بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش

دسته: علوم پزشکی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1954 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 60

 • بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش
 • پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش
 • مقاله بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش
 • پروژه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش
 • تحقیق بررسی

بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش

چکیده:

در پژوهش حاضر، تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز بیماران دارای سابقه ضربه صوتی حاد و یا مزمن را بررسی نمودیم. و نیز شاخصه های آزمونهای الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج را نیز قبل و بعد از تابش اشعه لیزر، ثبت و بررسی نمودیم. بیماران حدود 12 جلسه تحت درمان با لیزر کم توان m. w 200 به مدت حدود 42 دقیقه قرار می گرفتند و این روند درمان 2 مرتبه در هفته و به مدت 12 جلسه صورت گرفت. طول موج لیزر مورد استفاده n. m 830 بود. ارزیابیهای ادیومتری تون خالص و ادیومتری ایمیتانس و ارزیابی وزوز شامل تطابق بلندی و تعیین زیر و بمی وزوز، میزان بلندی ذهنی وزوز بر حسب معیار قیاسی- دیداری و میزان آزاردهندگی ذهنی وزوز بر حسب معیار قیاسی- دیداری و آزمون الکتروکوکلئوگرافی و گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج نیز قبل و بعد از دوره لیزر درمانی ثبت و بررسی گردید. تطابق بلندی وزوز با تغییرات آماری معناداری را در قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان نشان داد. میزان بلندی ذهنی و آزار دهندگی ذهنی نیز کاهش یافت و لی بدلیل محدود بودن تعداد نمونه گیری این اختلاف معنادار نبود.

مقدمه:

وزوز درک صدا یا نویز بدون حضور یک منبع خارجی واقعی می باشد که این عارضه همراه با انواع گوناگون کم شنوایی می باشد وزوز اغلب با کم شنوایی ناشی از نویز همراه می باشد. مطالعات اپیدمیولویک نشان داده اند که حدود 17% از جمعیت وزوز دارند در حالیکه تنها فقط 5/0 الی 6/1 % به طور شدیدی تحت تأثیر قرار می گیرند. در میان افراد با آسیب شنوایی حدود 67% از وزوز رنج می برند (Zenker. F 2004)

در این پژوهش، تأثیر اشعه لیزر کم توان را بر وزوز و شاخصه های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج را بررسی نمودیم. اشعه لیزر کم توان، یک روش غیر تهاجمی بدون عوارض جانبی می باشد که به جهت پایین بودن توان خروجی لیزر و نیز طول موج منحصر به فرد آن، میزان جذب آن از طریق پوست کاهش یافته و عمق نفوذ پرتو در بافت افزایش می یابد. اشعه لیزر کم توان باعث فعالیت ATP سازی در سلولها می گردد.

متدو روشها:

پژوهش حاضر بر روی 5 فرد مبتلا به وزوز ناشی از ضربه صوتی صورت گرفت. 3 نفر از بیماران وزوز یکطرفه و 2 نفر دارای وزوز دوطرفه بودند که مجموعاً 7 گوش تحت درمان با اشعه لیزر کم توان قرار گرفت.

بیماران قبل از دوره درمان، مورد آزمایشات ادیومتری تون خالص و ادیومتری ایمیتانس قرار می گرفتند و در صورت لزوم جهت رد ضایعات فضاگیر، آزمایشات تکمیلی شامل MRI و ABR انجام می شد. ارزیابی وزوز بیماران شامل آزمون تطابق بلندی وزوز و تعیین زیر و بمی وزوز در آنها صورت گرفت. و پرسشنامه ای جهت بررسی میزان بلندی ذهنی وزوز و میزان آزاردهندگی وزوز بر حسب معیار دیداری- قیاسی- تکمیل می گردید. جهت پایش تغییرات احتمالی میکرومکانیکهای حلزونی آزمایشات الکتروکوکلئوگرافی ثبت می گردید. در این آزمون، سطح آستانه پتانسیل عمل مرکب (CAP)، دامنه CAP و زمان نهفتگی CAP و نسبت دامنه پتانسیل تجمعی به پتانسیل عمل (Sp/AP) ثبت گردید.

آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج (DPOAE) به صورت رسم Dp-gram در دو سطح شدتی و ثبت می گردید.

این آزمایشات قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان صورت می گرفت در هر فرد حدود 12-10 جلسه لیزر درمانی به صورت 2 جلسه در هفته صورت می گرفت و در هر جلسه در گوش مبتلا به وزوز، تابش اشعه لیزر کم توان با توان m. w200 به مدت حدود 42 دقیقه صورت می گرفت. حدود J180 انرژی از طریق تابش به زائده ماستوئید و حدود J 90 انرژی از طریق تابش به مجرای خارجی گوش صورت می گرفت.

نتایج:

در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون Parred t-test و آزمون Willcoxon استفاده گردید. تطابق بلندی وزوز قبل و بعد از لیزر درمانی تفاوت آماری معناداری نشان داد. میزان بلندی ذهنی وزوز و میزان آزاردهندگی ذهنی در مبتلایان به وزوز کاهش یافت (ما بدلیل محدویت تعداد نمونه ها، اختلاف آماری معناداری را نشان نداد هیچکدام از شاخصه های آزمون الکتروکوکلئوگرافی، شامل آستانه CAP، دامنه CAP، زمان نهفتگی CAP و نسبت دامنه SP/AP در مراحل ارزیابی قبل و بعد از تابش اشعه لیزری، از نظر آماری اختلاف معنادرای نشان ندادند.

آزمون DDOAE در سطح شدت، در تمام بیماران مقادیر منفی و کوچکی را قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان نشان داد.

در سطح شدت در سه نقطه و و و و و قبل و بعد از لیزردرمانی اندازه گیری گردید. نقطه و اختلاف آماری معناداری را نشان داد. بعد از تابش اشعه لیزر، کاهش دامنه در این نقاط دیده می شد.

بحث:

در این پژوهش، نیز در مورد تطابق میزان بلندی وزوز، شاهد اختلاف معناداری بودیم که در نتیجه محققان Prochatka و همکاران (2000)، که در بررسی تأثیر لیزر کم توان m. w200 و داروی Egb761 به 26% بهبودی کامل و 36% بهبودی بیشتر از 50% می یافتند.

Hahn. A و همکاران در سال 2001، در مطالعه ای بر روی 200 بیمار، در بررسی تأثیر لیزر کم توان و درمان دارویی EGb761 به 26% بهبودی کامل و 43% بهبودی بیش از 50% دست یافتند. که لیزر با توان m. w300 را استفاده نموده بودند. این محققین تأثیر ترکیبی دارو و لیزر کم توان را بررسی نمودند.

Nakashima و همکاران (2002) در بررسی تأثیر لیزر کم توان m. w60 را در درمان وزوز به کار بردند و به تفاوت آماری معناداری در نتایج ارزیابی وزوز و DPOAE دست نیافتند. گزارش نمودند که درمان لیزری m. w 60 را جهت کنترل وزوز مؤثر نمی باشد.

Rogowski و همکاران (1999) در مطالعه 32 بیمار تحت درمان لیزر کم توان، معیار دیداری – قیاسی بلندی وزوز و TEOAE را قبل و بعد از درمان به کار بردند و تفاوت آماری معناداری در بلندی وزوز و تغییرات دامنه TEOAE نیافتند.

Mirz. f و همکاران (2000) در یک مطالعه دو سویه کور، با استفاده از لیزر توان m. w50 و طول موج nm830 را در 49 بیمار در کنترل وزوز را بررسی نمودند و با وجود آنکه 18% بیماران بهبودی را نشان دادند، اشعه لیزر کم توان را وسیله ارزشمندی در درمان مبتلایان به وزوز دیر درمان دانستند.

در پژوهش حاضر، بین تأثیر لیزر و تغییرات حلزون با استفاده از آزمون EcochG و DPOAE به تغییرات معناداری دست نیافتیم. اما تأثیر لیزر بر بلندی وزوز و کاهش میزان بلندی ذهنی وزوز و میزان آزاردهندگی آن را احتمالاً بدلیل استفاده از از توان بالای لیزر m. w200 می باشد.

میزان بهبودی وزوز در تحقیقاتی که توان بالاتر لیزر را همراه با داروی EGb6761 به کار برده بودند، بیشتر از تحقیقات دیگر می باشد.

Refrences:

Zenker, and j. Barajas Evaluation of chronic tinnitus patient. Fundacin canaria Para la prevencin de la sordera 2004, http: //auditio. com/fcps/tinnitus. htm.

آکوستیک تروما (Acoustic-trauma):

تعریف شرحی: آسیب شنوایی ناشی از صدای ناگهانی شدید و آسیب شنوایی طولانی مدت ناشی از در معرض نویز بیش از حد بودن. (stash Brad. A, 1997)

تعریف عملیاتی: در این پژوهش آسیب شنوایی های ناشی از صدای بلند که به طور ناگهانی یا در دراز مدت به دلیل در معرض نویز بودن ایجاد شده اند مد نظر می باشد.

تطابق بلندی (Loudness Matching of Tinnitus):

تعریف شرحی: بلندی عبارتست از توازن درکی از شدت صدا و آزمون تطابق بلندی به معنی تلاش در جهت اندازه گیری کمی شدت وزوز، با یک صوت خارجی در واحد دسی بل می باشد. (Goldstain- shulman, 1997)

تعریف عملیاتی: در پژوهش به تطابق بلندی وزوز با شدت معادل یک صوت خارجی در فرکانس معین و با معیار dB اطلاق می گردد که این متغییر به صورت کمی در قبل و بعد از مداخله لیزر کم توان مورد اندازه گیری قرار می گیرد.

تطابق زیر و بمی وزوز (Pitch Matching of tinnitus)

تعریف شرحی: تلاش در اندازه گیری زیر و بمی وزوز به صورت کمی در تطابق با فرکانس یک صوت خارجی گفته می شود که با واحد هرتز بیان می شود. (Goldstain – shulman, 1997)

تعریف عملیاتی: در این پژوهش به تعیین زیر و بمی وزوز به صورت کمی در تطابق با فرکانس یک صوت خارجی معادل اطلاق می گردد که تغییرات آن قبل و بعد از مداخله لیزر کم توان مورد بررسی قرار می گیرد.

تعریف عملیاتی: در این پژوهش به طول مدت زمان کاهش یا وقفه ای که به صورت موقتی پس از قطع صدای پوششی در بلندی صدای وزوز به وجود می آید، اطلاق می گردد.

معیار قیاسی _ دیداری (Visual Analog Scale)

تعریف شرحی: معیاری ذهنی (سابجکتیو) برای بررسی بلندی وزوز می باشد که درآن شدت وزوز روی محوری از اعداد صفر تا 10 ارزش گذاری شده است. ((hazel, 1996

تعریف عملیاتی: معیار ذهنی برای بررسی بلندی وزوز می باشد که در آن شدت وزوز روی محوری از اعداد صفر تا ده ارزش گذاری شده است. در این مطالعه عدد صفر مؤید عدم وزوز و عدد ده مشخص کننده بالاترین درجه بلندی وزوز می باشد. هر چه از صفر به عدد ده روی محور مربوطه میل شود مؤید بالا رفتن بلندی وزوز می باشد.

(Ecoch G) الکترو کوکلئوگرافی:

روشی از ثبت پتانسیلهای برانگیخته زودرس شنوایی از حلزون و عصب هشتم جمجمه ای که شامل میکروفونیکهای حلزونی (CM)، پتانسیل تجمعی (SP) و پتانسیل عمل مرکب (CAP) است که می تواند توسط الکترود مجرا یا پرومونتوری به ثبت برسد (stach, 1997)

آستانه CAP:

تعریف شرحی: حداقل سطح صوتی که در آن موج CAP به صورت قابل تکرار و قابل تشخیص بدست آید. (Hall, 1992)

تعریف عملیاتی: در این پژوهش به حداقل سطح صوتی گفته می شود که در آن موج CAP به صورت قابل تکرار و قابل تشخیص بدست آید. که در سطوح پایین تر از آن، هیچ موج مشخصی حاصل نشود.

دامنه (Amplitude):

تعریف شرحی: شامل اندازه پاسخ برانگیخته بر حسب میکرو ولت (stach, 1997)

تعریف عملیاتی: اندازه پاسخ CAP بر حسب میکرو ولت است که در این تحقییق این دامنه بصورت تفاوت ولتاژ بین خط پایه ای تا قله موج1N بر حسب میکرو ولت اندازه گیری می شود.

نهفتگی (latency):

تعریف شرحی: به فاصله زمانی بین لحظه مشخص ارائه محرک و ظهور یک تغییر منتظره (اوج یا قعر) در شکل موج پاسخ برانگیخته شنوایی اطلاق می شود.

(hall, 1991)

تعریف عملیاتی: در این پژوهش به فاصله زمانی از لحظه ارائه محرک تا ظهور قله موج CAP گفته می شود واحد اندازه گیری آن میلی ثانیه است.

4-3-4- آزمون تطابق بلندی وزوز:

میانگین تطابق بلندی وزوز قبل از تابش اشعه لیزر 9/6 14/8 دسی بل و بعد از تابش 01/7 2/6 می باشد که نتیجه آزمونt زوج، از نظر آماری معنادار می باشد.

5-3-4- بررسی شدت وزوز بر حسب شاخص دیداری – قیاسی (VAS):

درجه بلندی وزوز، بر اساس یک محور عددی که از صفر تا 10 مدرج شده بود، ارزیابی می گشت. عدد صفر به مفهوم عدم هر گونه وزوز، در گوش ها یا سر و عدد 10 به مفهوم بالاترین شدت وزوز که در حد صدای موتور هواپیما باشد، تشبیه می شد، هر چه عدد به 10 نزدیکتر بوده نشان دهنده شدت بیشتر وزوز بود.

میزان شدت وزوز قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان ثبت می گردید.

در ارزیابی شدت ذنی وزوز قبل و بعد از تابش اشعه لیزر تغییراتی در جهت کاهش بلندی داشتیم که نتیجه آزمون Wilcoxon از نظر آماری معنا دار نمی باشد که با توجه به به نظر می رسدکه احتمالاً با افزایش تعداد نمونه این اعداد معنادار گردند. جدول اطلاعات آماری ضمیمه می باشد.

6-3-4- بررسی میزان آزاردهندگی وزوز بر حسب شاخص دیداری- قیاسی (VAS):

میزان آزاردهندگی ذهنی وزوز نیز بر حسب شاخص دیداری – قیاسی قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان مورد ارزیابی قرار گرفت. و تغییراتی در جهت کاهش میزان آزاردهندگی داشتیم که با آزمون willcoxon از نظر آماری معنادار نمی باشد و

4-4- تغییرات مربوط به شاخصه های آزمون Ecoch:

در این آزمون آستانه پتانسیل عمل مرکب، دامنه پتانسیل عمل مرکب زمان نهفتگی پتانسیل عمل مرکب، نسبت دامنه SP/AP قبل و بعد از لیزر درمانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

1-4-4- تغییر آستانه پتانسیل عمل مرکب:

در این مطالعه میانگین سطح آستانه های پتانسیل عمل مرکب قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان مورد ارزیابی قرار گرفت و که نتیجه آزمون t زوج قبل و بعد از تابش اشعه لیزر، تفاوت آماری معنی داری را نشان نمی دهد.

2-4-4- تغییرات دامنه پتانسیل عمل مرکب (CAP):

تغییرات میانگین دامنه های پتانسیل عمل قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان از تا نانوولت افزایش معناداری را از نظر آماری نشان نداد.

3-4-4- تغییرات نهفتگی پتانسیل عمل مرکب (CAP):

تغییرات میانگین نهفتگی CAP و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان از 1.39 تا 1.37 میلی ثانیه، از نظر آماری اختلاف معنا داری را نشان نداد.

5-4- تغییرات مربوط به آزمون DPOAE:

در این مطالعه قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان آزمون DPOAE به صورت ثبت و و ثبت گردید.

در تمام بیماران مقادیری دامنه DPOAE در سطح شدتی 55dBspl، قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان کمتر از صفر دسی بل و منفی بودند.

مقادیر دامنه قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان در نقاط و و و و و و مورد بررسی قرار گرفت. در نقطه و میانگین دامنه از به دسی بل spl تغییر نشان داده بود که این تغییرات دامنه در این نقطه، از نظر آماری اختلاف معناداری نداشت.

در نقطه و تغییرات میانگین دامنه DPOAG از به -، از نظر آماری اختلاف معناداری را نشان داد.))

در نقطه و تغییرات میانگین دامنه DPOAG از به دسی بل SPL، از نظر آماری اختلاف معناداری نداشت.

مقالات مرتبط


 • دسته بندی: مهندسی» مهندسی برق و الکترونیک فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 21 دانلود تحقیق در مورد بررسی توان اکتیو، توان راکتیو، ضریب توان و انرژی الکتریکی در محیط های هارمونیکی، در قالب doc و در...

 • متدو روشهاپژوهش حاضر بر روی 5 فرد مبتلا به وزوز ناشی از ضربه صوتی صورت گرفت 3 نفر از بیماران وزوز یکطرفه و 2 نفر دارای وزوز دوطرفه بودند که مجموعاً 7 گوش تحت درمان با اشعه لیزر کم توان قرار...

 • دسته: برق، الکترونیک، مخابرات فرمت فایل: doc حجم فایل: 939 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 برش مواد با اشعه لیزر دانلود مقاله پرتو لیزری دانلود مقاله اشعه لیزر دانلود مقاله برش لیزری اجسام دانلود مقالات رشته برق برش مواد با اشعه...

 • دسته: پزشکی فرمت فایل: doc حجم فایل: 2149 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 64 پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر...

 • در این تحقیق مدلسازی تابش لیزر و نحوه انتشار آن در بافت، جذب و پراکندگی آن مورد بررسی قرار گرفته شده است ابتدا اصول پایه ای مدلسازی تابش لیزر و پراکندگی آن در بافت معرفی می شود سپس روش های دیگر...

 • دسته: علوم پزشکی فرمت فایل: doc حجم فایل: 215 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 لیزر کاربرد های لیزر در پز پایان نامه بررسی لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی) تحقیق بررسی لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن...

 • دسته: فیزیک فرمت فایل: doc حجم فایل: 226 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی) دانلود تحقیق لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی) تحقیق کاربرد لیزر در پزشکی لیزر چیست لیزر...

 • دسته: فیزیک فرمت فایل: doc حجم فایل: 226 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 لیزر پزشکی و کاربرد آن جراح تحقیق لیزر درمانی چیست لیزردرمانی در پزشکی فایل کاربرد لیزر در پزشکی خرید تحقیق کاربرد لیزر در پزشکی اصول درمان لیزرهای کم...

 • مقاله لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی) (فیزیک) دسته: فیزیک بازدید: 4 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 335 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 مقاله لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی) (فیزیک) مقاله لیزر و...

 • دسته بندی: عمومی» پروژه کارآموزی فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحات: 153 دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی … گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی...

 • دسته: پزشکی فرمت فایل: doc حجم فایل: 65 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 مقاله کاربرد لیزر در پزشکی و لیزر درمانی مقاله کاربرد لیزر در پزشکی و لیزر درمانی کلیک جهت دانلود مقاله کاربرد لیزر در پزشکی و لیزر...

 • دسته بندی: علوم پزشکی» بهداشت عمومی فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 168 دانلود تحقیق با موضوع وروز و اختلالات شنوایی، در قالب word و در 168 صفحه، قابل ویرایش. مقدمه تحقیق: تعاریف مختلفی در مورد وزوز...

 • این محصول یکی از نادرترین مقاله های تاریخ در زمینه استعمار فرانو، شیوه ها، شاخصه ها و راههای مقابله با آن میباشد درست است به راحتی میتوان از اینترنت هزارن صفحه درباره این موضوع مطلب پیدا کرد ولی مجموعه های ما...

 • پروژه پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها در 120 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc دسته: معماری بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 106 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 120 دانلود پژوهش دانلود پروژه دانلود پروژه شرایط...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 103 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 173 دانلود پرسشنامه دانلود نمونه سوالات دانلود پایان نامه ارشد دانلود فایل دانلود گزارش کار آموزی دانلود تحقیق دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه وزوز و...

 • دسته بندی: مهندسی» مهندسی معماری فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 15 دانلود تحقیق با موضوع روش های کاهش تابش شدید خورشید، در قالب pdf و در 15 صفحه، شامل کم کردن انعکاس زمین و سطوح بیرون...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 62 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 تاثیر گوش دادن موسیقی و نواختن آن در کاهش اضطراب با تاکید بر موسیقی پاپ در دانشجویان ابهر اضطراب بیماریهای روانی کاهش اضطراب با موسیقی...

 • پاور پوینت قابل ارائه تابش دهی درس فراوری نوین کارشناسی و کارشناسی ارشد صنایع غذایی به عنوان سمینار گرد اوری از 24 رفرنس انگلیسی معتبر دسته: کشاورزی بازدید: 5 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 860 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36...

 • تابش دهی دسته: کشاورزی بازدید: 4 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 860 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 سمینار تابش دهی سمینار تابش دهی کلیک جهت دانلود تابش کلیک جهت دانلود

 • دسته: آمار فرمت فایل: doc حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 آمار (ساعاتی که هر فرد در طول هفته برای گوش دادن به موسیقی صرف می کند) دانلود پروژه آمار خرید پروژه آمار خرید و دانلود پروژه آمار دانلود...