:...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 مددجویان بند زندان پایان نامه بررسی علل فرار دختران پایان نامه بررسی علل فرار دختران در میان مددجویان بند زندان پایان نامه بررسی علل فرار دختران در...

 • دسته: معارف اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 293 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 88 پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 270 این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف...

 • بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسانها به نوعی به آن نیاز دارند شریعت مقدس اسلام نیز برخی از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال، نموده استمهمترین عامل تعیین کننده در رؤیت هلال و آغاز ماههای...