تحقیق اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 124 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 304

 • تحقیق اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی
 • تحقیق اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

تحقیق اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

الف) اهدای گامت و حقوق جزا

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست [1].

ب) قانون مدنی و اهدای جنین

برای حل مشکل زوجین نابارور و تأمین خواسته آنان در 2/4/82 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 8/5/1382 مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمی شماره 17033 مورخ 29/5/82 منتشر گردید. این قانون که دارای 5 ماده است در مقایسه با قوانین کشورهای پیشرفته به ویژه قوانین فرانسه بسیار ابتدایی و ناقص است؛ لیکن از لحاظ اینکه مسأله انتقال جنین را تا حدی حل کرده و قواعد و ضوابط تازه ای آورده و تحولی در حقوق ایران ایجاد کرده قابل توجه است.

[1] – سید علی علوی قزوینی- تلقیح مصنوعی- انتشارات باشگاه اندیشه-86.

تشریفات اهداء جنین

از لحاظ شرایط صوری تشریفات، به موجب قانون جدید، علاوه بر موافقت کتبی زوجین صاحب جنین، زن و شوهر متقاضی باید مشترکاً تقاضای کتبی خود را تنظیم و تسلیم دادگاه کنند (ماده2). قانون به صراحت از کتبی بودن درخواست سخنی نگفته ولی از کلمه «تنظیم» این امر قابل استنباط است. دادگاه صالح در این خصوص دادگاه خانواده است که خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به درخواست رسیدگی و تصمیم گیری می کند. «عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد» (ماده4). از لحاظ صلاحیت نسبی در طرح نخستین به صلاحیت محاکم خانواده «محل سکونت زوجین» تصریح شده بود؛ ولی معلوم نیست به چه دلیل این قید در قانون مصوب حذف شده است. دادگاه خانواده در صورتی با انتقال جنین موافقت می کند که وجود شرایط لازم در درخواست کنندگان را احراز کند. یکی از این شرایط که جنبه تشریفاتی دارد ارائه گواهی معتبر پزشکی مبنی بر عدم امکان بچه دار شدن زوجین و استعداد زوجه برای دریافت جنین است. قانون از مرجع صادر کننده گواهی و کیفیت صدور آن سخنی نگفته و از این لحاظ ناقص است و شایسته است در آیین نامه اجرایی قانون این نقیصه، با بهره گیری از حقوق تطبیقی از جمله حقوق فرانسه، مرتفع گردد.

2- آثار انتقال جنین

برابر ماده3 قانون نحوه اهداء جنین «وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است». این عبارت مشابه ماده 11 «قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 می باشد. در واقع قانون گذار جدید با اقتباس از ماده 11 قانون یاد شده، برای طفل ناشی از انتقال جنین همان حقوق و تکالیفی را قائل شده است که قانون گذار 1353 برای طفل تحت سرپرستی در نظر گرفته است. قابل ذکر است که در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست عبارت «نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر» ذکر شده، در حالی که در قانون اخیر عبارت «نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر» آمده است. در عبارت مصوب مجلس شورای اسلامی «حقوق و تکالیف…» ذکر شده بود که طبق نظر می رسد که وظایف و تکالیف دو کلمه مترادف هستند که ذکر آن در قانون قابل ایراد است و بهتر بود به جای حذف «حقوق» از ذیل ماده و افزودن کلمه وظایف آن، صدر ماده به «حقوق و تکالیف» تبدیل می شد.

به هر حال از ماده 3 قانون چنین برمی آید که توراث بین طفل حاصل از انتقال جنین و زن و شوهر پذیرنده وجود ندارد و این قاعده با نظر فقهای اسلامی و شورای نگهبان منطبق است. توضیح آنکه در ماده 3 مصوب مجلس شورای اسلامی چنین آمده بود: «رعایت حقوق و تکالیف حاکم بر روابط فرزند و پدر و مادر بر زوجین گیرنده جنین الزامی است»؛ ولی شورای نگهبان آن را نپذیرفت، با این استدلال که «اگر مقصود از مفاد ماده 3 ترتیب کلیه آثاری است که برای فرزند واقعی می باشد، خلاف شرع است و اگر مقصود دیگری است مشخص شود تا اظهار نظر گردد». از این عبارت به وضوح بر می آید که شورای نگهبان حق توارث بین طفل و زوجین پذیرنده قائل نیست؛ زیرا چنانکه گفتیم، فقها طفل را به صاحبان اسپرم و تخمک ملحق می کند و فقط بین آنان توارث قائلند. بنابراین، در حقوق ایران، برخلاف حقوق فرانسه، بین طفل و زن و شوهر پذیرنده توارث وجود ندارد. اما در مورد منع نکاح بین طفل و زوجین پذیرنده و اقربای نزدیک آنان از ظاهر قانون که آثار قرابت ناشی از انتقال جنین را احصا کرده برمی آید که منع نکاح وجود ندارد، در حالی که چنین طفلی به منزله پذیرندگان است و عرف و مصلحت طفل و خانواده و جامعه اقتضا می کند که این قرابت مانند قرابت نسبی یا رضاعی مانع نکاح و سبب محرمیت باشد. برخی از فقهای معاصر هم گفته اند که زنی که جنین را در رحم خود پرورش داده مادر یا در حکم مادر است و شوهر زن، اگر طفل دختر باشد، ربیبه او به شمار می آید که از محارم است. بنابراین جا داشت که قانون گذار به منع نکاح تصریح می کرد…

مقالات مرتبط


 • دسته: پژوهش ها فرمت فایل: doc حجم فایل: 197 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 74 پروپوزال و پژوهش بررسی نگرش مردم اردبیل نسبت به اهدای عضو پروپوزال و پژوهش بررسی نگرش مردم اردبیل نسبت به اهدای عضو کلیک جهت دانلود...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 107 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی دانلود پژوهش اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از...

 • پیوند اعضا تقریباً در همه کشورهای اسلامی انجام می شود این پیوندها عموماً شامل اهدای کلیه از سوی نزدیکان زنده بیمار است، اما اهدا اعضا از جسد هم رو به افزایش است تأیید معاد جسمانی توسط قرآن باعث مشخص شدن بسیاری...

 • هدف از انجام این پروژه بررسی اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی و مسائل مختلف حول این مبحث می باشد. کلیک جهت دانلود پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: اهدای گامت و جنین...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 107 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 70 اهدای اعضا اجرای قصاص و حدود فقه، حقوق و پزشکی اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی از...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 73 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق دانلود مقالات ارشد حقوق حقوق بشر حقوق مدنی مطلق تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی تفسیر حقوق مدنی در قانون...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 330 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 360 دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی دولت مسوولیت های بدون تقصیر حقوق مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی جبران خسارت دولت بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 11 دانلود تحقیق در مورد حقوق جزا، در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: حقوق جزا: حقوق جزا تلاش می...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: docx حجم فایل: 123 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 دانلود پرسشنامه دانلود نمونه سوالات دانلود پایان نامه ارشد دانلود فایل دانلود گزارش کار آموزی دانلود تحقیق دانلود پایان نامه پژوهش تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامی دانلود...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 37 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 حقوق جزا-جرم جزا جرم حقوق جزاجرم دانلود مقاله حقوق با عنوان حقوق جزاجرم خرید مقالات، پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش...

 • جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در این پاوورپوینت زیبا به بررسی جراییم و راه های بررسی به جرایم آنها می پردازیم پاوور پوینت بسیاز زیبا علمی و ارزان فقط 1000 ت در 16 اسلاید دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید:...

 • مقاله جایگاه انگیزه در حقوق جزا مقدمه یکی از مفاهیمی که در حقوق جزا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، انگیزه است، البته انگیزه در علوم روان شناسی و جرم شناسی هم مورد مطالعه قرار گرفته است، و به عبارت...

 • با نگاهی به تاریخ حقوق کیفری ملاحظه می شود که واکنش نسبت به بزه در دوران مختلف ناشی از اهمیت ارزشهای هر جامعه می باشد بطوری که از حیث تاریخی می توان سزادهی و مکافات عمل را فلسفه ضروری واکنش نسبت...

 • مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی درباره قرار بازداشت موقت دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 5 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 87 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 219 مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی...

 • دسته: پژوهش فرمت فایل: doc حجم فایل: 122 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 مقاله حقوق جزا و جرم شناسی مقاله حقوق جزا و جرم شناسی کلیک جهت دانلود مقاله حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزا و جرم شناسی...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 61 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 دانلود مقاله دانلود تحقیق پژوهش دانلود پژوهش دانلود پروژه بررسی کابردهای تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران پایان نامه کابردهای تعلیق مجازات پایان نامه...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 مقاله حقوق جزا و جرمشناسی مقاله حقوق جزا و جرمشناسی کلیک جهت دانلود مقاله حقوق جزا و جرمشناسی فهرست: چگونگی مراحل کشف جرم در نظام حقوقی...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 پروژه بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا مقاله بررسی مرور زمان...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 دانلود مقاله دانلود تحقیق پژوهش دانلود پژوهش دانلود پروژه بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 61 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 بررسی کابردهای تعلیق مجازات پایان نامه کابردهای تعلیق مجازات پایان نامه بررسی کابردهای تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران پایان نامه بررسی کابردهای تعلیق مجازات...