ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته: علوم انسانی

بازدید: 1 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 1002 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 150

 • ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • بررسی ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: 1

مقدمه: 3

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 5

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 7

3-1 بیان مسئله 9

4-1. چهار چوب نظری تحقیق. 11

5-1. فرضیه های تحقیق. 12

6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق. 12

7-1. اهداف تحقیق. 13

8-1. حدود مطالعاتی. 14

1-8-1 قلمرو مکانی. 14

2-8-1 قلمرو زمانی. 14

3-8-1 قلمرو موضوعی. 14

9-1. تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی. 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 بخش اول: مبانی نظری. 17

1-1-2 مقدمه 17

2-1-2. تعریف محافظه کاری. 17

3-1-2. احتیاط. 20

4-1-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری. 20

1-4-1-2. معیارهای خالص دارایی ها 21

2-4-1-2. معیارهای سود و اقلام تعهدی. 21

3-1-4-2. معیارهای رابطه سود و بازده سهام 22

5-1-2. تقسیم انواع محافظه کاری. 22

1-5-1-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) 23

2-5-1-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) 23

6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری: 24

1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط. 24

2-6-1-2. روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط. 26

7-1-2. تعریف ورشکستگی. 28

8-1-2 بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 29

9-1-2 بررسی قانون ورشکستگی ایران. 30

10-1-2 دلایل ورشکستگی. 31

1-10-1-2 دلایل درون سازمانی. 31

11-1-2 مراحل ورشکستگی: 33

1-11-1-2 دوره نهفتگی. 33

2-11-1-2 دوره کسری وجوه نقد 34

3-11-1-2 دوره نبود توان پرداخت دیون کامل: 34

12-1-2 ورشکستگی از نظر حقوقی: 35

13-1-2 بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفه ای مختلف در مورد تداوم فعالیت: 35

14-1-2 شیوه های ارزیابی تداوم فعالیت.. 36

1-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت: 36

2-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان: 37

15-1-2 استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت.. 38

16-1-2 پیش بینی ورشکستگی شرکت های کوچک و کاربرد شاخص های غیرمالی. 40

1-16-1-2 پیش بینی. 42

17-1-2 کاربرد نسبت های مالی. 43

18-1-2 انواع مدل های توانمندی مالی. 44

2-18-2 روش تجزیه و تحلیل نسبتها: 45

19-1-2 مدل های چند متغیره برای پیش بینی ورشکستگی. 46

20-1-2 اشکالات مدل ممیزی تجزیه و تحلیل متمایز کننده 46

21-1-2مدل های احتمال شرطی. 47

22-1-2 مشکلات مدل های پیش بینی ورشکستگی: 48

23-1-2 توسعه مدل های پیشین پیش بینی توانمندی مالی. 49

24-1-2 مدل های پیش بینی ورشکستگی. 51

1-24-1-2 مدل ویلیام بیور (1966) 52

2-24-1-2 مدل آلتمن (1968) 53

3-24-1-2 مدل اسپرین گیت (1978) 56

4-24-1-2 مدل اوهلسون (1980) مدل احتمال شرطی. 57

5-24-1-2 مدل زمیجوسکی (1984) 58

6-24-1-2 مدل فالمر (1984) 58

7-24-1-2 مدل سی اسکوار (1987) 59

8-24-1-2 مدل گرایس (1998) 60

9-24-1-2 ارزیابی مدل زاوگین برای رتبه بندی مالی شرکت ها 62

2-2 بخش دوم: پیشینه تحقیق. 68

1-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور. 69

2-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران. 77

3-2-2 پژوهش های انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران. 78

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 81

2-3 روش تحقیق. 81

3-3 جامعه ونمونه آماری. 82

5-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 83

6-3 روش تحقیق. 83

7-3 مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق. 84

8-3 متغیر های تحقیق. 84

1-8-3 متغیر مستقل. 84

2-8-3 متغیر وابسته 85

9-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 86

1-9-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 87

10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه 95

2-4. شاخص های توصیفی متغیرها 95

3-4. روش آزمون فرضیه ها تحقیق. 97

4-4. تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 98

1-4-4. بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 99

2-4-4. خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 100

1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 100

1-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 100

2-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 104

2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم: 108

1-2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 109

2-2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 112

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 119

2-5. نتایج فرضیه اصلی اول. 119

1-2-5. نتایج فرضیه فرعی الف.. 119

2-2-5- نتایج فرضیه فرعی ب.. 120

3-5. نتایج فرضیه اصلی دوم 120

1-3-5. نتایج فرضیه فرعی الف.. 120

2-3-5. نتایج فرضیه فرعی ب.. 121

4-5. نتیجه گیری کلی تحقیق. 122

5-5. پیشنهادات.. 122

1-5-5. پیشنهاد بر مبنای فرضیه های پژوهش.. 122

2-5-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی: 123

6-5 محدودیت های تحقیق. 123

پیوست ها

فهرست شرکت ها 126

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 128

منابع لاتین: 130

چکیده لاتین. 132

نگاره (1-2): دلایل ورشکستگی. 33

نگاره (2-2): مراحل ورشکستگی. 34

نگاره (3-2): نتایج حاصل از مدل های تجربی پیش بینی. 49

نگاره (4-2): نتایج حاصل از آزمون در جدول ذیل قرار دارد: 54

نگاره (5-2): نتایج آزمون مدل آلتمن 1982.55

نگاره (6-2): خلاصه تحقیقات خارجی مرتبط با محافظه کاری و ورشکتگی. 75

نگاره (1-3): مشخصات روش پیرسون. 89

نگاره (1-4): شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع 96

نگاره (2-4): آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) 99

نگاره (3-4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی. 100

نگاره (4-4): تحلیل واریانس رگرسیون. 101

نگاره (5-4): ضرایب معادله رگرسیون. 102

نگاره (5-4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی. 104

نگاره (6-4): تحلیل واریانس رگرسیون. 105

نگاره (7-4): ضرایب معادله رگرسیون. 106

نگاره (8-4). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی الف و ب.. 108

نگاره (9-4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی. 109

نگاره (10-4): تحلیل واریانس رگرسیون. 110

نگاره (11-4): ضرایب معادله رگرسیون. 110

نگاره (12-4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی. 113

نگاره (13-4): تحلیل واریانس رگرسیون. 114

نگاره (14-4): ضرایب معادله رگرسیون. 114

نگاره (15-4). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی الف و ب.. 117

نمودار (1-3) مدل تحقیق. 84

نمودار (1-4): ناحیه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمینان 95%.. 98

نمودار (2-4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 103

نمودار (3-4): خط و معادله رگرسیون. 103

نمودار (4-4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 107

نمودار (5-4): خط و معادله رگرسیون. 107

نمودار (6-4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 111

نمودار (7-4): خط و معادله رگرسیون. 112

نمودار (8-4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 115

نمودار (9-4): خط و معادله رگرسیون. 116

چکیده:

این پژوهش روابط موجود در میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد، که محافظه کاری سبب افزایش اموال و پول نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن پول نقد به میزان کافی وجود ندارد. تبعیت می کند، بنابراین تئوری حسابداری حاکی از وجود رابطه بین این دو مقوله است. در این پژوهش از طبقه بندی محافظه کاری مشروط و نامشروط و از مدل پیش بینی ورشکستگی زاوگین و آلتمن که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می دهند استفاده شده است. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1379 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد 76 شرکت انتخاب شوند. پس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های رهاورد نوین، برای محاسبه متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق این نتایج حاصل شد فرضیه اصلی اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورکستگی طبق مدل آلتمن در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به تقسیم محافظه کاری به مشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که متغیر ها دارای ارتباط خطی و معکوس با یکدیگر هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط و ریسک ورشکستگی تایید می گردد. فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی طبق زاوگین در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به سنجش محافظه کاری از طریق تقسیم بین محافظه کاری مشروط ونامشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که محافظه کاری مشروط و نامشروط با ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین دارای ارتباط خطی و معکوس هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیر ها تایید می گردد. نتایج مقایسه ای حاصل از دو فرضیه اصل پژوهش نیز حاکی از این مهم است که رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین قوی تر از رابطه بین محافظه کاری نامشروط و این دو مدل می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش با سایر تحقیقات جهانی به خصوص نتایج تحقیق فرانک و همکاران (2010) مطابقت کاملی را نشان می دهد و می تواند کلیه گروه های ذی نفع درون سازمانی و برون سازمانی را در اتخاذ تصمیمات خود یاری کند.

واژه های کلیدی: محافظه کاری حسابداری، محافظه کاری مشروط، محافظه کاری نامشروط، ریسک ورشکستگی، مدل آلتمن، مدل زاوگین

مقالات مرتبط


 • دسته: حسابداری فرمت فایل: docx حجم فایل: 584 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 180 دانلود پروژه پایانی دانلود گزارش کار آموزی دانلود مقاله دانلود تحقیق دانلود پایان نامه ارشد دانلود پایان نامه بررسی کارایی مدلهای زیمسکی واهلسون، اسپرینگیت در امکان پیش بینی...

 • دسته: حسابداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 944 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 150 ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادر محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادر رابطه بین محافظه کاری حسابداری...

 • دسته: حسابداری فرمت فایل: docx حجم فایل: 510 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 148 دانلود پروژه دانلود پروپوزال ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود مقاله دانلود پایان نامه کارشناسی...

 • ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 1002 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 150 محافظه کاری نامشروط مدل آلتمن ارزیابی...

 • ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 711 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 148 ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری...

 • بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 651 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 185 زیمسکی واهلسون در امکان پیش...

 • این پروژه در 27 صفحه و کاملا مرتب و منظم و طبق فرمت دانشگاهی تنظیم و ویرایش شده است که در قالب فایل word می باشدجهت مشاهده فهرست و چکیده این پروژه به قسمت توضیحات مراجعه فرمائید دسته: حسابداری بازدید: 6...

 • بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 1133 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 146 بررسی...

 • دسته: حسابداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 2719 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 155 بررسی ارتباط میان موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع پایان نامه ارتباط میان محافظه کاری...

 • بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای دسته: حسابداری بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 698 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 160 بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه...

 • بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 671 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 141 بررسی رابطه بین...

 • مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 2695 کیلوبایت...

 • مقاله بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته حسابداری مدیریت مالی فرمتword (قابل ویرایش) تعداد صفحات 102 این فایل شامل مقاله با عنوان بررسی رابطه علی بین ساختار...

 • مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: حسابداری بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 5008 کیلوبایت تعداد...

 • مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 395 کیلوبایت...

 • دسته: اقتصاد فرمت فایل: doc حجم فایل: 57 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 هزینه حقوق صاحبان سهام کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس...

 • دسته: اقتصاد فرمت فایل: doc حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 فرصتهای سرمایه گذاری رشد داراییها شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری با رشد داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق...

 • دسته: اقتصاد فرمت فایل: pdf حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 دانلود نمونه سوالات دانلود سریال دانلود مقاله رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری با رشد داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود فایل دانلود مقاله...

 • دارایی در علم حسابداری دارایی عبارتست از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند دارایی های یک واحد ممکن است پدیده های عینی و مشهود باشند رشد داراییها عبارت است از از تفاوت داراییهای سال جاری و داراییهای دوره...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 3071 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 141 پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت...