ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مدیران دولتیِ دست¬اندرکار در امور بین¬المللی»

فهرست مطالب دارد پرسشنامه دارد سئوالات مصاحبه داردمنابع فارسی و انگلیسی داردکارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران

دسته: مدیریت

بازدید: 11 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 373 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 176

 • هوش چندگانه
 • محیط¬های چندفرهنگی
 • هوش عاطفی
 • هوش فرهنگی
 • ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مدیران دولتیِ دست¬اندرکار در امور بین¬المللی»
 • هوش شناختی

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1) مقدمه. 1

1-2) مسأله اصلی تحقیق. 1

1-3) تشریح و بیان موضوع. 2

1-4) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق. 3

1-5) سابقه تحقیقات و مطالعات گذشته. 4

1-6) سؤالات تحقیق. 7

1-7) اهداف انجام تحقیق. 7

1-8) روش انجام تحقیق. 8

1-9) روش های گردآوری اطلاعات.. 8

1-10) قلمرو تحقیق. 8

1-11) جامعه و نمونه آماری.. 8

1-11-1) جامعه آماری.. 8

1-11-2) نمونه آماری.. 8

13-1) روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 9

14-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق. 10

فصل دوم. 12

ادبیات تحقیق.. 12

2-1) مقدمه. 13

2-2) تعریف هوش و انواع آن. 13

2-2-1) هوش چندگانه. 15

2-2-2) هوش عاطفی. 16

2-2-3-1) هوش عاطفی و بهره هوشی. 21

2-2-3-2) هوش عاطفی در محیط کار. 23

2-3) هوش فرهنگی. 26

2-3-1) تئوری هوش فرهنگی. 28

2-3-2) عناصر هوش فرهنگی. 29

2-3-3) 35

2-3-4) مدل موفقیت جهانی مدیران و نقش هوش فرهنگی در آن. 37

2-3-5) ارتباط هوش فرهنگی و تجارب و مأموریتهای برون مرزی.. 39

2-3-6) انواع شخصیتها در هوش فرهنگی. 43

2-3-7) تقویت و توسعه هوش فرهنگی. 44

2-3-8) رویکرد هوش فرهنگی در آموزش میان فرهنگی. 51

2-3-8-1) آموزش دادن جنبه فراشناختی شناختی. 53

2-3-8-2) آموزش جنبه انگیزشی. 54

2-3-8-3) آموزش جنبه رفتاری.. 55

2-3-8-4) یکپارچه کردن ابعاد هوش فرهنگی. 57

فصل سوم. 60

روش تحقیق.. 60

3-1) روش تحقیق. 61

3-2) تحقیق کیفی و کمی. 61

3-2-1) روابط تحقیق کیفی و کمی. 62

3-2-2) تلفیق تحقیق کیفی و کمی. 62

3-3) روشهای جمع آوری اطلاعات.. 63

3-4) مصاحبه. 64

3-4-1) مراحل فرایند مصاحبه. 64

3-4-2) مزایا و معایب مصاحبه. 67

3-5) پرسشنامه. 68

3-6) روایی و پایایی ابزار پژوهش … 70

3-6-1) پایایی) قابلیت اعتماد (مصاحبه. 70

3-6-2) پایایی در تحلیل محتوا 70

3-6-2-1) محاسبه پایایی بازآزمون. 71

3-6-2-2) محاسبه پایایی بین دو کُدگذار. 72

3-6-3) اعتبار (روایی) مصاحبه. 72

3-6-4) پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامهها 74

3-6-5) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 75

3-6-5-1) بررسی میزان حجم نمونه در تحلیل عاملی. 77

3-6-5-2) مراحل اجرای تحلیل عاملی اکتشافی. 77

3-6-5-3) تحلیل عاملی تاییدی مدلهای اندازه گیری.. 77

3-6-5-4) تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه هوش فرهنگی. 78

3-6-5-5) مدل اندازه گیری هوش فرهنگی با استفاده تحلیل عاملی تاییدی.. 79

3-7) جامعه آماری.. 84

3-8) قلمرو مکانی تحقیق. 84

3-9) قلمرو زمانی تحقیق. 84

3-10) نمونه آماری و روش نمونهگیری.. 84

3-10-1) حجم نمونه مصاحبه. 84

3-10-2) روش نمونهگیری برای مصاحبه. 85

3-10-3) حجم نمونه پرسشنامه. 86

3-10-4) روش نمونهگیری پرسشنامه. 87

3-11) روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 87

3-11-1) روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات مصاحبه. 87

3-11-2) روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه. 90

3-11-2-1) آزمون دو جمله ای.. 90

3-11-2-2) تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن. 91

3-11-2-3) ضریب همبستگی. 91

3-11-2-4) مدل معادلات ساختاری.. 91

فصل چهارم. 95

تجزیه و تحلیل اطلاعات … 95

4-1) مقدمه. 96

4-2) تحلیل محتوای کیفی مصاحبهها 96

4-2-1) روشهای ارتقاء هوش فرهنگی فراشناختی. 96

4-2-2) روشهای ارتقاء هوش فرهنگی شناختی. 99

4-2-3) روشهای ارتقاء هوش فرهنگی انگیزشی. 105

4-2-4) روشهای ارتقاء هوش فرهنگی رفتاری.. 108

4-2-5) روشهای عمومی ارتقاء هوش فرهنگی. 111

4-3) تحلیل محتوای کمی مقولات مصاحبه با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون. 112

4-3-1) مراحل تکنیک آنتروپی شانون. 114

4-4) تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه. 119

4-4-1) آمار توصیفی پرسشنامه. 119

4-4-2) آمار استنباطی. 120

فصل پنجم.. 139

نتیجهگیری و پیشنهادات … 139

5-1) مقدمه. 140

5-3) بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمونهای همبستگی و مدل معادلات ساختاری.. 146

5-4) بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون دو جمله ای.. 147

5-5) بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن. 147

5-6) ارائه پیشنهادات.. 148

5-6-1) پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق. 148

5-6-2) پشنهادات برای تحقیقات آتی. 150

5-7) محدودیت های تحقیق. 151

فهرست منابع و مأخذ. 153

پیوستها 161

پیوست 1: پرسشنامه سنجش هوش فرهنگی. 162

پیوست 2: سؤالات مصاحبه. 164

فهرست جدول­ها

جدول 2-1: چارچوب قابلیت احساسی.. 20

جدول 2-2: قابلیت اجتماعی.. 21

جدول 2-3: انواع آموزش های رسمی و کاربرد آن را برای ارتقاء هوش فرهنگی.. 52

جدول 3-1: محاسبه پایایی بازآزمون. 74

جدول 3-2: محاسبه پایایی بین دو کُدگذار. 75

جدول 3-3: ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه­های هوش فرهنگی.. 79

جدول 3-4: ضریب آلفای کرونباخ هوش فرهنگی.. 79

جدول 3-5: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی هوش فرهنگی.. 86

جدول 3-6: فراوانی مقوله­ها بر حسب پاسخگو. 95

جدول 4-1: دسته مفاهیم مربوط به راههای ارتقاء هوش فرهنگی فراشناختی.. 108

جدول 4-2: دسته مفاهیم مربوط به ارتقاء هوش فرهنگی شناختی.. 111

جدول 4-3: دسته مفاهیم مربوط به راههای ارتقاء هوش فرهنگی انگیزشی.. 117

جدول 4-4: دسته مفاهیم مربوط به راههای ارتقاء هوش فرهنگی رفتاری.. 119

جدول 4-5: دسته مفاهیم مربوط به راههای عمومی ارتقاء هوش فرهنگی.. 122

جدول 4-6: فراوانی حاصل از 20 مصاحبه­شونده برای 21 مقوله. 125

جدول 4-7: دادههای بهنجار شده برای مقولههای مربوط به مصاحبه­شوندگان. 126

جدول 4-8: میزان عدم اطمینان (Ej) حاصل از هریک از مقوله­ها 127

جدول 4-9: ضریب اهمیت هر یک از مقوله­ها 127

جدول4-10: توزیع فراونی مربوط به جنسیت پاسخ­دهندگان. 129

جدول 4-11: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان. 130

جدول 4-12: توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگان. 131

جدول4-13: توزیع فراوانی مربوط به سطوح تحصیلات پاسخ دهندگان. 132

جدول4-14: توزیع فراوانی مربوط به رشته تحصیلی پاسخ دهندگان. 134

جدول4-15: آزمون همبستگی اسپیرمن میان هوش فرهنگی فراشناختی و هوش فرهنگی شناختی.. 136

جدول4-16: آزمون همبستگی اسپیرمن میان هوش فرهنگی فراشناختی و هوش فرهنگی انگیزشی.. 136

جدول4-17: آزمون همبستگی اسپیرمن میان هوش فرهنگی فراشناختی و هوش فرهنگی رفتاری.. 137

جدول4-18: آزمون همبستگی اسپیرمن میان هوش فرهنگی شناختی و هوش فرهنگی انگیزشی.. 138

جدول4-19: آزمون همبستگی اسپیرمن میان هوش فرهنگی شناختی و هوش فرهنگی رفتاری.. 139

جدول4-20: آزمون همبستگی اسپیرمن میان هوش فرهنگی انگیزشی و هوش فرهنگی رفتاری.. 140

جدول 4-21: آزمون همبستگی اسپیرمن میان اطلاعات جمعیتشناختی و ابعاد هوش فرهنگی.. 141

جدول 4-22: آزمون دوجمله ای به منظور بررسی مناسب بودن سطح هوش فرهنگی فراشناختی کارکنان. 142

جدول 4-23: آزمون دوجمله ای به منظور بررسی مناسب بودن سطح هوش فرهنگی شناختی کارکنان. 143

جدول 4-24: آزمون دوجمله ای به منظور بررسی مناسب بودن سطح هوش فرهنگی انگیزشی کارکنان. 144

جدول 4-25: آزمون دوجمله ای به منظور بررسی مناسب بودن سطح هوش فرهنگی رفتاری کارکنان. 145

جدول4-26: میانگین رتبه های ابعاد هوش فرهنگی در آزمون فریدمن. 146

جدول4-27: آزمون فریدمن. 146

فهرست نگاره­ها

نگاره 1-1: مدل عملیاتی تحقیق مشبکی و راموز. 4

نگاره 2-1: اجزای هوش فرهنگی.. 37

نگاره 2-2: مدل شماتیک موفقیت جهانی مدیران. 40

نگاره 2-3 منحنی u شکل سازگاری میان فرهنگی.. 43

نگاره 2-4: ابعاد فرهنگی شما چیست؟ . 48

نگاره 2-5: طراحی آموزش میان فرهنگی.. 59

نگاره 3-1: طرحهای تحقیقاتی برای تلفیق کیفی و کمی.. 66

نگاره 3-2: مدل مفهومی هوش فرهنگی.. 87

نگاره 3-3: فرضیات مدل مفهومی هوش فرهنگی.. 88

نگاره 3-4: مدل اعداد معناداری.. 89

نگاره 4-1: نمودار فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. 130

نگاره 4-2: نمودار فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. 131

نگاره 4-3: نمودار فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگان. 132

نگاره 4-4: نمودار فراوانی مربوط به سطوح تحصیلات پاسخدهندگان. 133

نگاره 4-5: نمودار فراوانی مربوط به رشته تحصیلی پاسخدهندگان. 134

نگاره 5-1: نقشه تِم بدست آمده در زمینه راههای ارتقا هوش فرهنگی مدیران دولتی دستاندکار در امور بینالمللی. 151

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

بسیاری از سازمانهای قرن بیست و یکم چند فرهنگی هستند. با بیشتر شدن گوناگونی در جمعیت نیروی کار و سازمان­هایی که به سمت ادغام در اقتصاد جهانی روی آورده اند، افراد نیاز دارند تا به صورت منظم و قاعده مند با افرادی که دارای فرهنگ های متفاوت و پیش زمینه های قومی و نژادی دیگری هستند، کار و تعامل کنند. این چالش، یک مسئله جدی را پیش آورده که چگونه می­توان مدیران را برای چنین تعاملات و مأموریت­های چالشی آماده ساخت؟

برای مواجهه با محیط­های چندفرهنگی افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند. هوش فرهنگی توانایی فرد برای تعامل مؤثر با فرهنگ­های جدید است. در هر حال در دنیایی که عبور از مرزها کاری عادی شده است، پرورش هوش فرهنگی یک نیاز حیاتی برای همه مدیران و کارکنان است. مدیران موفق، رمز برخورد با فرهنگهای گوناگون ملی، فراملی و سازمانی را به خوبی می آموزند و از آموزه های خود نهایت استفاده را می برند (Tan, 2004). در محیط و بازار جهانی، پرورش هوش فرهنگی، اهرم مورد نیاز رهبران و مدیران تلقی می­شود. سازمانها و مدیرانی که ارزش استراتژیک هوش فرهنگی را درک کنند، می­توانند از تفاوتها و تنوع فرهنگی در جهت بهره­وری بیشتر و ایجاد مزیت رقابتی در بازار جهانی استفاده کنند. بدین جهت ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء هوش فرهنگی به سازمانها و مدیران کمک می­کند تا بتوانند از تفاوتها و تنوع فرهنگی در جهت بهره­وری بیشتر، ایجاد مزیت رقابتی و برتری در بازار جهانی استفاده کنند.

در این فصل ازتحقیق، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق، سؤالات تحقیق، اهداف اساسی از انجام تحقیق، روش تحقیق، روش های گردآوری اطلاعات، نمونه و جامعه آماری، روش نمونه گیری و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته، و در پایان اصطلاحات و واژه های تخصصی مطرح می­گردند.

مقالات مرتبط


 • دسته: مبانی و پیشینه نظری فرمت فایل: docx حجم فایل: 153 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 مبانی و پیشینه نظری انواع هوش (هوش عقلانی، هوش هیجانی، هوش معنوی، هوش بدنی) مبانی نظری و پیشینه پژوهش انواع هوش از دانلود فایل مطمئن...

 • چکیده، مقدمه، منابع، تمام فصل ها، فهرست دسته: مدیریت بازدید: 5 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 114 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 158 ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مدیران دولتیِ ء هوش فرهنگی، مدیران دولتیِ، امور بین المللی از دانلود...

 • دسته بندی: مدیریت» رهبری فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 57 دانلود تحقیق در مورد ارائه راه کارهایی برای ارتقای هوش فرهنگی مدیران دولتی، در قالب doc و در 61 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات...

 • چکیده، مقدمه، منابع، تمام فصل ها، فهرست، پیوست، جدول دسته: مدیریت بازدید: 5 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 351 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 170 «ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مدیران دولتیِ دست اندرکار در امور بین المللی» هوش فرهنگی،...

 • فهرست، مقدمه، منابع دسته: مدیریت بازدید: 5 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 114 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 هوش فرهنگی انگیزش هوش فرهنگی رفتار مدیران دولتیِ هوش فرهنگی استراتژی هوش فرهنگی دانش ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مدیران دولتیِ...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 128 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 134 پایان نامه بررسی ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن در طی یک دوره یکساله و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن پایان نامه بررسی ارزیابی رضایتمندی مشتریان...

 • دسته: روان شناسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 84 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 دلایل افسردگی بعضی از دانش آموزان دوره ابتدایی و ارائه راهکارهایی برای آن افسردگی دانش آموزان دوره ابتدایی یادگیری مدارس کلیک جهت دانلود شرح مختصر:...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 128 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 134 مقاله بررسی ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن در طی یک دوره یکساله و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن تح بررسی ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو...

 • دسته: حسابداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 145 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 عوامل افزایش مطالبات معوق شناسایی عوامل موثر ایجاد مطالبات در سررسیدهای گذشته راهکارهای کاهش مطالبات معوق دانلود پایان نامه مطالبات معوق شناسایی عوامل موثر ایجاد مطالبات در سررسیدهای...

 • دسته: دامپزشکی فرمت فایل: doc حجم فایل: 117 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 106 دانلود پایان نامه امنیت زیستی دانلود پایان نامه رشته دامپزشکی امنیت زیستی کاهش بیماریهای عفونی با امنیت زیستی مفهوم و ماهیت امنیت زیستی و ارائه راهکارهایی برای مهار...

 • دسته: عمران فرمت فایل: doc حجم فایل: 6061 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 114 پایان نامه تاثیر مکان زهکش بال دست بر پایداری شیب بالا دست سد خاکی در حالت تخلیه سریع مخزن پایان نامه تاثیر مکان زهکش بال دست بر پایداری...

 • چکیده فارسی و انگلیسی دارد منابع فارسی و انگلیسی دارد پرسشنامه دارد خروجی نرم افزار دارد چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض به کارگرفته شده از سوی آنها در بین مدیران...

 • چکیده و فهرست مطالب و پرسشنامه و چکیده لاتین هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی شناسایی هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض به کارگرفته شده از سوی آنها در اداره های دولتی شهرستان تنکابن دسته: مدیریت بازدید: 5...

 • دسته بندی: مدیریت» مدیریت استراتژی فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 170 دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض، در قالب word و در 170 صفحه، قابل ویرایش، شامل...

 • دسته: مکانیک فرمت فایل: doc حجم فایل: 392 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 اندازه گـیری و پیش بینی تنش پسماند و آنالیز شکست در برخی از اتصالات جوشی و ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری و کاهش تنش پسماند و بروز شکست در...

 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc حجم فایل: 2489 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 430 پایان نامه ارائه و توصیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم افزار بر پایه الگوها پایان نامه ارائه و توصیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم...

 • دسته بندی: مهندسی» مهندسی صنایع فرمت فایل دانلودی: DOC فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 111 دانلود تحقیق با موضوع بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارهایی مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای، در قالب...

 • دسته: حسابداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 161 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 79 بررسی عوامل افزایش مطالبات معوق و ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری از افزایش آن دانلود پایان نامه حسابداری دانلود پایان نامه مطالبات معوق عوامل افزایش مطالبات معوق راهکارهای کاهش...

 • دسته بندی: مدیریت» مدیریت بازاریابی فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 18 چکیده امروزه شرکتها صرف نظر از زمینه فعالیت خود (اعم از تولیدی و خدماتی)، برای موفقیت و بقای خود در بازارهای رقابتی و به شدت...

 • بموجب شخصیت بین المللی و سند تاسیس، سازمانهای بین المللی تکالیفی را بر عهده دارند دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 بطور ضمنی مسئولیت سازمانهای بین المللی را پذیرفت همانگونه که سازمانهای بین المللی می توانند علیه اعضای خود اقامه...