بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

دسته: فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 30 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 35

 • بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی
 • دانلود مقاله بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی
 • خرید مقاله بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی
 • دانلود تحقیق بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی
 • بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران
 • بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی مصر

بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

چکیده:

می دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جمله اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـاده 468 ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله ماده 501 قانون مدنی که مقرر می دارد اگر عقد اجاره ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق ماده 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال الاجاره تعیین شده است منعقد می شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت های دوم، سوم و…) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

بطور کلی می توان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری ماده 468 را تعدیل نمود که می توان به ماده 507 توسل جست. این ماده می گوید «در اجاره حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.»

مقدمه:

اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کرده اند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم می بخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علی رغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند.

امروزه رابطه بین موجر و مستأجر فقط یک رابطه خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته اند و هر کدام سعی می کنند تا کفه ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند. از یک طرف، موجر سعی می کند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی می کند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر می شود؛ به طوری که سعی می کنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت آمیز فراهم کنند.

در حقوق کنونی، عقد اجاره به لحاظ امری شدن قواعد حاکم برآن و کم رنگ شدن تأثیراراده، در بسیاری موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل که به وسیله قوانین اداره می شود، درآمده است؛ قالب از پیش تهیه شده ای که موجر و مستأجر فقط می توانند به تراضی خود را درون آن جای دهند، بدون آنکه بر سرنوشت آینده روابط خود حاکم باشند.

عقد اجاره، از عقود معین است. کلیه عقود معین علاوه بر لزوم داشتن شرایط عمومی صحت معاملات باید شرایط خاص صحت آن عقد را نیز داشته باشند. عقد اجاره نیز در کنار قواعد عمومی معاملات، قواعد ویژه ای دارد که دیگر عقود فاقد آن است. یکی از ارکان عقد اجاره، تعیین مدت است، یعنی، در کنار دیگر شرایط صحت معاملات در عقد اجاره، لازم است متعاقدین مدت عقد را تعیین کننده حال، اگر عقد اجاره ای منعقد شود و متعاقدین اصولاً نخواستند مدت عقد را مشخص کنند. یا اینکه فراموش نمودند مدت عقد را معیین کنند، آیا چنین عقدی را باید صحیح بدانیم یا باطل؟

از آنجا که جواب این سؤال شقوق و فروض مختلفی دارد و نظامهای حقوقی ایران، مصر و فرانسه تدابیر مختلفی اندیشید ه اند، موضوع را در سه مبحث بررسی می کنیم.

مبحث اول، به بررسی عقد اجاره ای که مدت آن تعیین نشده و متعاقدین پرداخت اقساط مال الاجاره را از قرار روز، ماه یا سال تعیین نکرده اند، اختصاص یافته است.

مبحث دوم، به بررسی عقد اجاره ای که مدت آن تعیین نشده، لیکن متعاقدین پرداخت اقساط مال الاجاره را از قرار روز و ماه یا سال تعیین کرده اند، می پردازد.

در مبحث سوم، پایان عقد اجاره بدون مدت بررسی می شود.

ذکر نشدن مدت:

فلسفه تعیین مدت در عقد اجاره، معلوم و معین کردن مورد معامله است. از آنجا که براساس بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط صحت معامله، معلوم و معین نمودن مورد معامله است، این امر از طرق مختلف از قبیل: تعیین مدت، تعیین مسافت در اجاره حیوان و حمل ونقل، و تعیین عمل در اجاره اشخاص صورت می گیرد. حال اگر متعاقدین مدت اجاره ای را که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت مشخص می گردد ذکر ننمایند، آیا چنین عقد اجاره ای صحیح خواهد بود؟

در حقوق ایران علاوه براینکه مطابق قواعد عمومی می توان بطلان چنین عقدی را به اثبات رساند، قانونگذار درماده 468 قانون مدنی مقرر کرده است:

«در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است».

از آنجا که ماده 468 فقط در خصوص ضرورت تعیین مدت در اجاره اشیاء وضع شده است، آیا می توان گفت که از مفهوم این ماده استنباط می شود که در اجاره حیوان و اجاره اشخاص، تعیین مدت ضرورتی ندارد؟

در جواب می گوییم که این استنباط صحیح نیست، زیرا در اجاره اشیاء به زعم قانونگذار تنها راه تعیین منفعت، ذکر مدت است. بنابراین اگر در اجاره اشیاء که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت صورت می گیرد متعاقدین مدت را ذکر نکنند، عقد اجاره باطل خواهد بود.

اما، ایرادی که در اینجا وجود دارد این است که در اجاره اشیاء، تنها راه تعیین میزان منفعت تعیین مدت نیست، بلکه از دیگر طرق از جمله تعیین مسافت در اجاره وسایل حمل و نقل نیز می توان مقدار منفعت مورد اجاره را مشخص نمود. دلیل این نقص در قانون ایران، به خاطر آن است که مواد راجع به عقد اجاره، از فقه امامیه و از کتابهایی همچون: شرح لمعه و شرائع اتخاذ شده است. طبیعتاً، کتب فقهای قدیم، حاوی موضوعات مبتلا به آن زمان است و عقود اجاره ای که مورد آن وسایل پیشرفته حمل و نقل از قبیل: هواپیما، قطار و اتومبیل بوده، وجود نداشته است. لذا، اینک جای آن دارد که با اجتهاد و وضع قوانین جدید، نقص قانونگذاری قدیم جبران شود.

بنابراین، به طور کلی می توان گفت که در اجاره اشیاء صرف ذکر نشدن مدت، موجب بطلان عقد اجاره نیست؛ زیرا مانند اجاره حیوان و اشخاص، است مقدار منفعت از طریق غیر از تعیین مدت مشخص شده باشد. لذا، ذکر نشدن مدت در صورتی موجب بطلان عقد اجاره است، که موجب جهل به مقدار منفعت شده باشد.

در حقوق مصراین بحث این گونه آمده است که هرگاه متعاقدین مدت عقد را ذکر ننمایند، همچنین پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار روز، ماه یا سال را مقرر نکنند یا به طور کلی متعاقدین مدت و اجرت را مشخص نکنند، در این صورت ابتدائاً پرداخت اجاره بها از طریق تعیین اجره المثل و مطابق عرف معمول مشخص می شود، و سپس مدت عقد براساس مواعدی که عرف برای پرداخت اجاره بها تعیین می کند، مشخص می شود. ماده 562قانون مدنی کشور مصر مقرر می دارد:

مقالات مرتبط


 • نانودی الکتریک، که در ماتریس پلیمر پرکننده های نانویی متمرکزشده اند، توجه قابل توجهی به دلیل منافع آنها به عنوان دی الکتریک دریافت کرده اند در این مقاله، خواص تفکیک کوتاه مدت و شکست بلند مدت از نانودی الکتریکهامورد بررسی قرار...

 • اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 31 دانلود تحقیق در مورد ایقان وجدان قاضی، مقایسه اجمالی سیستم های حقوق اسلام، حقوق ایران و حقوق فرانسه، در قالب doc و در 31 صفحه،...

 • بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران دسته: علوم انسانی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 118 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه بررسی تطبیقی...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: pdf حجم فایل: 264 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 بررسی عنصر روانی جرم قتل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و آمریکا عنصر روانی جرم قتل در حقوق ایران مطالعه تطبیقی...

 • مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل دسته: علوم انسانی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 34 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 63 مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل...

 • دسته: حسابداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 92 سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت سرمایه گذاران سهام دانلود مقاله دانلود پایان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فایل...

 • دسته: حسابداری فرمت فایل: pptx حجم فایل: 402 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 مدیریت داراییهای جاری منابع تأمین ما دانلود پاورپوینت تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)...

 • دسته: حسابداری فرمت فایل: pptx حجم فایل: 402 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 دانلود پاورپوینت تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری) دانلود پاورپوینت تأمین مالی کوتاه مدت...

 • مقاله ترجمه شده با عنوان تعارض وظیفه و رابطه در گروه های کوتاه مدت و بلند مدت نقش بحرانی کنترل هیجان. کلیک جهت دانلود عنوان انگلیسی مقاله: Task and relationship conflict in short-term and long-term groups عنوان فارسی مقاله:...

 • دانلود پاورپوینت تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری) در حجم 37 اسلاید همراه با توضیحات کامل دسته: مدیریت مالی بازدید: 2 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل:...

 • دسته: پژوهش فرمت فایل: docx حجم فایل: 121 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران از دانلود...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 86 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54 مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه و نظام حقوقی ایران جبران خسارت مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی دولت مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه...

 • اساساً تقصیر یک مفهوم اخلاقی است و از حوزه اخلاق به حوزه حقوق رسوخ پیدا کرده است اما پس از نفوذ و رسوخ در عرصه مسئولیت های حقوقی ویژگی های مختلفی را با در نظر گرفتن تنوع موضوعات حقوقی اکتساب نموده...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 163 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 254 دانلود پایان نامه مسئولیت غار دانلود پایان نامه فقه و مبانی حقوق اسلامی عقد ضمان مسئولیت مدنی غار مسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه...

 • تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می نمود به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 24 دانلود تحقیق با عنوان بررسی تطبیقی حقوق و آزادی های فردی در نظام حقوق اساسی ایران و فرانسه، در قالب word و در 24 صفحه،...

 • دسته: فقه، حقوق و الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 67 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 حق کسب و پیشه و تجارت دانلود مقالات ترجمه شده حق اعیانی تجدید اجاره حقوق مکتسبه اشخاص وقف حقوق مکتسبه اشخاص و تاثیرآن بر عقد...

 • پروپوزال تکمیل شده رشته حقوق با عنوان (تأثیر اشتباه در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و فرانسه) دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 21 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 پروپوزال رشته حقوق (تأثیر اشتباه...