پایان نامه تخفیف مجازات و تحولات آن از منظر قانون مجازات اسلامی

دسته: فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 310 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 132

 • پایان نامه تخفیف مجازات و تحولات آن از منظر قانون مجازات اسلامی
 • پایان نامه تخفیف مجازات و تحولات آن از منظر قانون مجازات اسلامی

پایان نامه تخفیف مجازات و تحولات آن از منظر قانون مجازات اسلامی

چکیده

مسائل جزائی بخش مهمی از حقوق کشورهای جهان را تشکیل می دهد. در این مسائل بعد از اصل برائت که باید در مورد متهمان به طورکلی موردتوجه قرار گیرد، اعمال موارد مربوط به تخفیف مجازات و یا تبدیل مجازات است که به نوعی باید با شأن و منزلت متهم و جرم ارتکابی وی مطابقت داشته باشد، در بحث تخفیف مجازات این مسئله مهم است که در صورت وجود عوامل مختلف از قبیل موقعیت اجتماعی، همکاری با دادگاه، سوابق کیفری و… مجازات مرتکب را به نحوی مورد تخفیف قرارداد تا متهم بتواند با به دست آوردن فرصت دیگر آینده موفقی در زندگی خود داشته باشد. به نظر می رسد که قانون مجازات اسلامی 1392 با رویکرد بهتری نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 مسئله تخفیف مجازات را موردبررسی قرار داده و در این زمینه به حقوق کشورهای اروپایی نزدیک تر شده است در تقسیم بندی قانون مجازات اسلامی به حدود ودیات و قصاص و تعزیرات و با توجه به تعاریف این واژه ها مشخص می شود که در مباحث مربوط به حدود ودیات و قصاص امکان اعمال تخفیفات جهت سبک کردن مجازات متهم وجود ندارد، بلکه در تعزیرات ممکن است با درخواست وی و شرایط مندرج در متن قانون بتوان تخفیف مناسبی به نام برده اعطا کرد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در طی مواد 37، 38 و 39 خود به طور مشروح موارد مربوط به تخفیف مجازات و معافیت از آن را بیان نموده و نیز در ماده 19 طی یک اقدام ابتکاری و ابداعی مجازات تعزیری را به هشت درجه تقسیم نموده است و در ماده 37 آن، مقدار تقلیل حبس را به میزان یک تا سه درجه از مجازات مندرج دربند 37 و دربندهای ب، پ و ت آن موارد تبدیل مصادره اموال به جزای عمومی و نیز انفصال دائم از خدمت به انفصال موقت و نیز تقلیل سایر مجازات تعزیری را بیان نموده و آن را مشروط کرده است. همچنین در ماده 39 آن قانون ازجمله اقدامات قانونی صدور حکم به معافیت از کیفر را به قضات محترم مجاز دانسته که خود نوعی اقدام نوین در سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. به نظر می رسد که این قانون در این مواد مربوط به تخفیف مجازات متأثر از حقوق جزای فرانسه و انگلیس بوده و قانون گذار ایران دریچه های نوینی از مجازات و مباحث مربوط به آن را با نگاه به حقوق کشورهای اروپایی پایه گذاری کرده است.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) بیان مسئله. 2

ب) پیشینه پژوهش… 4

ج) پرسش های اصلی پژوهش… 5

د) فرضیه ها 5

ه) اهمیت و ضرورت پژوهش… 5

و) روش تحقیق. 5

ز) ساماندهی تحقیق. 6

فصل اوّل: کلیات (مفاهیم، مبانی و تاریخچه)

1 1 جرم… 8

1 1 1 تعریف لغوی جرم. 8

1 1 2 تعریف اصطلاحی جرم. 8

1 1 3 جرم در اصطلاح قانون. 8

1 2 حقوق جزا 8

1 3 مجازات.. 9

1 4 تعریف مجازات از دیدگاه حقوقدانان. 9

1 5 انواع مجازات.. 10

1 5 1 انواع مجازات اصلی.. 10

1 5 1 1 حدّ. 10

1 5 1 2 قصاص… 11

1 5 1 3 دیه. 12

1 5 1 4 تعزیر. 13

1 5 2 مجازات تبعی.. 18

1 5 3 مجازات تکمیلی.. 19

1 5 3 1 شرایط مجازات تکمیلی.. 19

1 6 مفهوم اصل فردی کردن مجازات.. 20

1 7 ویژگی ها و خصوصیات مجازات.. 20

1 8 اصول حاکم بر مجازات.. 21

1 9 اهداف مجازات.. 22

1 10 تخفیف… 24

1 11 تخفیف مجازات.. 24

1 11 1 مبانی تخفیف مجازات… 25

1 11 2 تخفیف مجازات و معافیت از آن. 25

1 11 3 علل تخفیف مجازات… 26

1 11 4 هدف از تخفیف مجازات… 27

1 11 5 بررسی تخفیف مجازات ازلحاظ سیر تاریخی و تقنینی.. 27

فصل دوم: تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1370، 1375 و قوانین مرتبط دیگر

2 1 معاذیر قانونی (تخفیف قانونی)… 37

2 2 تقسیمات معاذیر قانونی.. 37

2 3 برخی مصادیق معاذیر قانونی.. 39

2 4 ویژگی معاذیر قانونی.. 39

2 5 تفاوت معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات با علل مانع مسئولیت کیفری.. 40

2 6 تخفیف قضائی.. 40

2 7 مجازات مشمول ماده 22.41

2 8 موارد تخفیف قضائی.. 45

2 8 1 کیفیات باعث ارفاق دادگاه. 46

2 8 2 جهات تخفیف مجازات… 47

2 9 نحوه اعمال تخفیف مجازات.. 49

2 10 تبدیل مجازات و رابطه آن با مجازات.. 50

2 11 موارد خاص تبدیل مجازات.. 51

2 12 دادرسی مربوط به تخفیف یا تبدیل مجازات.. 53

2 13 سایر جهات مؤثر در تخفیف مجازات.. 54

2 14 اختیارات دادگاه در مورد اعمال تخفیف مجازات.. 54

2 14 1 جهات تخفیف مجازات در شرایط تعدد جرم. 54

2 14 2 جهات متعدد برای تخفیف… 55

2 14 3 میزان تخفیف مجازات… 55

2 14 4 قلمرو اعمال کیفیات مخففه. 56

2 15 تخفیف مجازات در قوانین دیگر غیر از قانون مجازات اسلامی 1370، 1375.56

2 15 1 مواد مربوط به قانون جرائم نیروهای مسلح.. 57

2 15 2 مواد مربوط به قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 57

فصل سوم: تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392

3 1 مواد قانونی مربوط به تخفیف مجازات.. 60

3 2 جهات تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392.62

3 3 آثار اعمال کیفیات مخففه. 66

3 4 تخفیف مجازات و معافیت از آن. 68

3 5 شرح مواد مربوط به تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392.69

3 6 مهم ترین نکات کیفیات مخففه قضایی بر مبنای مواد 37-39 ق. م. ا: 89

3 7 امکان معافیت با اختیار قاضی در مجازات های تعزیری درجه 7 و 8.90

3-8- تخفیف مجازات در شرایط تکرار جرم. 91

3-9-تخفیف مجازات در شرایط تعدد جرم. 91

3 10 انواع مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392.91

3 11 شرایط عمومی اعمال مجازات های جایگزین حبس… 92

3 12 موارد ممنوعیت اعمال مجازات های جایگزین زندان. 93

3 13 مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392.93

3 14 تبدیل مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392.96

3 15 دامنه ماده 38 قانون مجازات اسلامی بر اساس نوع مجازات و واکنشهای اجتماعی.. 98

3 16 تخفیف مجازات در سایر قوانین.. 98

3 17 آثار اعمال کیفیات مخففه… 105

3 18 کیفیات مخففه قضایی.. 106

3 19 از زندان تا کیفر زدایی.. 108

نتیجه گیری.. 115

پیشنهاد ها 117

منابع. 119

چکیده انگلیسی.. 121

مقالات مرتبط


 • دسته: پژوهش فرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 مقاله لوئیس مامفورد و مرور مقاله منظر طبیعی و منظر شهری مقاله لوئیس مامفورد و مرور مقاله منظر طبیعی و منظر شهری مقاله لوئیز مامفورد از دانلود فایل...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 66 ضرورت اعمال کیفیات مخففه از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوه معیشت و...

 • دسته: سمینار فرمت فایل: docx حجم فایل: 157 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 چکیده سمینار آثار درجه بندی تعزیرات بر اعمال مجازات های سالب آزادی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رویکرد قانون جدید، پیش بینی مجازات حبس و مشمول دانستن...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 145 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 بررسی برخورداری زنان از تخفیف در مجازات در حقوق کیفری دانلود پایان نامه حقوق موارد تخفیف مجازات زن حقوق کیفری تخفیف مجازات زن دانلود پایان نامه رشته حقوق...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 35 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 66 تخفیف و تبدیل مجازات تخفیف و تبدیل مجازات کلیک جهت دانلود از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 165 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 146 پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید از دانلود...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 195 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 137 پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 693 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 181 پایان نامه بررسی فقهی آسیب های قضائی ترمیم شده در قانون مجازات اسلامی پایان نامه بررسی فقهی آسیب های قضائی ترمیم شده در قانون مجازات اسلامی از دانلود...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 405 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 129 پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392) پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392) کلیک جهت دانلود از دانلود فایل...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 469 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 133 پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392) پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون...

 • نرم افزار حسابداری آسمان با 25 درصد تخفیف برای کسانی که می خواهند حسابداری را عملی و بدون تجربه قبلی یاد بگیرند و از آن استفاده کنید لطفا همه توضیحات را تا آخر بخوانید بعد اگر پشیمان شدید صفحه را ببندید...

 • بررسی اثرات آگهی های تخفیف بر تصمیمات مصرف کنندگان برای خرید؛ موضوع مطالعه سوپر مارکتYildirim Yildirim * Orcun Aydin b* inönü University İİBF Malatya 44280 Turkey b Turkish Statistical Institute Bursa 16580 Turkeyچکیدهسوپر مارکت ها نزدیک ترین واحدها به مشتریان هستند...

 • قیمت این نرم افزار APK در سایر سایت ها به قیمت 100000 تومان بفروش میرسد اما شما فقط آنرا با 50000 تومان دانلود می کنید دسته: حسابداری بازدید: 1 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 1936 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: pdf حجم فایل: 34 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 آسیب شناسی علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی جنایی دانلود پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد آسیب شناسی علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: word حجم فایل: 118 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 115 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق «MA» گرایش جزا وجرم شناسی آسیب شناسی اجرای علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی کیفری آسیب شناسی اجرای علنی مجازات...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 133 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 119 محاربه از دیدگاه فقها شیعه محاربه در قانون مجازات اسلامی سال 92 بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال 92 موارد مشابه محاربه...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 158 دانلود متن کامل قانون حدود و قصاص از مجموعه قوانین مجازات اسلامی، در قالب doc و در 158 صفحه، قابل ویرایش، شامل قسم اول قصاص...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 140 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 201 تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 86 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 پروپوزال شرع به جرم در قانون مجازات اسلامی پروپوزال شرع به جرم در قانون مجازات اسلامی شرع به جرم در قانون مجازات جرم در قانون مجازات اسلامی...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات اسلامی زن مرد دیه قصاص قانون مجازات اسلامی کلیک جهت دانلود دیه...