پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 715 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 120

 • پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار
 • پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار

پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار

چکیده

مطالعه شرکت­ها بیانگر آن است که با توجه به تغییرات زیاد محیط کسب و کار، شرکت­های موفق علاوه بر اینکه از رقبای خود بهتر کار می­کنند، با تغییرات محیطی خود نیز سازگارترند و در مواجهه با محیط متغیر، برنامه ریزی لازم را دارند. به گونه­ای که توجه به مشخصه­های محیطی کسب و کار در انتخاب ساختارها و استراتژی­های سازمانی باعث بهبود عملکرد در شرکتها می­شود.

در این پژوهش رابطه بین همسویی مشخصه­های محیطی کسب و کار، اولویت­های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار در شرکت­های قطعه ساز خودروی شهرک­های صنعتی استان سمنان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس ادبیات موجود درباره مشخصه­های محیطی کسب و کار، اولویت­های رقابتی، ساختار زنجیره تامین و عملکرد کسب و کار، یک مدل نظری توسعه داده شد و نتایج فرضیات بصورت تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت.

داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. کلیه شرکت های تولیدی قطعه ساز خودرو واقع در سطح استان سمنان که جمعا 213 شرکت می باشند، قلمرو تحقیق حاضر می باشد و از آنجا که آگاه ترین افراد نسبت به شرکت، مدیران ارشد می باشند، لذا پاسخ دهندگان مدیران ارشد این شرکت ها می باشند و بنابر این سطح تحلیل این پژوهش سازمان می باشد. تعداد نمونه این پژوهش 130 شرکت بوده است.

بر اساس میانگین سؤالات مطروحه در مورد عملکرد، شرکت ها به ترتیب، لیست شدند. نیمه اول شرکت ها با توجه به این لیست، شرکت های با عملکرد بالا و نیمه دوم، شرکت های با عملکرد پایین در نظر گرفته شدند. سپس همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین، هم برای شرکت های با عملکرد بالا و هم برای شرکت های با عملکرد پایین آزموده شد تا فرضیه اصلی پژوهش بررسی شود. طبق فرضیه اصلی پژوهش، در شرکت های با عملکرد بالا، بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین همسویی وجود دارد (وجود همسویی استراتژیک) و در شرکت های با عملکرد پایین، این همسویی استراتژیک، وجود ندارد. بررسی همسویی استراتژیک، از طریق مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد.

واژه های کلیدی: همسویی استراتژیک، اولویت های رقابتی، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت عملکرد

مقدمه

در طول چهل سال گذشته، ماهیت محیط کسب و کار با ترکیبی از تغییرات الگوی تقاضا، تغییرات تکنولوژی و جهانی شدن، دچار دگرگونی شده است. امروزه نیازهای بازار، ناپایدار و پراکنده شده است و مانند گذشته نمی توان مشتریان را به راحتی طبقه بندی کرد. آن ها تقاضای ارزش بالاتر، تنوع بیش تر، خدمات بهبود یافته در زمان کم تر و شتاب در نوآوری محصول را دارند (خیمتریکس، 2004). دیکن (2003) بیان می دارد از دهه 80 میلادی، شتاب گرفتن پیشرفت در تولید، ارتباطات، اطلاعات، و فن آوری های حمل و نقل، به همراه توجه به ایده بازار آزاد، موجب آشفتگی تدریجی محیط کسب و کار به دلیل افزایش تنوع، سرعت تغیرات غیر قابل پیش بینی، پیچیدگی و فشار رقابتی شد (تینگ چی، کیلداف و گراگیا، 2009).

قسمتی از متن

مینتزبرک (1979) چهار مولفه را برای دربرگرفتن همه حالات مشخصه های محیطی کسب و کار معرفی نمود: تنوع، پیچیدگی، پویایی و بخشندگی. دس و برد (1984) با استفاده از روش تجربی و اطلاعات دسته بندی شده، جهت بیان رابطه بین شرکت ها و محیط، سه مولفه محیطی را بیان نمودند: بخشندگی، پویایی و پیچیدگی.

در این پژوهش با توجه به مولفه های معرفی شده از طرف مینتزبرگ و همچنین تحقیقات صورت گرفته توسط دس و برد، چهار بعد برای شناسایی محیط کسب و کار در نظر گرفته می­شود که در زیر می­آید.

تنوع محیطی

تنوع به درجه ای که سازمان با شرایط همگن یا پراکنده مواجه است، اشاره دارد. تنوع محیطی، به واسطه تنوع فعالیت هایی که باید انجام پذیرد روی ساختار سازمانی اثر می­گذارد (مینتزبرگ، 1979).

پیچیدگی محیطی

پیچیدگی محیطی به نبود تجانس، تنوع و تعدد عوامل موجود در بخش های مختلف محیط سازمان اشاره دارد. مدیران سازمان، به خاطر این که همواره خود را از یک سو در میان تصمیمات سیاسی و از سوی دیگر واقعیت های عملی می یابند، همواره با پیچیدگی محیطی روبه رو هستند. تصمیمات سیاسی گاهی برای اهداف سیاسی گرفته می شوند و نمی توانند به درستی با واقعیت های عملی تطبیق داده شوند. مدیران در چنین وضعیتی با یک معمای حل ناشدنی مواجه می شوند. یک عامل پیچیدگی دیگر برای سازمان ها، واقعیت های اقتصادی در قالب محدودیت های بودجه ای است، چراکه ملزم به ارائه خدمات بیشتر با بودجه محدود هستند.

پویایی محیطی

پویایی به سرعت و پیش بینی تغییرات در محیط اشاره دارد؛ که ناشی از تغییرات فن آوری، تغییرات تقاضا و عکس العمل های رقابتی می باشد. سازمان ها دایماً با تغییر و بی ثباتی محیطی مواجه هستند، که این بی ثباتی ها بیشتر در تصمیم گیری ها، بودجه بندی ها و برنامه ریزی های راهبردی دیده می شوند. محیط های پویا باعث می شوند سازمان ها وضعیت کارآفرینانه به خود بگیرند و کارآفرینی را تشدید نمایند (قوچانی و یزدانی، 1390).

بخشندگی محیطی

بخشندگی محیطی اشاره به فراوانی و یا کمیابی منابع مورد نیاز برای سازمان هایی دارد که در یک محیط فعالیت می کنند، و بر بقا و رشد آن ها و نیز بر توانایی سازمان های جدید برای ورود به آن محیط تأثیر می گذارد (تانگ، 2008). حمایت اغلب در مقیاس معکوس و به عنوان خصومت محیطی اندازه گیری می شود (وارد و دیگران، 1996).

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله و تبیین موضوع. 3

1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 4

1-4- کاربردهای تحقیق.. 5

1-5- اهداف تحقیق.. 5

1-6- فرضیه های تحقیق.. 6

1-7- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش … 6

1-8- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش … 7

1-8-1- مشخصه های محیطی کسب و کار. 7

1-8-2- اولویت های رقابتی.. 7

1-8-3- ساختار زنجیره تامین.. 7

1-8-4- عملکرد کسب و کار. 8

فصل دوم. 9

2-1- مبانی نظری.. 11

2-1-1- محیط کسب و کار. 11

2-1-2- اولویت­های رقابتی.. 16

2-1-3- طراحی و ساختار سازمانی.. 20

2-2- تئوری های طراحی سازمان. 26

2-3- تئوری های اقتضایی طراحی سازمان. 28

2-4- ساختار زنجیره تامین.. 30

2-4-1- زنجیره تامین ناب و چابک … 34

2-4-2- عملکرد کسب و کار شرکت … 40

2-5- پیشینه تحقیق.. 43

2-5-1- مطالعات داخلی.. 43

2-5-2- مطالعات خارجی.. 44

2-6- جمع بندی.. 46

فصل سوم. 48

3-1- روش تحقیق.. 49

3-2- جامعه آماری.. 50

3-3- نمونه آماری و روش نمونه­گیری.. 50

3-4- روش گردآوری اطلاعات.. 50

3-4-1- ابعاد محیط کسب و کار. 52

3-4-2- ابعاد اولویت های رقابتی.. 52

3-4-3- ابعاد ساختار زنجیره تامین.. 52

3-4-4- مقیاس ارزیابی عملکرد کسب و کار. 53

3-5- روایی و پایایی پرسشنامه. 53

3-5-1- روایی.. 53

3-5-2- پایایی.. 54

3-6- روش تجزیه و تحلیل 55

3-6-1- مدل یابی معادلات ساختاری.. 55

3-6-1-1- نرم افزار مورد استفاده. 56

3-6-1-2- شاخص های برازش در آموس … 58

3-6-2- آزمون نرمال بودن داده­ها 60

3-6-3- ضریب همبستگی.. 60

فصل چهارم. 61

4-1- مشخصات پاسخ دهندگان و جامعه آماری.. 62

4-1-1- آمار توصیفی سوالات.. 69

4-2- آمار استنباطی.. 70

4-2-1- نتایج بررسی روایی.. 71

4-2-2- نتایج بررسی پایایی.. 76

4-2-4- همبستگی بین متغیرهای پژوهش … 77

4-3- یافته های تحقیق.. 78

4-3-1- مدل معادلات ساختاری.. 78

4-3-2- تحلیل مدل های ساختاری.. 80

4-3-3- بررسی فرضیه های اصلی تحقیق.. 82

فصل پنجم. 85

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 86

5-1-1- فرضیه اصلی.. 87

5-1-2- فرضیه­های جانبی.. 89

5-1-2-1- فرضیه جانبی 1.89

5-1-2-2- فرضیه جانبی 2.89

5-1-2-3- فرضیه جانبی 3.89

5-1-2-4- فرضیه جانبی 4.90

5-1-2-5- فرضیه جانبی 5.90

5-1-2-6- فرضیه جانبی 6.90

5-2- پیشنهادهای برگرفته از پژوهش … 90

5-2-2- پیشنهاد پژوهشی.. 92

5-3- محدودیت ها 93

منابع ومآخذ.. 94

منابع فارسی.. 95

منابع انگلیسی.. 95

پیوست ها. 100

پرسشنامه. 101

مقالات مرتبط


 • دسته بندی: مدیریت» مدیریت بحران فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 11 دانلود مقاله با موضوع اولویت بندی اقدامات پیشگیرانه بر مبنای شناسایی و اولویت بندی علل بروز حریق، مطالعه موردی سالن رنگ شرکت پارس خودرو، در...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 887 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 119 دانلود تحقیق دانلود پژوهش تحلیل سلسله مراتب دانلود مقاله پژوهش دانلود پایان نامه مدیریت تامین مالی پایان نامه مقاله دانلود پایان نامه مدیریت تحقیق پروژه دانلود پروژه پایان...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 292 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 107 پایان نامه تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) برعملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو پایان نامه تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) برعملکرد...

 • مقاله ترجمه شده با عنوان مرور اولویت دهی فاکتورهای محیطی خارجی سازمان بر روی عملکرد رقابتی در صنعت بانکداری با رویکرد پیش بینی: بررسی موردی بانک سپه 1391. کلیک جهت دانلود عنوان انگلیسی مقاله: Review and prioritization of the...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 795 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 176 پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 902 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 177 استراتژی و زیر ساخت سازمان همسویی استراتژیک دانلود پروژه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان پژوهش دانلود پایان نامه پروژه دانلود پروژه...

 • چکیده دارد فهرست مالب داردمنابع داد word 2007 دسته: مدیریت بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 4332 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 174 مدل¬های همسویی متدولوژی مدل بلوغ همسویی، ارزیابی همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژژی کسب و کار حاکمیت...

 • چکیده، مقدمه، منابع، پرسشنامه، تمام فصل ها، پیوست دسته: مدیریت بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 2238 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 178 ارزیابی همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار با استفاده از متدولوژی لوفتمن همسویی، مدلهای...

 • دوستان این مجموعه درباره بررسی پروژه تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیره تأمین و عملکرد عملیاتی میباشد که در قالب آفیس ورد بوده و فایل pdf آن نیز در داخل این مجموعه میباشد و گفتنیست فایل...

 • دانلود پاورپوینت رایگان همسویی استراتژِی و عملکرد سازمان با مدیریت سبد پروژه ها بکار گیری مدیریت پورتفولیو جهت پیاده سازی استراتژی های دسته: عمومی بازدید: 4 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 2791 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 دانلود پاورپوینت و...

 • دسته: پژوهش ها فرمت فایل: doc حجم فایل: 98 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 بررسی میزان تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکتهای تولیدی شهرک صنعتی پروپوزال بررسی میزان تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکتهای تولیدی شهرک صنعتی استان اردبیل...

 • مقاله ترجمه شده با عنوان موضوعات راهبردی رقابتی مهم که کارآفرین باید پیش از شروع کسب و کار مد نظر قرار دهد. کلیک جهت دانلود عنوان انگلیسی مقاله: Critical competitive strategy issues every entrepreneur should consider before going into...

 • مقاله ترجمه شده با عنوان رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: مفهوم هایی برای تکمیل استراتژیهای رقابتی و عملکرد واحدهای کسب وکار. کلیک جهت دانلود عنوان انگلیسی مقاله: Transformational leadership and market orientation: Implications for the implementation of competitive strategies...

 • دسته: حسابداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 315 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 97 ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری محافظه کاری مشروط ساختارهای رقابتی محصولات ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 1567 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 110 سازمان در صنعت گرانول PVC شرکت های تولیدی تحقیق عملکرد سازمان مدیریت زنجیره بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC دانلودمقاله دانلود...

 • این مطالعه در مورد بررسی ابعاد سیستم های ERPو شیوه های SCM و روابط بین مزیت رقابتی و عملکرد شرکت ها میباشداین تحقیق در 138 شرکت موفق ترکیه ای انجام شدبرای تست فرضیه های تحقیق از مرحله تجزیه و تحلیل استفاده...

 • مقاله ترجمه شده با عنوان تأثیرات محتمل الوقوع عدم قطعیت محیطی بر روی ارتباط بین ادغام زنجیره تأمین و عملکرد عملیاتی. کلیک جهت دانلود عنوان انگلیسی مقاله: The contingency effects of environmental uncertainty on the relationship between supply chain...

 • این مطالعه یک چارچوب جدیدی را برای بررسی روابط بین ساختار مرحله ای و بر اساس BSC می باشد داده ها از پرسشنامه جمع آوری شده اند نتایج نشان می دهد که در چهار دیدگاه BSC تفاوت معنی داری میان اشاعه...

 • مقاله ترجمه شده با عنوان استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه مدیریت زنجیره تامین الکترونیک: دیدگاه چند مرحله ای. کلیک جهت دانلود عنوان انگلیسی مقاله: Audit pricing and nature of controlling shareholders: Evidence from France عنوان...

 • مقاله ترجمه شده با عنوان استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه مدیریت زنجیره تامین الکترونیک: دیدگاه چند مرحله ای. کلیک جهت دانلود عنوان انگلیسی مقاله: Using the balanced scorecard in assessing the performance of e-SCM diffusion:...